Udleje af jagten Elløv Enge

06-03-2023

Elløv Enge er en mindre del af et større engområde i Korup Ådal. Engene består af en mosaik af forskellige flader, linjer af hegn og vandløb (Saksvad Bæk og Korup Å), samt punkter med gravede vandhuller.

Arealet er på 27 ha. bestående af eng, flere små vandhuller og med en ældre remisse i den sydlige del af engen. Arealet er omkranset af både eng, skov og marker. Området er drænet ud til en stor kanal.

På arealet forekommer der næsten alle gængse jagtbare arter, men de primære arter er fasaner, ænder, gæs og råvildt, men der er også en voksende bestand af dåvildt i området.

Årligt må der nedlægges indtil 2 stk. efterårsdyr af rå eller lam og 1 stk. dåvildt af kalv, då eller spidshjort. I kontraktens 5 årige løbetid er der fastsat en årlig kvote på i alt 2 stk. råbukke og 1 stk. dåhjort (større end spidshjort), se nærmere herom i jagtlejekontrakten. De øvrige betingelser for jagten kan findes i kontraktudkastet.

Udlejer har en registret foder-/baitplads til bekæmpelse af mårhund på arealet. Reguleringen varetages primært af udlejer, men lejer kan efter aftale med udlejer evt. overtage tilsyn med denne.

Kort over arealet kan ses i bilag C.

Luftfoto over området. 

Arealanvendelse

 

Lejeperiode

Arealet udlejes for en 5-årig periode fra 1. maj 2023 til 31. marts 2028.

Lejemålet kan forlænges med en yderligere 5-årig periode, jf. jagtlejekontraktens § 2.

 

Afgivelse af tilbud

Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten, der er vedlagt i bilag B.

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Kronjylland, Vasevej 7, 8920 Randers NV, Obfuscated Email i hænde senest 23. marts 2023 kl. 24.00. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Ved brug af e-mail skal tilbudsgiveren i emnefeltet skrive: ”Jagtleje Elløv Enge - må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

Tilbudsgiveren har i alle tilfælde ansvaret for, at tilbud kommer rettidigt frem.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud eller Naturstyrelsen vælger, at annullere udbuddet, jf. nedenfor om annullation.

Supplerende overbud gennemføres, hvis et eller flere tilbud er på over 100.000 kr. Overbudsrunde gennemføres ved at de tilbudsgivere, hvis tilbud ligger inden for de højeste 20 % af det højeste afgivne bud, får meddelelse om et tidspunkt, hvor de senest kan afgive et supplerende tilbud.

Proceduren i cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme finder i øvrigt anvendelse efter forholdets natur.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre udbuddet annulleres.

Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtleje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.

Udlejer har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller våbenlovgivningen eller på anden måde tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med Naturstyrelsen.

 

Annullation af udbud

Naturstyrelsen har ret til at annullere et udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på den lokale enhed eller andre lokale enheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden ikke usaglig begrundelse for annullation.

 

Jagtlejekontrakt

Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af den jagtlejekontrakt, der er vedlagt i bilag A.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Vildtkonsulent Sandor Hestbæk Markus, Obfuscated Email. Alle spørgsmål skal stilles skriftligt. Spørgsmål og svar på spørgsmål vil blive gjort tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Statsskovene/Jagtudleje/.

 

Tilføjet d. 13. marts 2023:

Der har været spurgt indtil jagtlejeniveauet og vildtudbyttet, det kan oplyses at:

-        Jagtleje i perioden 1. april 2021 – 31. marts 2022 udgjorde 9.660,20 kr.

-        Vildtudbyttet i perioden 2015-2021 (flere jagtsæsoner) har været 1-2 rådyr årligt, samt årligt 5-10 stk. småvildt fordelt på ænder, fasaner, bekkasiner mv.

o   Det er første gang at der åbnes for en kvote på dåvildt i dette jagtlejemål.  

 

Abonnér på Naturstyrelsens nyhedsbreve

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

OBS! Du vil få en bekræftelses-email pr. nyhedsbrev, du tilmelder.