Referat af møde i Kronvildtgruppe Djursland den 9. februar 2005

Til stede :
Lars Keiser (DJ, formand)
Birgit Tejg Jensen (DN)
Gert Egebæk Sørensen (DN)
Ove Wolff Madsen (Dansk Skovforening)
Laurits Hougaard (Dansk landbrug)
Claus Hefting (Dansk skovforening/dansk landbrug)
Steen Bonne Rasmussen (Fussingø statsskovdistrikt, sekretær)

Dagsorden :
1. Velkomst
2. Gensidig Præsentation
3. Baggrunden for kronvildtgrupperne
4. Udarbejdelse af forretningsporden
5. Næste møde (fælles temadag 28/2-05)
6. Evt.

1. Velkomst
Lars Keiser bød velkommen og glæder sig til arbejdet i gruppen.

2. Gensidig præsentation
Lars Keiser driver landbrug ved Hemmed (mødestedet). Der er en del kronvildt på ejendommen. Lars er aktiv jæger. Han har tidligere været aktiv i DN. Udpeget af Danmarks Jægerforbund.

Claus Hefting er skovrider på Løvenholm, hvor der er både skov- og landbrug, og hvor der er en ganske stor kronvildtbestand. Vildtskader på skov og mark, jagt og kronvildtets færdsel er alle velkendte emner lokalt på godset. Er udpeget som fællesrepræsentant for skovbrug og landbrug.

Ove Wolff Madsen er bosiddende i Daugård ved Vejle, men ejer Sydskoven ved Emmedsbo, som også er beliggende i et kerneområde for kronvildtet. Forfatter til en del artikler om jagt og vildt. Udpeget af dansk skovforening.

Laurits Hougaard driver et landbrug på 50 ha. ved Ramten øst for Løvenholm sammen med sin søn. Har oplevet kraftig vækst i både kronvildt og vildtskader de seneste 5 år. Har arbejdet med vildtafværgning og ændret sædskifte. Jagten på ejendommen er udlejet. Er desuden med i driften af en nærliggende golfbane, hvor der også forekommer skader. Udpeget af Dansk Landbrug.

Gert Egebæk Sørensen bor ved Ryomgård. Har drevet landbrug og frilandsgartneri i 25 år, og derefter arbejdet 12 år som naturpædagog. Er jæger og lystfisker. Medlem af DN Midtdjurs. Udpeget af DN.

Birgit Tejg Jensen er pensioneret efter mange års arbejde på Århus Universitet (??). Driver 22 tdr. land fritidslandbrug, mest med græs, op ad Løvenholmskoven. Kronvildtet er her mest til glæde. Udpeget af DN.

Steen Bonne Rasmussen har været skovfoged på Fussingø statsskovdistrikt siden 1995, og vildtkonsulent samme sted siden 1. april 2004. Bosiddende ved Viborg. Sekretær for kronvildtgruppen.

3. Baggrunden for kronvildtgrupperne
Kronvildtbestanden i Danmark har gennem en årrække været i konstant stigning.
Vildtforvaltningsrådet har gennem flere forsøgt at nå til enighed om en kronvildtforvaltningsplan for Danmark.
Det er ikke lykkedes i første omgang, men man arbejder stadig på sagen.
Man har i mellemtiden besluttet at nedsætte en række regionale kronvildtgrupper, der skal fungere som en slags brugergrupper i stil med de brugergrupper der blev nedsat i forbindelse med oprettelsen af vildtreservaterne.
De regionale kronvildtgrupper skal fortsætte med at fungere som sådan, også efter at man eventuelt når til enighed om en kronvildtforvaltningsplan.
Hovedarbejdsområderne bliver udbredelse af kendskabet til de jagtetiske regler for kronvildtjagt og understøttelse af implementeringen af disse, samt indsamling af data om kronvildtbestandens størrelse, sammensætning og afskydningen.

4. Udarbejdelse af forretningsorden
Punktet blev udsat til næste møde.

I stedet der talt løst og fast om kronvildt, problemer og arbejdsopgaver. Jeg har prøvet at strukturere snakken i nogle punkter:

Kronvildtet og dets udbredelse

 • Flere faststående hinder flere steder er en væsentlig grund til at kronvildtet breder sig.
 • Ønsker om at kronvildtet breder sig, så flere kan se krondyr.
 • Kronvildtbestanden er i dag hovedsagelig meget koncentreret i få områder, hvilket giver større skadesintensitet.
 • Krondyrene er hovedsagelig nataktive
 • Lokal udbredelse: I halvmåne fra Skaføgård over Løvenholm og Mejlgård/Fuglsø Mose til Emmedsbo og Sostrup. Fuglsø Mose har stort set funktion som jagtfrit kerneområde.

Problemer/problemstillinger

 • Stor intensitet af markskader i nogle områder.
 • Manglende viden om bestandstørrelse og sammensætning
 • Sikkerhed ved jagten
  Måske hochsitz/hochstand burde være obligatorisk?
  Generel overholdelse af sikkerhedsregler ved jagt
  Skydning i drev?
 • Behov for klarhed over hvor vi ønsker mere kronvildt?
 • Områder hvor koncentrationen af kronvildt er stor (med store skader til følge), og hvor bestanden gerne må blive mindre eller spredes.
 • Reguleringsmuligheder:
  L.H.: Behov for flere muligheder for beskydning på markarealer. Eksempelvis generel natjagtstilladelse, evt. kun i de mest belastede områder.
  Måske behov for forskellige regler i skov og på mark.
  Afskydning af flere kalve i problemområder, eksempelvis i februar.
 • Jagttid: Modsatrettede interesser – Landbrug: Gerne tidligere jagttid end september. Andre: Ønske om senere start på jagttiden, bl.a. af hensyn til diegivende hinder.
 • Definition på kerneområde
 • Metode til at tælle kronvildt/estimere antal
 • Overblik over eksisterende kronvildtlaug i området.
 • Understøtte videreførelse af eksisterende kronvildtlaug og etablering af nye.

Vildtafværgning

 • Mogens Rosengårds vildtafværgningsprojekt (dyrt, besværligt, dyrene vænner sig til systemet)
 • Laurits Hougård: Hvidt hestebånd (1 bånd med strøm på), højde ca. 1,25-1,30 m.. Indhegning om arealer på op til 16 ha.. Godt resultat, men bedst i kortvarige perioder.
 • Løvenholm: Vildtpassager i kulturhegn: Virker bedst, hvis passagerne placeres, hvor vildtet i forvejen færdes.

5. Næste møde
Næste møde er det fælles temamøde for alle landets kronvildtgrupper 28/2-05.
Næste møde i den regionale kronvildtgruppe engang midt i april. SBR forsøger at finde en mødedato, hvor alle kan.

6.  Evt .
Intet

Ref/SBR