Referat af 15. møde i hjortevildtgruppe Djursland - 19. august 2008

Hos: Erik Skriver

Til stede:

Lars Keiser (LK), Erik Skriver (ES), Laurits Hougaard (LH)(fra kl. 19.30), Claus Hefting (CH), Kirsten Jul (KJ), Steen Bonne Rasmussen (SBR) (ref.)

Afbud: Gert Egebæk Sørensen (GES)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra 07.05.2008
 2. Siden sidst
 3. Vildtafværgeprojektet
 4. Kæbeindsamling
 5. Ekskursion 29. – 30. august
 6. Evt.
 1. Godkendelse af referat fra mødet 07.05.2008

LK har flere gange forgæves forsøgt at lave aftale om møde med ejer af tidligere diskuteret lokal ejendom.

Konklusion: Det følges, hvordan der ageres på den pågældende ejendom i den kommende jagtsæson.

LH undersøger mulighederne for en ny undersøgelse om markskader (jfr. referat 07.05.08, pkt. 3)

SBR undersøger hvad der er af hjortevildtfarme i området (jfr. referat 07.05.08 pkt. 6)

Referatet herefter godkendt.

 1. Siden sidst

LH: Udbytte af rapsmark besigtiget 2007:

2007: 1700 kg/ha.

2008: 3700 kg/ha. (ingen skader i år)

Normalt udbytte ca. 3000 kg/ha

25/8 LK inviteret til møde med JKF´erne i Norddjurs m.h.p. opbygning af netværk af kontaktpersoner. Vil her også gøre opmærksom på kæbeindsamlingsprojektet.

26/8 LK til møde med Fuglsø Mose Krondyrlaug.

28/8 LK til møde med Norddjurs Hjortevildtlaug.

 1. Vildtafværgeprojektet

Projektbeskrivelse + budget Fuglsø Mose projektet runddelt på mødet.

Planlagte 35 ha . tilsået. Stubturnips tegner specielt godt.

Generelt problem i 2007: Alt for tørt i såperioden og tiden derefter.

Manglende del af projektbeløb foreløbig ikke fundet.

 1. Kæbeindsamlingsprojektet

LK har holdt møde med Carsten Riis Olesen og Norbert Ravnsbæk.

Fint indslag i jagtbladet.

Carsten Riis Olesen lægger op til at sende foldere ud til de jægere, som har skudt kronvildt i 2007/08.

Der bliver desværre kun udloddet én krondyrjagtplads på Naturstyrelsen – Blåvandshuk.

Der er bevilget penge til projektet, som bliver et kombinationsprojekt sammen med bearbejdning af mange års indsamlede data fra Naturstyrelsen – Blåvandshuk.

Projektet står og falder med at tilstrækkeligt mange jægere indsender kæber.

Der bliver foromtale i Dagbladet Djursland og i Djurslandposten.

 1. Ekskursion 29/8-30/8 2008

Alle har fået program. Kort gennemgang ved LK.

 1. Evt.

Der blev spurgt til sommerreguleringstilladelser af kronkalve i sommeren 2008.

Der er givet 9 tilladelser til regulering af i alt 16 kronkalve.

Da de fleste henvendelser har været i SBR´s ferie, er tilladelserne givet af 5 forskellige lokalenheder.

Der har været mange henvendelser, fordi høsten har været udsat i en lang periode p.g.a. vejret, og derfor mange steder falder 3-4 uger senere end normalt.

Nogen diskussion om afværgeforanstaltninger.

Opfordring til at Naturstyrelsen – Kronjylland indkøber et sensorsystem fra Vestjylland til udlån.

Ønskeligt med et katalog over vildtafværgemetoder (forslag i årsrapport 2009)

Næste møder (hos Erik Skriver):

Tirsdag d. 18/11-08       kl. 19.00

Onsdag d. 4/2-09          kl. 19.00

Onsdag d. 11/3-09        kl. 19.00

Ref/SBR