Vildtkonsulenten, Himmerland

Ivar Høst

Vildtkonsulent Ivar Høst

Tlf. 7254 3896
Mobil 2066 8230
Mail:
Obfuscated Email

Vildtkonsulentens arbejdsopgaver
Den største del af vildtforvaltningen er rådgivning. Alle kan få rådgivning i emner der omhandler jagt og vildtforvaltning. Rådgivningen foregår både pr. telefon og ved besøg hos den enkelte bruger. Som en del af rådgivningsvirksomheden afholder vildtkonsulenten foredrag om forskellige emner inden for jagt og vildtforvaltning, det kan være om: anskydninger, terrænpleje og råvildtforvaltning mm.

Det meste rådgivning omhandler terrænpleje, det vil sige tiltag der kan forbedre levevilkårene for vilde dyr og fugle. Det kan være tilplantning, etablering af søer, vildtvenlig landbrugsdrift eller etablering af vildtagre. Men det kan også være mange andre emner, bl.a. flagermus i huset, vildt og trafik, mm.

Hare i løb - foto: Ivar Høst

Vildtvenligt land- og skovbrug
- et demonstrationsprojekt i Himmerland.

Naturstyrelsen Himmerland har anlagt et demonstrationsprojekt, som rummer en række eksempler på, hvordan vildtvenlige arealer kan etableres både i skov og på markarealer. Projektet kan beses i og ved Aars skov.

Vinterfodring af kronvildt
Naturstyrelsen Himmerland deltager i en fælles fodringsstrategi for at give en mere jævn fordeling af kronvildt i Rold Skov. Der skydes i øvrigt ikke kronvildt på statens arealer i Rold Skov. Når man fodrer kronvildtet, tager råvildtet sig selvfølgelig også af retterne, hvilket tydeligt fremgår af videofilmen. Vi fodrer målrettet i de dele af skoven, hvor kronvildtet hyppigst færdes, og fodringen startes tidligt.

Jagten ved Vilsted Sø
Det kollosale naturområde Vilsted Sø forvaltes af Naturstyrelsen Himmerlands på vegne af søens ejer. Med et mylder af ynglende og trækkende vandfugle, udgør Vilsted Sø i samspil med de nærliggende Vejler et vådområde af international kaliber. Det er derfor vigtigt, at jagten i området tager hensyn til disse forhold.

Øvrige links