Naturstyrelsen Sønderjylland - Jagtudleje 2014

05-02-2014

Jagten i kelstrup Fredskov udlejes for en 5-årig periode fra 1. april 2014 til 31. marts 2019.
Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Sønderjylland, Felstedvej 14, 6300 Gråsten i hænde senest den 10. marts 2014 kl. 15.00.

Udleje af jagten Kelstrup Fredsskov


Beskrivelse af lejemålet
Kelstrup Fredsskov er på ca. 75 ha., og er overvejende blandede løvskov på god bonitet.
Der må årligt afholdes 3 fællesjagter på arealet.
Af jagtbart vildt vil det primært være råvildt, ræv, snepper samt ringdue.
Skoven har en spirende bestand af dåvildt der dog p.t. ikke vil være mulighed for at drive jagt på.
Indenfor kontraktperiodens første 5 år, forventes det at der kan åbnes for en begrænset kvote på afskydning af dåvildt.
Jagten i skoven har i en årrække været udlejet.

Kort over arealet
Oversigtskort
Jagtlejekontrakt

Lejeperiode
Arealet udlejes for en 5-årig periode fra 1. april 2014 til 31. marts 2019.
Lejemålet kan forlænges med en yderligere 5-årig periode jf. Jagtlejekontraktens § 2.

Afgivelse af tilbud

Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten - hentes her


Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Sønderjylland, Felstedvej 14, 6300 Gråsten i hænde senest den 10. marts 2014 kl. 15.00. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud efter procedure magen til reglerne i Cirkulære om salg af statens ejendomme af 25. januar 2010 eller Naturstyrelsen vælger, at annullere nærværende udbud jf. nedenstående om annullering.

Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtleje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af de i jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.

Naturforvaltningsenheden har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller våbenlovgivningen eller på anden måde tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med Naturstyrelsen.

Annullering af udbud
Naturstyrelsen har ret til at annullere nærværende udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på naturforvaltningsenheden eller andre naturforvaltningsenheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden saglig begrundelse for annullation.

Jagtlejekontrakt
Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af den jagtlejekontrakt vedlagt ovenfor.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Sønderjylland, kontaktperson Skf. Klaus Sloth, Obfuscated Email . Alle spørgsmål bedes stilles skriftligt. Spørgsmål og svar på spørgsmål vil blive gjort tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Statsskovene/Jagtudleje/ .