Referat af møde i Jægerforum den. 25. august 2009

Til stede var:

Erik Lykke Sørensen (ELS)
Jens Bjørn Andersen (JBA)
Klaus Hindbo (KH)
Jørgen Klaris (JK)

Fra Naturstyrelsen – Kronjylland:
Uffe Laursen, Skovrider (UFL)
Sandor H. Markus, Vildtkonsulent (referent) (SHM)

Afbud:
Knud Petersen

Jens Olesen
Ole Andreassen
Per Fisker
Jens Chr. Hedegaard
Henrik Rudfeldt


1. Velkomst og gensidige orientering fra deltagerne

UFL bød velkommen og introducerede enheden Kronjyllands ny vildtkonsulent (Sandor Hestbæk Markus)
SHM informerede om Naturstyrelsens igangværende strukturændring på vildtforvaltningsområdet. Det betyder, at ansvaret for Skydebanepuljen ligger hos enheden Kronjylland. Enheden har ligeledes i en vis udstrækning stillet dets kompetence til områdighed til styrelsens foreliggende projekter med f.eks. revision af jagtprøven. UFL supplerede med, at det er et udløb af SNS’s generelle omorganisering, hvor kontorerne i den centrale styrelse blev ændret fra 15 kontorer til 4 områder.
JBA oplyste, at Jørn Beckgaard konstitueret leder på Danmarks Jægerforbund, Kalø. Derudover regner man med, at der skal ansættes en ny konsulent på skolen.

JK informerede om, at han havde overtaget formandsposten fra Bjørn Jensen i Viborg Jagtforening.

KH oplyste, at Randers Jagtforening stadig forsøger at opnå mere skydetid på Forsvarets bane ved Randers øvelsesterræn, men man har faktisk fået skåret i skydetiden med de seneste ændringer.


ELS kunne ligeledes informere om, at miljøgodkendelsen til Agri skydebane ikke er helt på plads, fordi kommunen mangler at færdig behandle sagen.

Generelt lyder det fra jagtforeningerne, at der er problemer med at hverve nye medlemmer. Der er ellers forlydender om mange jagttegnsaspiranter, men der er ikke mange, der deltagerer i bl.a. de frivillige jagtprøver, hvor man tidligere har kunnet erhverve medlemmer.


2. Opfølgning fra sidste møde

På spørgsmål fra JBA på det sidste møde (2008) angående Jægerforum-mets kommissorium fremlagede enheden det papir, der dannede grundlag for nedsættelserne af Jægerforum. Der var en kort drøftelse af grundlaget for Jægerforummet.

3. Orientering om naturgenopretningsprojekter

Stevnstrup enge:

- UFL – der er erhvervet ca. 115 ha, men der foregår løbende jordfordeling, hvor vi stadig er interesseret i at erhverve nogle arealer.

- SHM – anvendelse af arealet er endnu ikke lagt fast, men det vil bl.a. ske i dialog med jægerforum og lodsejerne efter retningslinjerne for jagttegnsprojekterne.

Haslund Værum enge:

- UFL – projektet er færdigt. Arealet ejes af Aage V. Jensens Fonde og 2 andre lodsejere.


Hornbæk enge:

- UFL – projektet er i fuld gang. Etablering af digerne har dog vist sig ret vanskelig, men forventes færdig i 2010. Finansie-ring sker via VMP II midler.

Haslund enge:

- UFL – vi forventer ligeledes at være færdige i 2010, men projektet er ikke så langt, som vi havde håbet på fordi jordfordelingen trækker ud. Finansiering sker via VMP II midler og miljømilliarden.


Allingå
- UFL – projektet bliver på ca. 500 ha. Der foregår ligeledes jordfordeling i gang. Området indeholder vigtige biotoper i form af rigkær, som der skal tages hensyn til i forbindelsen med naturgenopretningen, hvilket kan ændre projektet lidt.

KH – hvordan med ejerskabet?

UFL – det er ikke tanken, at Staten skal være ejer, men lige-som projektet ved Haslund Værum enge skal der findes nye ejere.

Generel drøftelse af naturgenopretningsprojekter på enheden.

4. Nationalpark Mols Bjerge

UFL oplyste om status for nationalparken. Derefter var der generel drøftelse af projektet, herunder mulighederne for bl.a. jægernes deltagelse i det foreliggende arbejde med parken.


5. Brugergrupper

UFL oplyste, at DMU er i gang med en undersøgelse af reservatet i Mariager fjord. Når det arbejde er færdigt, forventes det, at de kommer med evt. forslag til ændring i reservatet.

Mht. reservatbrugergrupperne informerede UFL at grupperne mødes efter behov.

SHM orienterede om arbejdet i hjortevildtgruppen.
Der er enighed i forummet om at samarbejdet mellem jægerne, landmæn-dene og skovbruget bør intensiveres for, at opnå en mere fornuftig forvalt-ning af hjortevildtet i området.


6. Jagter på enheden

SHM meddelte, at som udgangspunkt vil nyjægere-, publikums- og ræve-jagterne fortsætte som tidligere, men at vi måske nok vil kigge på om rævejagterne skal fortsætte i den nuværende form, eller om det er muligt at gribe jagten anderledes an.
ELS – Danmarks Jægerforbund vil gerne være behjælpelig i afholdelse fra nyjæger og publikumsjagterne.

ELS spurgte til mulighederne for at afholde kragejagt som regulering på enhedens arealer. SHM - vi vil undersøge om det kan arrangeres.

UFL kunne informere om, at jagterne på enheden er godt repræsenteret af nyjægere.


7. Evt.

Generel drøftelse af reguleringsmulighederne, herunder mulighederne for regulering af kronvildtkalve. SHM oplyste, at der alene er tale om regulering og ikke uetisk jagt.