Naturstyrelsen Vestsjælland - Jagtudleje 2014

Vollerup Skov ca. 190 ha. nord for Kalundborg. Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Vestsjælland, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. i hænde senest 10. marts 2014 kl . 12.00.

Udleje af jagten Vollerup Skov nord for Kalundborg


Beskrivelse af lejemålet

Vollerup Skov ca. 190 ha. er beliggende ved Saltbækvig ca. 15 km nord for Kalundborg. Bortset fra en mindre gl. bevoksning, består skoven af ung ca. 15 årig blandet nål og løvtræ, med enkelte mindre sletter og vådområder. Der er en god fast bestand af råvildt, og kronvildt står i perioder også fast i området.

Der er en del restriktioner i kontrakten grundet nærhed til sommerhusområde og campingplads.
Hjortevildtet er kvotesat både mht. antal og køn.
Der er begrænsning på jagtdage.
Restriktioner og kvoter fremgår af kontraktens § 6.

Der er i området schelterplads velegnet som samlingssted f.eks frokost. Schelterpladsen kan bookes på lige fod med andre brugere.

Lejeperiode

Arealet udlejes for en 5-årig periode fra 1. april 2014 til 31. marts 2019.
Lejemålet kan forlænges med en yderligere 5-årig periode jf. Jagtlejekontraktens § 2.

Afgivelse af tilbud

Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten.

Tilbudsblanketten i lukket kuvert mrk. jagtudlejning Vollerup Skov skal være Naturstyrelsen Vestsjælland, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. i hænde senest 10. marts 2014 kl . 12.00 Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud efter procedure magen til reglerne i Cirkulære om salg af statens ejendomme af 25. januar 2010 eller Naturstyrelsen vælger, at annullere nærværende udbud jf. nedenstående om annullation.

Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende jagtleje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af de i jagtlejekontraktens bestemmelser om opsigelse.

Naturforvaltningsenheden har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af jagt- og/eller våbenlovgivningen eller på anden måde tidligere har misligholdt en jagtlejekontrakt med Naturstyrelsen.

Annulation af udbud

Naturstyrelsen har ret til at annullere nærværende udbud af jagtleje, hvis Naturstyrelsen vurdere, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på naturforvaltningsenheden eller andre naturforvaltningsenheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden saglig begrundelse for annullation.

Jagtlejekontrakt

Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af den jagtlejekontrakt.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Vestsjælland . Alle spørgsmål bedes stilles skriftligt. Spørgsmål og svar på spørgsmål vil blive gjort tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Statsskovene/Jagtudleje/.