Forretningsorden for Kronvildtgruppe Djursland


26.01.2006

Formål med arbejdet

 • At arbejde for udbredelse af kendskabet til de jagtetiske regler for kronvildt og efterlevelse af disse, herunder:
  o En afbalanceret afskydning af handyr, hundyr og kalve
  o En mindsket afskydning af unge hjorte
  o Fremme og understøtte organiseringen af lokale kronvildtlaug
 • At arbejde for forebyggelse af og kompensation for skader forårsaget af kronvildt på skov og markafgrøder, herunder:
  o Udvikling af og brug af egnede vildtafværgemidler
  o Afklaring af mulighederne for kompensationsordninger og ændrede dyrkningsmetoder
 • At bidrage til at klarlægge de lokale kronvildtbestandes sammensætning og udvikling
 • At bidrage til at skabe overblik over afskydningen af kronvildt.

Målgrupper:

 • Jægere
 • Landmænd
 • Skovbrugere
 • ”Almindelige” brugere af naturen

Deltagere i kronvildtgruppen:

 • 1 repræsentant for Danmarks Jægerforbund (formand)
 • 1 repræsentant for Dansk Landbrug
 • 1 repræsentant for Dansk Skovforening
 • 1 repræsentant for Dansk Landbrug/Dansk Skovforening
 • 2 repræsentanter for de grønne organisationer, herunder mindst én repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening.
 • Vildtkonsulenten fra det lokale statsskovdistrikt (sekretær)

Arbejdsprogram
Arbejdsprogrammet revideres løbende, minimum én gang ved starten af et nyt kalenderår.

Arbejdsopgaver 2006:

 • Afrapportering af gruppens arbejde 2005
 • Iværksættelse af tælling af den lokale kronvildtbestand
 • Forsøgsprojekt med dyrkning af kronvildtafgrøder og afgrødeerstatninger (landdistriktsmidler)
 • Afprøvning af vildtafværgemidler
 • Understøtte arbejdet i eksisterende kronvildtlaug og støtte oprettelse af nye.

Samarbejde med andre lokale grupper

 • Fuglsø Mose kronvildtlaug
 • Norddjurslands vildtforvaltning (området omkring Gjerrild)
 • Grønt netværk, Djurslands og Kronjyllands udviklingsråd

Mødeforløb, referat og afrapportering

 • Møder afholdes efter behov, dog minimum 4 gange årligt
 • Sekretæren optager referat af hvert møde.
 • Der udarbejdes rapport over et foregående års aktiviteter inden 25. februar i det følgende kalenderår.