Referat af møde i Fussingø Jægerforum d. 26. august 2004

 

Deltagere:
Karl Willumsen, Regionsformand DJ region 4
Tage Espersen, regionsformand, DJ region 2
Tage Madsen, Hovedbestyrelsesmedlem DJ
Claus Hindbo, DJ region 4 (mødt i stedet for Søren Skovbo)
Niels Jørgen Nielsen, DJ region 4
Bjørn Jensen, DJ region 2
Henning Weiergang, DJ region 2
Uffe Laursen, skovrider Fussingø statsskovdistrikt
Steen Bonne Rasmussen, vildtkonsulent, Fussingø statsskovdistrikt
Udeblevet:
Per Fisker, DJ region 2
Morten Czaja, Dansk Land- og Strandjagt

1. Gensidig præsentation af Fussingø Jægerforum og ny skovrider og ny vildtkonsulent på Fussingø distrikt
Efter velkomst og gensidig præsentation redegjorde Uffe Laursen kort for konsekvenserne af Naturstyrelsens nye struktur på landsplan og lokalt på Fussingø distrikt:
- Antallet af skovdistrikter er reduceret fra 25 til 20
- 6 af skovdistrikterne er landsdelscentre, hvor visse opgaver samles.
- På Fussingø distrikt er sket en reduktion fra 12 til 10 funktionærer. I forbindelse hermed er vildtkonsulent Per Leth Sørensen fratrådt pr. 01.04.04.
- Den hidtidige struktur på Fussingø distrikt med 4 skovparter, som hver især varetog alle opgaver forbundet med arealerne er afløst af en struktur med en drifts- og mandskabsansvarlig og to ”ambassadører”, som varetager den eksterne kontakt i hhv. øst og vest.
2. Nye naturforvaltningsprojekter med fokus på jagt- og vildtpleje
Hevring skydeterræn er indstillet som projekt på baggrund af drøftelserne på forrige møde. Området nedlægges som skydeterræn som følge af forsvarsforliget, men forsvaret rykker ikke ud før 2007 eller 2008.
Det blev foreslået, at man forsøger at starte jagt- og vildtplejeaktiviteter op, mens arealet stadig er i forsvarets eje. Jægerforbundet tager initiativ hertil.
3. Evaluering invitationspraksis distriktsjagter
Der er i 2003 inviteret 50 gæster fra 21 jagtforeninger. 40 gæster fra 17 jagtforeninger har deltaget i distriktsjagterne. Der er ikke inviteret i forhold til foreningernes medlemstal som aftalt i 2003. De inviterede jagtforeningsmedlemmer blev samlet på 2 jagter, Stanghede ved Viborg og Helgenæs.
Der var udbredt tilfredshed med de afholdte jagter.
Enighed på mødet om:
- Gæsterne fra jagtforeningerne forsøges fordelt på alle distriktets 7 repræsentationsjagter.
- Aftalt praksis med invitation af 1 gæst for hver 50 medlemmer foreningen har søges gennemført. Dog inviteres minimum 2 medlemmer fra de foreninger som får buddet det pågældende år.
- Regionsformændene sender oversigt over samtlige foreninger i deres region, som ligger indenfor Fussingø distrikts område, med foreningernes medlemstal og navn og adresse på formanden (listen fra region 2 er modtaget).
- Jagtforeninger som modtager invitation, opfordres til at mindst den ene af gæsterne findes blandt foreningens yngre medlemmer.
4. Tilskudsordning til etablering af mindre vandhuller – status
Fussingø distrikts område:
- 2003: 6 ansøgninger, hvoraf 5 fik tilskud
- 2004: 20 ansøgninger, hvoraf 15 får tilskud. 5 har allerede gravet vandhullet.
Alle får maksimalt tilskud, p.t. kr. 7.000,- pr. projekt. Tilskudssatsen hæves i 2005 til max. Kr. 8.000,-.
Afslag skyldes typisk, at man ikke har de relevante tilladelser på plads i forhold til §3-områder.
Indhentning af nødvendige tilladelser er en forudsætning for at få tilskud. Det kan være:
- Dyrkede arealer: Planloven (kommunen)
- § 3-arealer: Naturbeskyttelsesloven (amtet)
- Vandløb/dræn: Vandløbslovgivningen (kommune eller amt, afhængigt af vandløbets status)
- Fredet areal: Fredningsnævn
- Fortidsminder: Lokalt museum.
Det kan være svært at finde rundt i, hvad man skal søge om hvor. Et godt råd kan være at sende ansøgningen til kommunen og lade dem undersøge, hvad der skal søges om – og hvor.
Generelt er det lettest at få tilladelse til at etablere vandhuller på dyrket mark. Det er måske også stedet, hvor den naturmæssige gevinst er størst…
Tilskuddet på kr. 7.000,- virker lille i forhold til besværet med dokumentation og indhentning af tilladelser.
Tilbagemeldingen fra jægerforums medlemmer er, at ordningen generelt indeholder for mange klausuler og restriktioner i forhold til tilskudsstørrelsen.
5. Jagt for nye jagttegnsløsere
Der er afviklet 3 nyjægerjagter på Fussingø i 2003, én for hvert prøvested:
- Fussingø 15/11 (Hadsund): Inviterede: 25, deltagere: 21, afbud: 2
- Hald 22/11 (Kvols): Inviterede: 22, deltagere: 14, afbud: 5
- Kalø 29/11 (Pindstrup): Inviterede: 23, deltagere: 13, afbud: 7
De afholdte jagter har været en god oplevelse, og de deltagende jagttegnsløsere har udtrykt stor tilfredshed.
Der er stadig lidt problemer med inviterede, som aldrig melder tilbage om de kommer eller ej. Reelt blokerer de for andre, som vi kunne have inviteret i stedet.
Der har i 2004 været stor forhåndsinteresse for at deltage i jagterne.
Hidtil har nyjægerjagterne været afholdt på lørdage i november.
Det blev vedtaget forsøgsvis at afholde jagterne på hverdage i 2004. Ordningen evalueres igen på næste møde i jægerforum.
6. Publikumsjagter
For øjeblikket afholdes på distriktet 2 publikumsjagter årligt:
- På Kalø-arealerne i samarbejde med Vildtforvaltningsskolen.
- På det tidligere Randers øvelsesareal i samarbejde med Randers kommune.
Jagterne annonceres offentligt, hvorefter interesserede kan tilmelde sig. Det er ikke usædvanligt med 30-40 deltagere. Indtrykket er at de deltagende gæster har haft en god oplevelse.
Det er vigtigt, at deltagerne fra arrangørside er gode til at kommunikere, samt gode til at skyde – og til at lade være…
Publikumsjagter uden ledsagende forklaring og med meget dårlige skudstatistikker er ikke meget værd…
På Silkeborg distrikt arbejdes med en model, hvor hver DJ-kreds udpeger to deltagere som hjælpere.
7. Regulering af råger på distriktets arealer
Randers Øvelsesareal er det eneste af Fussingø distrikts arealer, hvor der findes rågekolonier.
De to største kolonier reguleres af medlemmer fra to lokale jagtforeninger, Hammershøj og Bjerregrav-Tånum, mens reguleringen i den mindste koloni varetages af distriktets egne medarbejdere.
8. Rævejagter
Hidtil har årligt været afholdt følgende rævejagter i januar på skovdistriktet:
- Viborg Plantage og arealer ved Hald Sø: Fællesudvalget for jagtforeningerne ved Viborg, d.v.s. de fleste jagtforeninger i Viborg-området sender deltagere.
- Arealer øst for Hald Sø: Almind jagtforening (½ dag)
- Fussingø: Bjerregrav-Tånum jagtforening
Desuden blev i 2003 forsøgsvis afholdt en rævejagt i Mols Bjerge, planlagt og afviklet af de lokale jagtforeninger.
Følgende blev aftalt:
Øst for Hald Sø og i Mols Bjerge er der tale om arealer, der ligger som en mosaik sammen med jagtforeningernes egne arealer, og som er relativt velkendte af foreningens medlemmer. Rævejagterne her afholdes dels på statens arealer, dels på private arealer.
Der afholdes én rævejagt hvert sted, som planlægges og afvikles af jagtforeningerne uden deltagelse af distriktspersonale.
Det overvejes desuden at afvikle en rævejagt på de vestligste dele af Fussingø-arealerne efter samme model. Hammershøj jagtforening kontaktes desangående.
Ved Viborg (nord og vest for Hald Sø) og på Fussingø afholdes én rævejagt hvert sted efter følgende model:
- En eller flere lokale jagtforeninger står for planlægning og afvikling af jagten.
- En repræsentant for skovdistriktet deltager
- Der inviteres deltagere fra alle lokale jagtforeninger
Fællesudvalget i Viborg kontakter Steen Bonne Rasmussen for nærmere aftale (er sket 7/9-04) vedrørende rævejagt ved Viborg.
Søren Skovbo kontaktes vedrørende rævejagt på Fussingø.
9. Evt.
Der skal nedsættes 12 regionale kronvildtgrupper med repræsentanter fra Danmarks Jægerforbund, Dansk Landbrug, Dansk skovbrug og de grønne foreninger i Vildtforvaltningsrådet.
Danmarks Jægerforbunds repræsentant er formand for arbejdsgruppen.
De lokale statsskovdistrikter varetager sekretariatsfunktionen.
I Fussingø distrikts regi kommer vildtkonsulenten til at fungere som sekretær for en gruppe, som dækker Djursland/Århus- området (region 4). Som formand for denne gruppe har jægerforbundet udpeget Lars Keiser, Glæsborg. De enkelte regioner nedsætter lokale arbejdsgrupper/baggrundsgrupper, som skal støtte formændene i disses arbejde.
De vestligste kronvildtbestande i skovdistriktets område (Frijsenborg/Bjerringbro/Tjele samt Viborg) dækkes af region 2 med sekretariat på Feldborg distrikt.
Næste møde i Fussingø jægerforum afholdes ultimo august 2005, med mindre der opstår akut behov for at holde et møde inden da.