Naturstyrelsen Vadehavet udlejer af jagten i Barsbøl Skov

12-03-2023

Beskrivelse af lejemålet

Jagtretten i Barsbøl Skov, beliggende nord for Jels, udlejes for en 5-årig periode fra 1. april 2023 til 31. marts 2028. Lejemålet udgør i alt ca. 90 hektar,

Barsbøl skov er en del af jelsskovene, og ligger i det kuperede landskab på østsiden af Jels Midtsø. Skoven består af varieret løv og nåleskov, samt ca. 6 hektar eng arealer. En stor del af skovene er beplantninger lavet efter stormen i 1999. Det varierede terræn og afvekslende skov typer, gør at Barsbøl Skov tilbyder mulighed for varieret jagt med båd hagl og riffel, alt sammen med mulighed for udsigt til Jels søerne.  På jagtarealet forekommer der almindeligt jagtbart vildt.

Barsbøl skov bliver benyttet af publikum, til en række af forskellige fritidsaktiviteter. Gåturene rundt om søerne er særdeles populære, men skoven bliver også flittigt benyttet af løbere og cyklister. Publikum har fri adgang til færdsel til fods, på cykel og i en vis udstrækning, også til hest i statsskovene.

De besøgende i skoven skal til hver en tid, føle sig sikker i skoven, og må på intet tidspunkt være til fare, eller føle at de er til fare, mens der afholdes jagt i skoven.

For jagtlejemålet gælder blandt andet:

  1. Udlejer kan efter forudgående aftale give jagtudøverne tilladelse til begrænset motorkørsel på eget ansvar på skovens veje i forbindelse med jagt, hvor anvendelse af køretøjer er en nødvendighed, fx i forbindelse med afholdelse af fællesjagt, eller vedligehold af skydetårne. Der kan udstedes et begrænset antal køretilladelser til de køretøjer, der sædvanligvis anvendes i denne forbindelse. 
  1. Der må holdes enkeltmandsjagter 2 gange pr. uge med haglvåben. Enkeltmandsjagter med hagl må udelukkende udøves på hverdage. Ved enkeltmandsjagter forstås jagt med maksimalt 2 deltagere pr. hold, hvoraf den ene kan være en gæst. Der må maksimal være 2 hold på arealet pr. jagtdag. Jagt med flere deltagere end anført ovenfor er fællesjagt. 
  1. Der må frit udøves enkeltmandsjagt i form af pürch- og anstandsjagt med riffel. 
  1. Andetræk må ikke udøves hyppigere end hver tredje uge ved det enkelte vandhul, å-strækning eller vådområde. 
  1. Der må afholdes 5 fællesjagter i løbet af jagtsæsonen med indtil 25 skytter, hvoraf 3 jagter kan være riffeljagter. 
  1. Der fastsættes følgende årlige afskydningskvote: 8 stk. råvildt. Hvoraf 3 må være bukke. Såfremt udlejer konstaterer væsentlige vildtskader, kan kvoten forhøjes. 
  1. Evt. forekommende kron- og dåvildt må ikke skydes. 
  1. Fri afskydning af øvrige jagtbare vildtarter.
  1. Der skal føres jagtdagbog over alle afholdte jagter, herunder jagtjournal over nedlagt vildt.

Kort over arealet kan ses i bilag 1.

 

Lejeperiode

Arealet udlejes for en 5-årig periode fra 1. april 2023 til 31. marts 2028.

Lejemålet kan forlænges med en yderligere 5-årig periode, jf. jagtlejekontraktens § 2.

 

Afgivelse af tilbud

Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten, der er vedlagt som bilag 2.

Tilbudsblanketten skal Naturstyrelsen Vadehavet, Skovridervej 3, 6510 Gram, Obfuscated Email i hænde senest 31. marts 2023 kl. 12.00. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Ved brug af e-mail skal tilbudsgiveren i emnefeltet skrive: Må ikke åbnes i postmodtagelsen.

Tilbudsgiveren har i alle tilfælde ansvaret for, at tilbud kommer rettidigt frem.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud eller Naturstyrelsen vælger, at annullere udbuddet, jf. nedenfor om annullation.

Supplerende overbud gennemføres, hvis et eller flere tilbud er på over 100.000 kr. Overbudsrunde gennemføres ved at de tilbudsgivere, hvis tilbud ligger inden for de højeste 20 % af det højeste afgivne bud, får meddelelse om et tidspunkt, hvor de senest kan afgive et supplerende tilbud. Supplerende tilbud afgives på i øvrigt samme vilkår som ovenfor beskrevet.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre udbuddet annulleres.

Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten.

Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtleje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.

Udlejer har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller våbenlovgivningen eller tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med Naturstyrelsen.

 

Annullation af udbud

Naturstyrelsen har ret til at annullere et udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på den lokale enhed eller andre lokale enheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden ikke usaglig begrundelse for annullation.

 

Jagtlejekontrakt

Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af den jagtlejekontrakt, der er vedlagt i bilag 3.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Vadehavet Obfuscated Email. Alle spørgsmål skal stilles skriftligt. Spørgsmål og svar på spørgsmål vil i anonymiseret form blive gjort tilgængelig

på Naturstyrelsens hjemmeside: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Statsskovene/Jagtudleje/.

 

Bilag 1 - Barsbøl Skov kort

Bilag 2 - Barsbøl Skov Tilbudsblanket

Bilag 3 - Barsbøl Skov Jagtleje Kontrakt

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.