Naturstyrelsen Blåvandshuk - "Gåsehullerne", Fanø, ca. 158 ha

Udlejes i 5 år fra 1. april 2014
Frist for bud 5. marts 2014 kl. 12:00

Beskrivelse af lejemålet

"Gåsehullerne" er et naturskønt, åbent areal med klithede og lidt spredt bevoksning af krat. Arealet er ca. 158 ha, og grænser op til den nordvestlige del af Fanø Plantage. Mod nord støder arealet op til et sommerhusområde.

Kort over arealet kan ses i bilag 1 .

Det er et statsejet areal, som er åbent for publikum, og det kan benyttes til organiseret friluftsliv som fx orienteringsløb. Et naturplejetilag i form af afgræsning af ca 35 ha i den sydlige ende af arealet forventes sat i værk  i 2015. Arealet må ikke lukkes i forbindelse med jagt.

Der er mulighed for anstands- og pürschjagt på råvildt og for jagt på snepper og andet småvildt. Der må højst være 3 jægere på jagt samtidigt. I vådområdet, der er skraveret på kortet, må der ikke drives jagt på vandfugle, men der må gerne jages snepper.

Forud for hver jagtsæson meddeler Naturstyrelsen, om der må nedlægges kronvildt. Det er styrelsens intention, at jagt på kronvildt skal ske i det samarbejde, der er etableret ved dannelsen af "Kronvildtgruppen Fanø" i 2013. Jagt på kronvildt var i 2013/14 begrænset til 2 fælles jagter.

De nærmere betingelser for jagten fremgår af jagtlejekontrakten, bl.a. vilkårene ved udlejning til konsortium, forening eller gruppe.

Det årlige vildtudbytte i perioden 2009 – 2012 har i gennemsnit været 3 stykker råvildt og 12 stykker småvildt, hovedsagelig kaniner og snepper.

Lejeperiode

Arealet udlejes for en 5-årig periode fra 1. april 2014 til 31. marts 2019.

Lejemålet kan forlænges med en yderligere 5-årig periode jf. Jagtlejekontraktens § 2.

Afgivelse af tilbud

Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten, der er vedlagt i bilag 2 .

Tilbudsblanketten skal, i lukket kuvert mærket "Jagt Gåsehullerne", være Naturstyrelsen Blåvandshuk, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl i hænde senest onsdag den 5. marts 2014 kl. 12:00 . Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Tilbud modtages ikke på mail.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud efter procedure magen til reglerne i Cirkulære om salg af statens ejendomme af 25. januar 2010 eller Naturstyrelsen vælger, at annullere nærværende udbud jf. nedenstående om annullation.

Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtleje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af de i jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.

Naturforvaltningsenheden har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller våbenlovgivningen eller på anden måde tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med Naturstyrelsen.

Annullation af udbud

Naturstyrelsen har ret til at annullere nærværende udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på naturforvaltningsenheden eller andre naturforvaltningsenheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden saglig begrundelse for annullation.

Jagtlejekontrakt

Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af den jagtlejekontrakt, der er vedlagt i bilag 3 .

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Blåvandshuk, . Alle spørgsmål bedes stilles skriftligt. Spørgsmål og svar på spørgsmål vil blive gjort tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Statsskovene/Jagtudleje/.