Referat af 4. møde i Kronvildtgruppe Djursland, den 10. august 2005

Til stede :
Lars Keiser, Laurits Hougaard, Claus Hefting, Ove Wolff Madsen, Birgit Tejg Jensen, Gert Egebæk Sørensen, Steen Bonne Rasmussen samt en række lokale lodsejere.

Dagsorden
1. Besigtigelse af kronvildtskader (samme arealer som 20. juni 2005)
2. Stiftende møde i Fuglsø Mose kronvildtlaug

1. Besigtigelse af kronvildtskader

a) Besigtigelse af rugmark hos P.V. Ejlersen. En del skader fra kronvildt, som træder kornet ned og er begyndt at æde de modne aks.
b) Besigtigelse af ærtemark hos Ole Villadsen. Her har været afprøvet Mogens Rosengaards kronvildtalarm. Alarmen har virket i ca. 2½ måned indtil omkring 1/8-05. Efter denne dato er kronvildtet på trods af alarmen gået ind i ærtemarken, hvoraf en stor del nu er mere eller mindre ædt eller trådt ned, med det værste skadebillede tættest på skovbrynet. Naboerne har været meget generet af alarmen, da kronvildtet ofte kommer midt om natten. Det er registreret, at kronvildtet typisk kommer ud på markerne 1½-2 timer efter solnedgang og forsvinder ca. 1 time før solopgang. Det forventes derfor at natjagttilladelser ikke vil have den store effekt overfor kronvildtet.
c) Besigtigelse af majsmark hos Anders Levring. En del skader, især langs skovbrynene. ifølge ejeren vil skaderne normalt tage til i takt med at de øvrige afgrøder i området bliver høstet.

2. Stiftende møde i Fuglsø Mose kronvildtlaug

Referat fra det stiftende møde:

Fuglsø Mose Krondyrlaug (det er kun en arbejdstitel…..)

Stiftende møde

10. august 2005 kl. 19.30
Fjerup Gårde forsamlingshus

Program
1. Velkomst v. Heinz Schösser/Jens Legarth
2. Præsentationsrunde
3. Krondyrudvalgets arbejde lokalt og på landsplan v/Lars Keiser
4. Erfaringer fra Midtjylland v/Jens Peter Lübker
5. Kaffe
6. Ordet frit – tilslutning til at oprette et krondyrlaug?

1. Velkomst

Indledning v/Jens Legarth med udgangspunkt i det udsendte oplægspapir (se dette).
Idéen er at danne et krondyrlaug bestående af både landmænd, skovejere og jægere og andre med interesse i krondyrene.
Tanken er 1-2 møder om året, hvor man kan mødes, tale sammen, udveksle information  og erfaringer og måske med tiden enes om nogle fælles retningslinjer for forvaltningen af kronvildtet i området.
Undervejs i indledningen præsentation af medlemmerne i Kronvildtgruppe Djursland.
Alle som ejer jord i og ved Fuglsø Mose (og som initiativtagerne har kendt til) er inviteret til mødet.
Krondyrbestanden i området er vokset jævnt over de seneste år. Bestanden anslås til ca. 300 krondyr. Årligt nedlægges 100-120 dyr.

2. Præsentationsrunde

Runde, hvor de ca. 50-60 deltagere i mødet kort fortæller hvem de er og hvor de enten bor eller driver jagt. De fleste større lodsejere i området lader til at være repræsenteret.

3. Krondyrudvalgets arbejde lokalt og på landsplan

Lars Keiser, formand for kronvildtgruppe Djursland, præsenterede kort baggrunden for og arbejdet i kronvildtgrupperne. Kronvildtgruppe Djursland er af flere grupper nedsat landet over med repræsentanter for landmænd, skovbrugere, jægere og de grønne organisationer.
Det nordlige Djursland er et af landets store kerneområder for kronvildt. Dyrene er hovedsagelig fordelt i tre hovedområder: Løvenholm/Fjeld/Skaføgård, Fuglsø Mose/Mejlgård  og Emmedsbo/Sostrup.

Blandt hovedopgaverne for de regionale kronvildtgrupper er følgende:

 • At udbrede kendskabet til de jagtetiske regler for kronvildt
 • At medvirke til at skabe overblik over krondyrbestandens udvikling og sammensætning
 • At medvirke til at skabe overblik over afskydningen
 • At medvirke til at skabe overblik over de skader som krondyrene forvilder i jordbruget

Gruppen understøtter gerne lokale initiativer indenfor krondyrforvaltningen, herunder aftaler om afskydningspolitik, ligesom gruppen arbejder med forslag til afhjælpning af krondyrskader i land- og skovbrug.

4. Erfaringer fra Midtjylland

Jens Peter Lübker er formand for et kronvildtlaug i Midtjylland.
Kronvildtlauget, som dækker et område på ca. 16.000 ha. omkring Rørbæk sø, afholder ”klovvildtmøde” en gang årligt i marts (efter jagtsæsonen).
Møderne handler mest om kronvildt, samt lidt om dåvildt og råvildt.
Lauget startede i 1995, hvor 10 personer mødte frem til det første møde. Der er nu 126 personer på laugets adresseliste, hvoraf 70-90 møder frem til mødet.
Alle relevante (=ejendomme, hvor der kommer kronvildt) i området er med.
Lauget er ikke kun for jægere og landmænd. Alle interesserede i området er velkomne.
Møderne handler især om hvad der er set og hvad der er skudt. Krondyrbestanden i området er ret ny (ca. 30 år siden det første dyr blev set). Bestanden er på ca. 100 dyr, afskydningen er ca. 25 dyr/år.
Et væsentligt gode ved møderne er at naboer taler sammen, og at mangfoldige rygter aflives via fakta og dialog.
Møderne er ganske uformelle, og der er ingen penge eller kontingent involveret (bortset fra at man betaler for egen fortæring). Det lokale statsskovdistrikt (Feldborg distrikt) tager sig af invitationer og referater.
Jens Peter Lübker foreslår faste tælledage, hvor alle tæller ”deres” dyr for at få et overblik over bestanden. Det er forsøgt i Midtjylland, men desværre uden den store opbakning.
En kommende opgave for lauget kunne være en aftale om fælles afskydningspolitik – eksempelvis at ingen skyder en hjort der er mindre end en man har skudt før.

5. Kaffe

6. Ordet frit

Spørgsmål om bestand og jagtpolitik på de store ejendomme på Norddjursland:

 1. Løvenholm
  Bestand ca. 300. Årlig afskydning ca. 70-80 dyr. Ingen afskydning af 6- og 8-ender hjorte. Dåvildt er fredet, bortset fra fuldskuffelhjorte. Udenfor nedlægges ca. 30-40 dyr pr. år
 2. Fuglsø Mose (Pindstrup Mosebrug)
  Bestand ca. 300. Udveksler hovedsagelig dyr med Mejlgård. 5-6 trykjagter pr. år. Skyder hovedsagelig hundyr. Ingen afskydning af hjorte mindre end 10-ender. Ingen skud til løbende vildt. Alle landbrugsarealer er udlagt med kløver og rajgræs. På arealet findes hvert år adskillige dyr der er forendt efter anskydning andetsteds.
 3. Mejlgård
  5 jagtkonsortier + egen jagt. Planlagt afskydning 25-30 dyr/år (2004/05 kun skudt 17 dyr).
  Ingen afskydning af hjorte mindre end 10-ender. På eget jagtareal (ikke udlejet) skydes hjorte kun på pürch.
 4. Fuglsøgård
  De faste medlemmer af konsortiet skyder ikke spidshjorte. 2004/05 er der ikke skudt hjorte, kun en hind samt et antal kalve.

Derefter livlig debat om afskydningspolitik, braklægning og vildtskader.

Landbrugskonsulenten: En del af den tidligere hektarstøtte er omlagt til landdistriktpuljer:

 1. Vækst og udvikling (den største)
 2. Natur og miljø
  Desuden findes også:
 3. Indenrigsministeriets landdistriktspulje.

Man kan sagtens forestille sig et eller flere demonstrationsprojekter, hvor man afprøver muligheder for afhjælpning/nedbringelse af vildtskader.
Djurslands landboforening er villig til at deltage i udarbejdelse af projektbeskrivelse.

6a   Skal der dannes et lokalt krondyrlaug?

Der var overvældende stemning i salen for at danne et krondyrlaug.

Der blev derefter valgt en arbejdsgruppe, som skal udforme retningslinjerne og rammerne for det videre arbejde:

Initiativtagerne
Jens Legarth
Heinz Schösser

Jægerne
Ejnar Alexandersen
(Ramten Fællesskov) -> vil formentlig deltage, men melder tilbage senere

Landbruget
Anders Levring
Ole Villadsen

Pindstrup Mosebrug
Vil formentlig deltage, men melder tilbage senere.

Referent:
Steen Bonne Rasmussen
Vildtkonsulent Fussingø skovdistrikt


3. Eventuelt


Husk at næste møde er Tirsdag d. 27. september kl. 19.00
Mødested er endnu ikke fastlagt, men følger sammen med dagsordenen.

Ref/SBR