Naturstyrelsen Thy - Jagtudleje 2014

11-02-2014

Udleje af jagten i Svinkløv klitplantage. Afgivelse af tilbud skal være Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6. 7700 Thisted Obfuscated Email hænde senest, mandag d. 10 marts 2014 kl 10.00. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.


Udleje af jagten i Svinkløv klitplantage


Beskrivelse af lejemålet

Plantagen er beliggende på kysten ud til Jammerbugt mellem Fjerritslev og Brovst. Arealet er på ca. 565 ha, plantagen er meget afvekslende og spænder fra tæt forblæst bjergfyr til højstammet granskov. Der udover rummer slugterne frodig løvskov. Plantagen rummer en stærk og talrig råvildtbestand. Derudover er der en stigende bestand af kron- og dåvildt som kan nedlægges ved den rette tilrettelæggelse af jagten. Plantagen giver også mulighed for jagt på småvildt som snepper, harer og ræv.

Med lejemålet følger også jagthytten Maries hus som er beliggende i plantagen. Plantagen benyttes af en del publikum og derfor kan der ikke afholdes selskabsjagt i weekender samt efterårs- og juleferier. Men med den rette tilrettelæggelse af jagten kan dette fint forenes med den øvrige brug af skoven. Plantagen vil grundet sin struktur, benyttelse og stærke råvildtbestand være velegnet til buejagt.

Øvrigt fremgår af jagtlejekontrakten.

- Kort over arealet
Lejeperiode

Arealet udlejes for en 5-årig periode fra 1. april 2014 til 31. marts 2019. Lejemålet kan forlænges med en yderligere 5-årig periode jf. Jagtlejekontraktens § 2.

Afgivelse af tilbud

Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten .

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6. 7700 Thisted eller Obfuscated Email i hænde senest, mandag d. 10 marts 2014 kl 10.00. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud efter procedure magen til reglerne i Cirkulære om salg af statens ejendomme af 25. januar 2010 eller Naturstyrelsen vælger, at annullere nærværende udbud jf. nedenstående om annullation.

Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtleje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af de i jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.

Naturforvaltningsenheden har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller våbenlovgivningen eller på anden måde tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med Naturstyrelsen.

Annullation af udbud

Naturstyrelsen har ret til at annullere nærværende udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på naturforvaltningsenheden eller andre naturforvaltningsenheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden saglig begrundelse for annullation.

Jagtlejekontrakt

Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af den jagtlejekontrakt .

- Jagtlejekontrakt

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Thy, vildtkonsulent Tommy N Hansen, Obfuscated Email . Alle spørgsmål bedes stillet skriftligt. Spørgsmål og svar på spørgsmål vil blive gjorttilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Statsskovene/Jagtudleje/.