Møde Fussingø Jægerforum d. 28. august 2007 - Referat

Deltagere:
Tage Espersen, hovedbestyrelsesmedlem region 2
Lars Kolling, hovedbestyrelsesmedlem, region 4
Erik Lykke sørensen, Regionsformand, DJ region 4
Bjørn Jensen, DJ region 2, område 10 (Viborg)
Jens Chr. Hedegaard, DJ region 2, område 8 (Bjerringbro-Hvorslev)
Finn Støttrup (i stedet for Per Fisker), DJ region 2, område ? (Tjele)
Søren Skovbo, DJ region 4,kreds 10 (Randers)
Jens Bjørn Andersen, DJ region 4, kreds 11 (Djursland)
Jens Olesen, Dansk Land- og StrandjagtUffe Laursen, skovrider Fussingø statsskovdistrikt
Steen Bonne Rasmussen, vildtkonsulent, Fussingø statsskovdistrikt

Afbud:
Per Fisker, DJ region 2

Dagsorden:

0. Velkomst og gensidig orientering
1. Vådområdeprojekter ved Gudenåen – naturgenopretning og jagtpolitik
2. Naturforvaltningsprojekter med fokus på jagt og vildtpleje – findes der egnede projekter?
3. Tilskudsordning til etablering af mindre vandhuller – status
4. Jagt for nye jagttegnsløsere
5. Publikumsjagter
6. Rævejagter
7. Hjortevildtgruppe Djursland - orientering
8. Indfangning af mink
9. Evt.

0.Velkomst og gensidig orientering

Uffe Laursen (herefter UFL) bød velkommen.

UFL orienterede kort: Sidste år blev oprettet statslige miljøcentre til at løse de af amternes opgaver, som ikke er tilgået kommunerne.
Viborg kommune er tilknyttet miljøcenter Ringkøbing, resten af distriktet er tilknyttet miljøcenter Århus.
Naturstyrelsen bliver delt i to: Ny Naturstyrelsen (S&N) og Naturstyrelsen (BLS) pr. 1/10-2007.
Miljøcentrene får ophæng i BLS, som desuden tilført en række opgaver fra Miljøstyrelsen.
Ny S&N: Betjener hovedsagelig borgere: Naturforvaltning, friluftsliv, skovlov, jagt og vildtforvaltning.
BLS: Betjener hovedsagelig Kommuner: Naturbeskyttelsesloven, vand, miljøportalen, naturovervågning.
Skovdistrikternes kontakt med miljøcentrene bliver hovedsagelig indenfor Natura 2000.
Natura 2000 falder i to dele: Skovene (hvor S&N`s landsdelscentre har lavet registreringen) og det åbne land (hvor amterne har registreret.
Miljøcentrene skal udforme Natura-2000 planer. Kommunerne skal udmønte planerne, når de er færdige.

DJ (Lars Kolling): DJ´s HB-medlemmer er tilknyttet de forskellige miljøcentre via disses Vand- og Naturråd. Lars Kolling er tilknyttet miljøcenter Århus, Tage Espersen miljøcenter Aalborg
Erik Lykke Sørensen (herefter ELS): Ny struktur i DJ pr. 1. april 2008. Hvordan forestiller Fussingø distrikt sig repræsentationen i jægerforum i forhold til DJ´s nye struktur?
UFL: Vi ønsker blot en geografisk dækning.
Enighed i jægerforum om følgende repræsentation fra og med 2008:
1 repræsentant for hver kommune (Viborg, Randers, Norddjurs, Syddjurs), i alt 4.
2 hovedbestyrelsesmedlemmer
2 Kredsformænd
1 repræsentant for Dansk Land- og Strandjagt

I alt 9 medlemmer.

Nuværende regioner bliver til kredse, nuværende kommuner til regioner.

1. Vådområdeprojekter ved Gudenåen – naturgenopretning og jagtpolitik

Århus amt havde planer om at etablere et stort vådområde ved Gudenåen mellem Langå og Randers.
Området består af landindvindingslagene: Væth, Hornbæk og Haslund-Værum, samt Stevnstrup Enge, Midtbæk.
For 3 år siden blev startet VMP II-projekt i Væth og Hornbæk og Naturforvaltningsprojekt i Midtbæk og Stevnstrup.
Aage V. Jensens fonde har købt landvindingslagene Væth og Hornbæk. Økonomisk støtte fra amtet og Randers kommune.
Fussingø distrikt står for genopretning af Væth enge. Hornbæk enge følger først til foråret, bl.a. a.h.t. motorvejen.
Stevnstrup Enge og Midtbæk: S&N opkøber og gennemfører jordfordeling.
Haslund-Værum er ikke langt, idet lodsejerne generelt ikke er interesserede i at sælge, og det er svært at gennemføre jordfordeling i området.
S&N´s del finansieres via ”miljømilliarden”.
Der har været en del henvendelser vedr. leje af jagt i Stevnstrup Enge og Midtbæk.
Skovdistriktet har besluttet ikke at udleje jagten (små arealer, fladt terræn, tæt ved ny engsø). Distriktet vil heller ikke selv drive jagt på arealet.
Det primære sigte er at befri Randers Fjord for kvælstoftilledning, men projektet vil utvivlsomt også være til gavn for fuglelivet.
Sammen med projektet ved Alling å regner man med at kunne befri Randers Fjord for 1/6 af kvælstoftilledningen.

Søren Skovbo (herefter SSK): Vådområdeprojekterne er blevet taget godt imod i jægerkredse. Jægerne er dog ikke positive overfor jagtindskrænkninger.
ELS: Kan man forstille sig en ændring af skovdistriktets holdning på et senere tidspunkt?
UFL: Den nuværende situation er et øjebliksbillede. Situationen kan se anderledes ud, når vi har erhvervet større, samlede arealer.
SSK: Hvad taler vi om i areal i Stevnstrup Enge?
UFL: P.t. ca. 30 ha.. Der kan komme 60 ha. Mere i år. Hele aarealet er på ca. 170 ha.
ELS: Hvordan er Aage V. Jensens fondes rolle?
UFL: VMP II-midler har betalt forskellen mellem dyrkbar og ikke dyrkbar jord. Resten har Aage V. Jensens fonde betalt.
Lars Kolling: Opfordring til at jagten drives som i Klosterheden Syd. Foreningerne er her fælles om jagten. Hver forening kan stille med et antal mand. Vildtkonsulenten står for kontakten. Opfører nogle sig ikke ordentligt, lukkes der for jagten.
Jens Christian Hedegaard: Kan en lodsejer, som får erstatning for at hans areal oversvømmes, fortsat beholde ejendomsretten?
UFL: Således foregik det ofte under VMP II-ordningen, som fungerede på områdeniveau (pumpelag etc.)
Sådan er det ikke nu, hvor ordningen hedder VMP III – her ageres der på ejendomsniveau.
Først jordfordeling. Hvis der derefter er privatejede arealer tilbage i områder som oversvømmes, kan der blive tale om erstatninger.


2. Naturforvaltningsprojekter med fokus på jagt og vildtpleje

Projekterne ligner ”almindelige” naturforvaltningsprojekter, men med primært jagt/vildtplejemæssigt indhold.
Der kan tænkes såvel store som små projekter.
Der er plads til flere projekter. P.t. findes der 7 projekter. Målet på landsplan er 6-10 projekter.
Opfordring til at jægerforummedlemmer gør opmærksom på egnede arealer.
Jens Bjørn Andersen: Kan man forestille sig at foreninger inddrages i projekter – og at der drives jagt på arealerne?
UFL/Steen Bonne Rasmussen (herefter SBR): Ja, bestemt. Kun fantasien sætter grænser: Demonstrationsprojekter, uddannelse af nye jægere, skydebaner etc…
Skydebaner kan evt. placeres tæt på motorveje.
Lars Kolling: DJ har ansat en miljøtekniker på Kalø, som udelukkende skal beskæftige sig med skydebaner.

3. Tilskud til etablering af småvandhuller

Status ved SBR:
I 2007 er modtaget 29 ansøgninger, hvoraf 27 opfylder betingelserne for tilskud. Flere ansøgere har kontaktet distriktet direkte og fået oplyst vilkårene for tilskud og har derefter valgt enten selv at betale eller at opgive/udskyde projektet.
For første gang er der i 2007 ansøgt om flere projekter, end bevillingen kan dække.
I stedet for at dele tilskuddet mellem alle ansøgere, er det besluttet at fastholde de 9.000 kr. pr. projekt og så kun give til de bedste projekter.
I prioriteringen tildeles et antal point på baggrund af jordbund, beliggenhed, forhistorie og anlægsmetode. Kun projekter med 7 point eller derover får tilsagn om tilskud.
21 projekter fik tilskud i 2007. De resterende 6 må søge på ny.
De fleste laver deres vådområde alligevel.


4. Jagt for nye jagttegnsløsere

SBR orienterede:
Der er i 2006 afholdt de sædvanlige 3 nyjægerjagter på Fussingø, Kalø og Hald.
Der blev kun nedlagt vildt på jagten på Kalø: 3 stk. råvildt, 5 fasaner. 2 snepper (dog ej nedlagt af nyjægere) og 1 due.
Deltagerne udtrykker fortsat stor tilfredshed med arrangementerne.
Manglende tilbagemelding på invitationerne er fortsat et problem.
I 2004 blev inviteret 25 pr. jagt, hvor der i gennemsnit var 5 vi intet hørte fra.
I 2005 blev inviteret 30 pr. jagt, hvor der nu i gennemsnit er 7-8 vi ikke hører fra.
I 2006 blev igen inviteret 30 pr. jagt, hvor vi i gennemsnit ikke hørte fra 7-8.
Deltagerantallet pr. jagt steg fra 17-18 i 2004 til 20-21 i 2005. Det fladt i 2006 til 16-18 pr. jagt.
I 2007 inviteres derfor 35 (eller måske lidt flere) pr. jagt for at få deltagere nok.

5. Publikumsjagter

I 2006 blev afholdt publikumsjagt på Kalø i efterårsferien (21/10). Der var ca. 20 deltagere, hvoraf en god del var gengangere fra tidligere år.
Arrangementet flyttes i 2007 til d. 17/11.
Der blev ikke afholdt publikumsjagt på Randers Nordre Fælled i 2006. Det overvejes fortsat, om aktiviteten skal genoptages i 2007.

Andre publikumsaktiviteter:
Igen i 2006 deltagelse fra DJ på ”Skovens dag” både på Fussingø og Hald.
Stor hundetræningsaktivitet på skovdistriktets arealer, både schweiss og holdtræning (ofte i DJ regi).
2 skoleklasser fra Randers kommune deltager i rågeregulering på Randers Nordre Fælled.

Finn Støttrup: Publikumsjagt i Fastruplund, Tjele (kommunal skov) var offentligt annonceret. 1 interesseret publikum mødte frem.
Lars Kolling: På publikumsjagten på Silkeborg distrikt deltager skytten fra Frijsenborg. Han har en ladfuld fasaner med – efter jagten får alle deltagere 2 fasaner og en opskrift.


6. Rævejagter

Regionsjagt Fussingø: Velfungerende arrangement. God dag. 1 ræv nedlagt.
Regionsjagt Viborg: Aflyst p.g.a. manglende tilmeldinger.
Fællesjagt Mols: Ingen ræve
Fællesjagt Gl. Almind (Viborg): Ingen ræve
Fællesjagt Klostermarken Viborg (Tapdrup jagtforening) Ingen ræve.
Fællesjagt Fussingø Vest (Hammershøj jagtforening) Ingen ræve – men der blev set masser af råvildt.

7. Hjortevildtgruppe Djursland – orientering

I og med at gruppernes kommisorium nu er udvidet til også at omfatte dåvildt, er grupperne omdøbt fra kronvildtgrupper til hjortevildtgrupper.
Der er indført en 3-årig forsøgsfredning af spidshjorte på Djursland.
Afværgeafgrødeprojektet Fuglsø Mose ligger p.t. stille.
Der er stiftet et nyt hjortevildtlaug: Hjortevildtlaug Norddjursland.
Der afholdes stormøde om kronvildt i Grenå d. 4/9-07 (trods intensiv annoncering et lidt skuffende fremmøde: Ca. 70 deltagere)
Mange diskussioner om natjagtstilladelser på kronvildt.
Der er oprettet en landsdækkende hjemmeside, med link til den lokale hjemmeside for Hjortevildtgruppe Djursland.
Hjemmesiden findes via følgende link:
www.skovognatur.dk/Emne/Jagt/Vildtforvaltning/Vildtforvaltningsrådet/Hjortevildtforvaltning/Djursland

Bjørn Jensen: Hvorfor restriktiv politik omkring natjagtstilladelser på Djursland, når den lokale vildtkonsulent på et stormøde i Silkeborg fortalte landmændenen, at de bare skulle søge natjagtstilladelser, så fik de det?
Udtalelsen kom ikke fra den lokale vildtkonsulent, men fra Lars Møller Nielsen fra Dansk Skovforening.
Praksis – efter instruks fra centralt hold i S&N – er fortsat, at man skal være meget tilbageholdende med at give natjagtstilladelser. Det er også praksis i Midtjylland (Feldborg og Silkeborg distrikter).

8. Indfangning af mink

SBR orienterede:
Forvaltningsplanen er vedtaget.
Projektet kører i 2 år – det er uvist hvad der sker derefter.
Der er indkøbt et antal fælder og flydeplatforme via projektet (kort orientering om minkterritorier og brug af flydeplatforme).
Der gennemføres forsøg med ”slå-ihjel”-fælder på Bornholm og Læsø.
Så vidt muligt vil indfangning og bekæmpelse ske i samarbejde med DJ´s reguleringskorps + aktive lokalpersoner.
Der er stort set intet fungerende reguleringskorps indenfor Fussingø distrikts område (bortset fra på Djursland).
Erfaringen fra Bornholm er, at selv om der var udlånt fælder til ca. 500 personer, blev 95 % af de indfangne mink fanget af de samme 5-6 personer.
Fussingø:
Trin I:
Afprøvning af SMS-fælder (og flydeplatforme) ved Fussing sø
Iværksættesle af indfangning ved Hald sø – evt. Viborg-søerne i Samarbejde med Viborg-jægere og enkelte lokael.
Trin II:
Indsats diverse steder på Djursland i samrbejde med reguleringskorps.
Trin III:
Indsats i havne (Randers, Grenå, Ebeltoft + ?)
Aftaler skulle have været på plads midt i august – det er desværre ikke nået…

9. Evt.
Fjerkræsag Løvel: Efter ønske kort orientering.

Referat ønskes tidligere ud (undskyld det sene referat fra 2006)

Finn Støttrup: En del medlemmer fra Kronjyllands jagtforening har som B-medlemmer deltaget i rågereguleringen på Randers Nordre Fælled. Der er nedlagt 371 råger i 2007.

ELS: Hvordan er invitationspraksis på distriktets repræsentationsjager?:
Til orientering indføjes del af referat fra møde i jægerforum 2005:
1. Evaluering invitationspraksis distriktsjagter

Steen Bonne Rasmussen (herefter SBR) orienterede:
I 2004 er inviteret 30 gæster fra 13 jagtforeninger fordelt på de 7 afholdte distriktsjagter.
Der er som aftalt inviteret et antal gæster i forhold til medlemstal fra hver forening (dog minimum 2), hvoraf mindst én skal være nyjæger.
Vi tilstræber at invitere 4-5 jagtforeningsmedlemmer pr. jagt, så vi opnår et mix af gæster. Foreninger med store medlemstal kan derfor være ude for at få invitationerne fordelt på flere jagter.
Så vidt muligt er foreningsmedlemmerne inviteret til jagt på et areal ”i nærheden”. Det lader sig dog ikke gennemføre konsekvent, da der er mange jagtforeninger og få eller ingen distriktsjagter på Djursland og nord for Randers.
I 2007 forventer distriktet at være ”raden rundt” blandt foreningerne og begynde at invitere foreninger, der har været med før.

Det blev vedtaget at fortsætte den nuværende invitationspraksis, hvor foreningen får to invitationer op til 50 medlemmer, og derefter yderligere en invitation for hver yderligere 50 medlemmer.
Dog indføres en ”bagatelgrænse”, således at foreninger med mindre end 25 medlemmer kun får én invitation, som skal gå til en nyjæger.
Der må meget gerne inviteres til ”nye” steder, som ikke ligger i nærområdet.
SBR kan rekvirere opdaterede lister over foreningerne (incl. formandsnavne og medlemstal) ved henvendelse direkte til DJ´s sekretariat på Højlandsvej (Erik Jørgensen).

Det overvejes også at invitere jagtforeningsmedlemmer med på jagten i Kalø-skovene, hvilket ikke hidtil har været praksis.

Næste møde: Tirsdag d. 26/8-2008.

Ref/SBR