Udleje af 888 ha. jagt i Lild Øst, Thy

16-04-2021

Jagtlejemålet er på 888 ha og ligger ud til Jammerbugt.
Arealet består af klitplantage med lysåbne arealer i den sydlige del og klithede i den nordlige del.
Der kan jages kron-, då- og råvildt samt de småvildtarter der er knyttet til klitplantager og klitheder.
For øvrige forhold vedrørende jagtlejemålet, se udbudsannonce (bilag 5) samt jagtlejekontrakt (bilag 1).
Oversigtskort og kort over arealet kan ses sidst i kontrakten og på bilag 2 og 3.

Lejeperiode
Arealet udlejes for en 5-årig periode fra maj 2021 til marts 2026.
Afgivelse af tilbud
Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten, der er vedlagt i bilag 4.
Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6, 7700 Thisted, i hænde som brev eller e-mail Obfuscated Email 3. maj 2021 kl. 10.00. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.
Ved brug af e-mail skal tilbudsgiveren i emnefeltet skrive: Må ikke åbnes i postmodtagelsen. Tilbudsgiveren har i alle tilfælde ansvaret for, at tilbud kommer rettidigt frem.
Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud eller Naturstyrelsen vælger, at annullere udbuddet, jf. nedenfor om annullation.
Supplerende overbud gennemføres, hvis et eller flere tilbud er på over 100.000 kr. Overbudsrunde gennemføres ved at de tilbudsgivere, hvis tilbud ligger inden for de højeste 20 % af det højeste afgivne bud, får meddelelse om et tidspunkt, hvor de senest kan afgive et supplerende tilbud.
Supplerende tilbud afgives på i øvrigt samme vilkår som ovenfor beskrevet.
Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre udbuddet annulleres. Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten.
Tilbudsgiver er forpligtet til at ved stå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtleje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.
Udlejer har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller våbenlovgivningen eller tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med Naturstyrelsen.

Annullation af udbud
Naturstyrelsen har ret til at annullere et udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, derfor nylig har været udbudt på den lokale enhed eller andre lokale enheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden ikke usaglig begrundelse for annullation.
Jagtlejekontrakt
Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af udkast til den jagtlejekontrakt, der er vedlagt som bilag 2.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Thy, Tommy Hansen, Obfuscated Email
Alle spørgsmål skal stilles skriftligt. Spørgsmål og svar på spørgsmål vil i anonymiseret form blive gjort tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside:

Jagtlejekontrakt Lild øst 2021 bilag 1.pdf

Kort_Jagtudleje_Lild_Øst_A4 bilag 2.pdf

Kort_Oversigt_Jagtudleje_Lild_Øst_A4 bilag 3.pdf

Tilbudsblanket Lild øst 2021 bilag 4.pdf

Udbudsannonce Lild øst 2021 blag 5.pdf

Jagtjournal Lild Øst 2019 - 20 bilag 6.pdf

 Spørgsmål og svar (opdateres)

Anonymiserede spørgsmål og svar vedr. Lild Øst jagt udbud_.pdf