Referat 4. møde den 2 marts 2009

Hjortevildtgruppen Fyn

SKOV- OG NATURSTYRELSEN‌Fyn

J.nr. SNS-3464-00010

Ref. LEB

Den 20. marts 2009

Hovedpunktsreferat fra 4. møde i Hjortevildtgruppen Fyn, den 2. marts 2009.

Fremmødte:

Hans Kristian Nielsen, Danmarks Jægerforbund (formand)

Kurt G. Holm, Danmarks Naturfredningsforening

Ditlev Berner, Dansk Skovforening

Hans Jacob Clausen, Dansk Landbrug

Aksel Kristensen, Dansk Ornitologisk Forening, WWF

Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Dansk Skovforening/Dansk Landbrug

Fra sekretariatet:

Lars Erlandsen Brun (referent)

1. Siden sidst.

HKH deltaget i JKF-møder i Middelfart, Nyborg og Svendborg vedr. hjortelaug.

HKH sender brev fra Miljøministeren til gruppens medlemmer.

Forretningsorden skal på næste møde.

2 og 3. Gennemgang af indberetningsskemaer/Praktisk planlægning af årsmøde.

Skemaerne opgøres kommunevis til årsmødet. Visse steder er der udfordringer på frivilligheden i forvaltningen. Der mangler endnu modtagelse af enkelte skemaer. Rykkere til ejendomme og JKF blev uddelegeret.

På årsmøde gennemgår Ditlev skemaer og bestandstal.Hans gennemgår forvaltning af markskader. Hans K laver tidsplan. Ordstyrer bliver Arne Greve. SNS-Fyn annoncerer i FAA og FS.

4. Ansøgning fra Nordfyns Hjortelaug.

Ansøgningen vedrører kun ændring af udsætningslokaliteter. Ingen bemærkninger fra Hjortegruppen. (LEB: Enheden har efterfølgende givet tilladelse til ændringerne).

5. Ansøgning om udsætning af dåvildt på Brahetrolleborg.

LEB gennemgik ansøgningen. Hjortevildtgruppen var betænkelig over ansøgerne udmelding om afskydning i forbindelse med skader. Udsætning må ikke ske under risiko for umiddelbar jagt på dyrene.

(LEB: Enheden har efterfølgende udstedt dispensation til udsætning. Dispensationen rummer betingelser omkring forvaltningen af bestanden).

6. Status over undersøgelse af råvildtet på Fyn.

Der arbejdes på organisering af undersøgelserne. Der afholdes et opstartsmøde den 10. marts. Der er indbudt repræsentanter fra en række ejendomme, JKF-formænd, kreds- og HB-medlem fra DJ og Hjortegruppen Fyn. Målsætningen for mødet er overblik og status over sygdomsforløbet, oprettelse af et korps til prøvetagning og uddannelse af korpset.

(LEB: Mødet er afholdt med et godt resultat. Indsamlingen af prøver er sat i værk den 18. marts).

7. Henvendelse fra Aa. V. Jensen Naturfond vedr. nedskydning af 2 hjorte ved Snarup.

Henvendelse afstedkom en debat om lovbunden særfredning contra frivillig fredning. Særfredning er et legalt redskab i forvaltningen. Hjortevildtgruppen kan legalt arbejde med særfredning som instrument i forvaltningen. Der er fordele og ulemper ved begge redskaber. I gruppen er der pt. tilslutning til princippet om frivillig forvaltning. Særfredninger bliver drøftet i de lokale hjortelav. Flertalsbeslutninger afgør brugen af særfredning.

SNS- Fyn laver udkast til svarbrev.

(LEB: Nedlæggelsen af hjortene er efterfølgende blevet debatteret på årsmøde i Sydvestfyns Hjortelav. Vedkommende skytte var mødet op til årsmødet).

8. Eventuelt.

Kommende møder er fastlagt til 8. juni og 21. september. Begge dage kl. 13. på Sollerup.

Årsrapporten til VFR tages op efter årsmødet den 23. marts. Skal sendes til VFR ved udgangen af marts.

Med venlig hilsen

Hans Kristian Nielsen

(Ref. Lars Erlandsen Brun)