Jagtinvitationer til jagtforeninger på Fyn

Naturstyrelsen – Fyn

Enhedens politik for invitationer til jagt

Fra 2003 er der indledt et nyt samarbejde mellem Naturstyrelsen, Danmarks Jægerforbund og Dansk Land og Strandjagt. På hver lokal enhed af Naturstyrelsen er der etableret et Jægerforum med repræsentanter fra ovenstående foreninger. I Jægerforum er bl.a. diskuteret invitationspraksis i forhold til jagtforeninger. Tidligere blev der primært inviteret jagtforeninger med geografisk relation til vore arealer. Dette er ændret fra 2003. Invitationerne går nu på skift mellem samtlige åbne jagtforeninger i regionen. Jagtforeningerne bliver inviteret i alfabetisk orden i de enkelte kredse. Når samtlige foreninger har deltaget startes forfra. Vi har et begrænset areal til rådighed for repræsentationsjagter. Det er også styrelsens politik at have et lavt jagttryk. Af disse grunde vil der gå en årrække mellem invitationerne til de enkelte jagtforeninger. Jægerforum har endvidere indstillet, at medlemmerne i Jægerforum bliver inviteret på én årlig jagt på enheden.

Vi sender invitationen til jagtforeningsformand – som er den eneste officielle adresse på jagtforeningen. Det står jagtforeningen frit, om man lader sig repræsentere ved formanden eller ved andre medlemmer, eksempelvis en ny jagttegnsløser. Blot skal vi have navnet på vedkommende oplyst ved svaret på invitationen. Af hensyn til planlægningen af jagten og muligheden for at få udnyttet de pladser, der er på jagterne, er det afgørende, at alle svarer på invitationerne. Undlader en jagtforening at svare på invitationen, bliver foreningen taget ud af invitationslisten.

I indeværende sæson (2009-2010) er der inviteret følgende jagtforeninger:

Fra Danmarks Jægerforbund:

Agedrup Jagtforening

Allerup- Torup & Birkum Jagtforening

Allested-Vejle Jagtforening

Andebølle Jagtforening

Asperup-Roerslev-Nr. Åby Jagtforening

Assens Jagtforening

Bederslev Jagtforening

Bogense og Omegns Jagtforening

Brendekilde-Render Jagtforening

Bro Frihed og Oregård Sk. Jagtforening

Brobyværk Jagtforening

Brændekilde-Bellinge Jagtforening

Baagø Jagtforening

Baaring Skov- Jagt og Fredningsforening

Dj Kerteminde Strandjagtforening

DLS -Fyns afd.

Drigstrup Jagtforening

Dreslette Jagtforening

DSF Assens

DSL- Sydfyns afd.

DSL-Nordfyns afd.

Ebberup & Omegns Jagtforening

Egebjerg Syd Jagtforening

Egense sogns Jagtforening

Ejby Jagtforening

Ellested Sogns Jagtforening

Elmelund- Ravnebjerg Jagtforening

Fra Dansk Land og Strandjagt:

Ingen lokalforeninger med forbogstav A og B

I kommende sæson inviteres jagtforeninger i alfabetisk orden fra bogstav C som første bogstav i foreningens officielle navn.

Generelt om jagt- og vildtforvaltning på Naturstyrelsens egne arealer.

Jagt og vildtforvaltningen er en integreret del af Naturstyrelsens drift. Hovedformålene i Naturstyrelsens jagt- og vildtforvaltning er:

  • at sikre sunde vildtbestande i balance med områdernes bæreevne, herunder hensynet til de valgte principper og mål for skovenes og naturarealernes drift,
  • at jagt og vildtforvaltningen sker så vildtbestanden giver gode oplevelsesmuligheder for skovgæster, jagtlejere, jagtgæster, naboer mv.
  • at fastholde og udbygge den faglige viden og kunnen inden for jagt og vildtforvaltning,
  • at bidrage økonomisk til styrelsens drift
  • at sikre en god, sikker og sober gennemførelse af jagterne, så jagtdeltagerne får gode oplevelser,
  • at formidle principperne for jagt og vildtforvaltning ud til omverdenen,
  • at jagtafholdelsen sker på en form, der er acceptabel for skovens øvrige brugere.

De overordnede rammerne for styrelsens praksis ved afholdelse af jagter er bestemt af civillisten (loven om Kongehuset rettigheder), Finansudvalgets aktstykke om udlejning, Finansloven, styrelsens jagtpapir af 1994 med supplerende retningslinier, samt jagt og vildtforvaltningsloven.

Naturstyrelsens arealer er inddelt i 3 kategorier: arealer uden jagt, arealer hvor jagten udøves af de lokale enheder og arealer hvor jagten udlejes.

Jagtudleje sker efter annoncering og offentligt udbud. Som hovedregel skal jagtretten gå til højestbydende.

Hvor jagten udøves af de lokale enheder bruges arealerne til afholdelse af repræsentationsjagter. På disse jagter inviteres repræsentanter fra myndigheder og jagtforeninger, politikere, forretningsforbindelser, schweisshundeførere m.m. Endvidere afholdes der på disse arealer jagter for nye jagttegnsløsere.

Med venlig hilsen

Søren Kirk Strandgaard
Skovrider