Naturstyrelsen Vadehavet udlejer af jagten i Vråby Plantage

01-03-2023

Beskrivelse af lejemålet

Naturstyrelsen udbyder jagten i Vråby plantage, som er beliggende på den sydlige del af Rømø. Arealet er på cirka 150 hektar og omfatter klitplantage med mindre vådområder samt tilgrænsende åbent hede- og klitlandskab.

På jagtarealet forekommer almindelige vildtarter som råvildt, ræv, hare, skovsneppe, ænder m.fl. Specielt antallet af skovsnepper kan være betydeligt, hvorfor dette terræn kan byde på gode muligheder for jagten efter denne spændende fugl.

For lejemålet gælder blandt andet:

  1. Udlejer kan efter forudgående aftale give jagtudøverne tilladelse til begrænset motorkørsel på eget ansvar på skovens veje i forbindelse med jagt.
  2. Der må holdes enkeltmandsjagter 2 gange pr. uge med haglvåben. Enkeltmandsjagt med hagl må udelukkende udøves på hverdage. Ved enkeltmandsjagter forstås jagt med maksimalt 2 deltagere pr. hold. Der må maksimal være 2 hold på arealet pr. jagtdag. Enkeltmandsjagt må udøves af jagtberettigede jf. nærværende kontrakt og eventuelt én gæst pr. hold. Jagt med flere deltagere end anført ovenfor er fællesjagt.
  3. Der må frit udøves enkeltmandsjagt i form af pürch- og anstandsjagt med riffel.
  4. Andetræk må ikke udøves hyppigere end hver tredje uge ved det enkelte vandhul eller vådområde.
  5. Der må afholdes 5 fællesjagter i løbet af jagtsæsonen med indtil 25 skytter.
  6. Der fastsættes følgende årlige afskydningskvote: 7 stk. råvildt, hvoraf 2 må være bukke. Eventuelt forekommende kron- eller dåvildt må ikke skydes. Der er fri afskydning af øvrige jagtbare vildtarter.
  7.  Skydetårne og stiger må kun opsættes efter aftale med udlejer.

Kort over arealet kan ses i bilag 1

 

Lejeperiode

Arealet udlejes for en 5-årig periode fra d. 1. april. 2023 til d. 31. marts 2028.

Lejemålet kan forlænges med en yderligere 5-årig periode, jf. jagtlejekontraktens § 2.

 

Afgivelse af tilbud

Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten, der er vedlagt i bilag 2.

Tilbudsblanketten skal Naturstyrelsen Vadehavet, Skovridervej 3, 6510 Gram, Obfuscated Email i hænde senest 31. marts 2023 kl. 12.00. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Ved brug af e-mail skal tilbudsgiveren i emnefeltet skrive: Må ikke åbnes i postmodtagelsen.

Tilbudsgiveren har i alle tilfælde ansvaret for, at tilbud kommer rettidigt frem.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud eller Naturstyrelsen vælger, at annullere udbuddet, jf. nedenfor om annullation.

Supplerende overbud gennemføres, hvis et eller flere tilbud er på over 100.000 kr. Overbudsrunde gennemføres ved at de tilbudsgivere, hvis tilbud ligger inden for de højeste 20 % af det højeste afgivne bud, får meddelelse om et tidspunkt, hvor de senest kan afgive et supplerende tilbud.

Proceduren i cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme finder i øvrigt anvendelse efter forholdets natur.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre udbuddet annulleres.

Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtleje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.

Udlejer har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller våbenlovgivningen eller på anden måde tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med Naturstyrelsen.

 

Annullation af udbud

Naturstyrelsen har ret til at annullere et udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på den lokale enhed eller andre lokale enheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden ikke usaglig begrundelse for annullation.

Jagtlejekontrakt

 

Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af den jagtlejekontrakt, der er vedlagt i bilag 3.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Obfuscated Email. Alle spørgsmål skal stilles skriftligt. Spørgsmål og svar på spørgsmål vil blive gjort tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Statsskovene/Jagtudleje/.

 

Bilag 1 -Vråby Plantage Kort

Bilag 2 - Vråby Plantage Tilbudsblanket

Bilag 3 - Vråby Plantage Jagtlejekontrakt

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.