Jægerforumreferat 2003-10-23

Referat af første møde i Jægerforum, 23. sept. 2003, Aabenraa Statsskovdistrikt

Referat af første møde i Jægerforum, 23. sept. 2003, Aabenraa Statsskovdistrikt kl. 19-21.

Den 26. september 2003

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund, Jens Peter Bylmose, Svend Kock Jensen, Georg Bruhn, Curt Jacobsen, Niels Gert Simonsen, Sune Klit Søndergård, Jens-Anker Jørgensen, Jens Hangaard Nielsen og Ejner Gubi.

Aabenraa Skovdistrikt: Ole L. Klitgaard, Ivan Lund og Klaus Sloth.

Gråsten Skovdistrikt: Leo Vindahl Olsen

Afbud fra Per Rudbæk og Chr. R. Hansen, Dansk Land og Strandjagt.

Dagsorden

Velkomst og orientering om Aabenraa Statsskovdistrikt. Rammer for arbejdet i distriktets jægerforum. v/skovrider Ole L. Klitgaard

Indlæg fra Dansk Land- og Strandjagt .v/ Per Rudbæk

Indlæg fra Danmarks Jægerforbund v/ Ejner Gubi

Orientering og drøftelse af distriktets jagt- og invitationspraksis v/ Klaus Sloth

"Indsatsområde" jagt- og vildtforvaltning i naturforvaltningen.

Forslag til eventuelle projekter i Skovlovskredsen.

Tilskud til vådområder. v/Klaus Sloth.

Forslag til yderligere emner til drøftelse.

Eventuelt.

Næste møde

Ad. 1.

OKL indledte med, at jægerforum hermed var nedsat. Der var almindelig tilfredshed med, at vi nu fik en bedre "dækning" af Tinglev- området.

OKL orienterede herefter om de forestående strukturændringer som forventes gennemført inden sommeren 2004 og om de personalemæssige konsekvenser dette indebærer. Inden 2007 vil distrikternes bemanding være reduceret med i alt 161 årsværk. Heraf vi reduktion af ca. 50 årsværk allerede ske ved fyringer i efteråret. For Aabenraa distrikts vedkommende vil strukturændringerne betyde at distriktet sammenlægges med Gråsten distrikt, og det sammenlagte distrikt vil komme til at have udgangspunkt fra det nuværende Gråsten distrikt.

Foruden distriktsammenlægningen Aabenraa/Gråsten, vil yderligere 4 distrikter blive sammenlagt med et nabodistrikt. Af de fremtidige 20 skovdistriktet vi 6 distriktet blive landsdelscentre med specialopgaver som endnu ikke er klart defineret.

Endelig nævnte OKL, at der p.t. arbejdes med frasalg af 1500 hektar statsskov på landsplan som følge af forslaget til Finanslov for 2004. Det forventes, at distriktets brugerråd inden endelig beslutning får mulighed for at udtale sig. P.t. er listen over "emner" til frasalg fortrolig, men der indgår arealer på Aabenraa distrikt.

Ad 2.

Udgår da der var afbud fra begge repræsentanter fra DLS.

Ad. 3.

EG: DJ fandt det beklageligt at den nye struktur for S&N betyder at OKL må flytter fra området.

Da udpegningen af DJ repræsentanter til jægerfora på hhv. Gråsten og Aabenraa sker på et tidspunkt hvor planerne om sammenlægning af distrikterne er offentligt kendt, har DJ valgt at udfører udpegningen af repræsentanter til jægerfora med et fremtidigt sigte. Således at en senere tilpasning af antallet af medlemmer kan ske forholdsvis nemt.

Til det fremtidige arbejde i jægerforaregi har DJ store forventninger. Ikke blot det rent jagtlige, men også mht. markedsføring af jagtsagen, hvor bl.a. Skovens Dag kan være en oplagt anledning hertil.

Ad. 4.

KLS: For indeværende jagtsæson er planlagt 2 jagter for nye jagttegnsløsere. Denne type jagter har distriktet afviklet hvert år siden 1997. Disse jagter er nu gjort obligatoriske for landets statsskovdistrikter, men konceptet er skabt her på distriktet i 1996/97 .Der er planlagt 4 repræsentationsjagter med hagl, hvor der på den ene jagt i Torp/Årtoft plantage udelukkende inviteres deltager fra lokale jagtforeninger. Sidste år blev 7 foreninger inviteret med hver 3 deltagere.

Der bliver også årligt afviklet en personalejagt med hagl.

På det større hjortevildt er der planlagt 4 jagter. I år forsøges jagterne afviklet som kombineret anstands- og drivjagter. Forud for hver jagtsæson planlægges en max. afskydning af det store hjortevildt. Hvis den planlagte afskydning opnås inden den sidste planlagte riffeljagt, aflyses de resterende jagter.

Distriktets invitationspraksis på repræsentationsjagter har indtil videre været at invitere: Leverandører, kunder, amter, kommuner, militær, politi, falck, brugerråd m.fl. statslige repræsentanter, repræsentanter for de mange naboer, jagtforeninger (primært lokale), schweisshundefolk, jagtprøvelærere, repræsentanter for lejere af distriktets jordarealer, øvrige samarbejdspartnere osv.

EG: Den invitationspraksis som kendes er helt fin, men det er ønskeligt hvis jægerforaet kunne pege på foreninger som har gjort noget specielt, og som gør at de bør kunne komme i betragtning til en invitation.

Aftalt at JAJ sender en liste over DJ foreninger i skovlovskredsen med antal medlemmer.

OKL: På en eller anden måde kunne distriktets jægerfora spille en "aktiv" rolle ved distriktets afvikling af jagter. Eks. kan jagt for nye jagttegnsløsere være et sted hvor jægerforaet deltager.

EG: En aktiv rolle for jægerforaet ved eks. distriktets personalejagt kunne være et "sjovt" tiltag.

CJ: Ved Eggebæk pl. er der lodsejere som ikke giver specielt dåvildtet mulighed for fodfæste.

Det kunne være godt hvis man kunne påvirke jægerne til en bedre forvaltning.

ILU: Hvert andet år (siden 1998) afholder skovdistriktet et kronvildtmøde, hvor informationer om de to foregående års afskydning, observationer af rudler mm. bliver fremlagt, både vildtkonsulent KL og ILU registrér/modtager disse oplysninger. Disse arrangementer er med til at skabe en både god dialog jægerne imellem og er også med til at forbedre jægernes forvaltning af hjortevildtet. Til februar arrangeres igen en sådan aften.

JHN: Der arbejdes stadigvæk på en forvaltningsplan for kronvildt i DK. Bl.a. afgrænsning af forvaltningsområder endnu ikke på plads. At planen endnu ikke er helt på plads, skal ikke hindre os lokalt i at tage initiativer på området.

Ad. 5.

Der afsættes årligt 6,5 mill. til "indsatsområdet" jagt- og vildtforvaltning i Naturforvaltningen.

Af skovrejsningsområder som evt. kunne være interessante i denne forbindelse er Vejbækarealerne. Derudover e r der p.t. ikke umiddelbart arealer som kan være interessante i denne sammenhæng. Såfremt der bliver arealer sat til salg i Vejbækområder, eller man har kendskab til arealer som muligvis kan erhverves, så vil det være her at denne type midler kunne komme i betragtning.

Ad. 6.

Distriktet har i første ansøgningsrunde om tilskud til vådområder modtaget 8 ansøgninger. Næste ansøgningsfrist er den 1. februar 2004.

Ad. 7.

Distriktet har ikke arrangeret en egentlig publikumsjagt i kommende efterår. Dog har distriktets naturskole, Frøslev Polde Naturskole i mere end 15 år arrangerer både bukkejagtsture og klapjagtsture for skoleklasser.

JHN: Jægerforbundet har i regionen Jens Jørgensen fra Egetofte naturskole som formidler.

Der er flere muligheder for at formidle viden om jagt. Det kan feks. være ved et Skovens Dag arrangement hvor rammerne er skoven, et Jagtens Dag arrangement eller lign.

Ad. 8.

Af emner som kunne tages op i jægerforaet til et kommende møde kunne være distriktets beredskabsplan for havpattedyr og fugle. Reguleringsjægerekorpset mm. Vi bør også drøfte videre, hvordan jægerforum direkte kan medvirke ved afvikling af jagter for nye jagttegnsløsere eller på anden måde ved de ordinære jagter.

AD. 9.

Næste møde er aftalt til den 17. februar hvorefter der samme aften arrangeres kronvildtmøde. Mødet afholdes i Frøslevområdet.