Dagjagter - Naturstyrelsen Sønderjylland

I jagtsæsonen 2022/2023 gennemfører Naturstyrelsen Sønderjylland 2 betalingsjagter i form af dagjagter med riffel. Jagterne gennemføres som bevægelsesjagt.

Vilkår for deltagelse på Naturstyrelsens dagjagter:

  • Man skal have dansk jagttegn.
  • Man skal have bestået den obligatoriske riffelprøve (der skal stå ”Riffelprøve bestået + dato” på jagttegnet).
  • Er jagterne udsolgt, har man mulighed for at komme på en venteliste, der vil blive anvendt ved eventuelle afbud.

I netbutikken skal der oplyses navn, adresse, mobil og mail på køber og navn, mail og mobil på deltagerne, hvis der købes mere end 1 plads. Der betales med kreditkort.

Fra købet sættes i gang har man 30 minutter til at gennemføre, herefter føres pladserne tilbage i netbutikken.

Køb dagjagt 

Jagterne gennemføres som tryk-bevægelsesjagt på følgende datoer:

 

570J 17. november 2022, Als Nørreskov

Jagten gennemføres i èn såt på ca. 700 hektar i alt. Der er plads til 25 riffelskytter på jagten. Der må nedlægges kronvildt (Kronhjort 12-ender eller større, kalv, hind og spidshjort til ørehøjde), dåvildt (kalv, då og spidshjort til ørehøjde), råvildt, ræv, mårhund og vildsvin. Forventet afskydning for denne dagsjagt: 5-10 stk. råvildt og 10-15 stk. større hjortevildt. Jagten afsluttes med frokost.

Prisen er 4400 kr. inklusiv moms pr deltager.

Naturstyrelsen Sønderjylland forbeholder sig ret til at aflyse jagten, såfremt der er for få deltagere.

 

570J 24. januar 2023 Frøslev Plantage

Jagten gennemføres i èn såt på ca. 1.041 hektar i alt. Der er plads til 35 riffelskytter på jagten. Der må nedlægges kronvildt (hind, kalv og spidshjort til ørehøjde), dåvildt (kalv, då og spidshjort til ørehøjde) råvildt, ræv, mårhund og vildsvin. Forventet afskydning for denne dagsjagt: 5-10 stk. råvildt, 10-20 stk. større hjortevildt, der kan forventes strejfende vildsvin. Jagten afsluttes med frokost.

Prisen er 4.400 kr. inklusiv moms pr deltager.

Naturstyrelsen Sønderjylland forbeholder sig ret til at aflyse jagten, såfremt der er for få deltagere.

 

Generel information omkring dagjagterne

 

 

Spørgsmål vedr. betalingsjagterne kan sendes på Obfuscated Email 

Databehandling af personoplysninger: Dine afgivne oplysninger vil blive brugt til booking af jagt via denne hjemmeside. Naturstyrelsen er dataansvarlig for dine afgivne oplysninger. Naturstyrelsen har hovedkontor på Førstballevej 2, 7183 Randbøl, cvrnr. 33157274. Du kan kontakte Naturstyrelsen på Obfuscated Emailog telefon 72 54 30 00. Afgivelsen af oplysningerne er nødvendig for at booke jagtdvs for at lave den kontrakt eller aftale om jagt. Hvis dine oplysninger ikke indsendes til brug for sagen, kan det eventuelt betyde, at sagen ikke kan færdiggøres. Indsigt: Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i forbindelse med din henvendelse. Du har efter anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, ligesom du kan anmode om at få begrænset behandling og gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Kasia Torian, Obfuscated Email og telefon93 59 70 11 og få oplyst dine rettigheder. Klage: Du har mulighed for at klage til Datatilsynet Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf 33193200, mail Obfuscated Email over vores behandling af dine persondata.

De oplysninger, du har indsendt anvendes alene i den sag, som du har indsendt dine oplysninger i forbindelse med. Vi offentliggør ikke din henvendelse. Vi videregiver alene dine oplysninger, hvis du har en sag her i styrelsen og videresendelse er nødvendig for din sag fx ved køb og salg af jord sendes dine oplysninger til tinglysningsretten og eventuelt landinspektør eller advokat. Aktindsigt: der kan blive givet aktindsigt efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven. Så længe beholder vi oplysningerne: Oplysningerne opbevares efter statens arkivregler dvs normalt 5 år, medmindre andre forhold gør, at oplysningerne opbevares fx en længerevarende retssag. Alle oplysninger opbevares i overensstemmelse med offentlighedslovens principper, således at de er tilgængelige af hensyn til offentlighed i forvaltningen. Vores hjemmel til behandling af dine personoplysninger findes i følgende regelsæt: Finansloven, budgetvejledningen, persondataforordningen, arkivlovgivningen og delegationsbekendtgørelsen for Naturstyrelsen.