Referat af 17. møde i hjortevildtgruppe Djursland - 4. februar 2009

Hos: Erik Skriver

Til stede:
Lars Keiser (LK), Laurits Hougaard (LH), Claus Hefting (CH), Kirsten Jul (KJ), Gert Egebæk Sørensen (GES), Steen Bonne Rasmussen (SBR) (ref.)

Afbud: Erik Skriver (ES)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 18.11.2008
2. Nyt fra formanden
3. Siden sidst
4. Referat fra skovmøde 16/12-2008 på Meilgård
5. Evt. oprettelse af nye laug
6. Årsrapport 2009
7. Evt.


1. Godkendelse af referat fra mødet 18.11.2008

Godkendelse kan ikke foretages, da referatet ikke foreligger – hvilket referenten meget undskylder. Referatet sendes ud sammen med referat fra nærværende møde.
Hjortevildtfarme: Ifølge CHR (Det centrale husdyrregister) er der ikke registrerede hjortevildtfarme i hverken Norddjurs eller Syddjurs kommune, men de er meget interesserede i at høre om det, hvis vi kender til nogen.
Efterfølgende har SBR fundet ud af, at man selv kan gå ind i CHR´s register. Det gav lidt mere:
8 registrerede hjortefarme i Norddjurs og Syddjurs kommuner. 2 ved Grenå, 2 ved Glesborg, 1 ved Trustrup, 1 ved Nimtofte, 1 ved Rønde og 1 ved Ørsted. Hjortehold med under 5 moderdyr er ikke pligtige til at øremærke dyrene og have dem registreret hos CHR.
Fornemmelsen i gruppen er, at der findes temmelig mange farme.
SBR forespørger centralt i SNS, hvordan vi forholder os.

2. Nyt fra formanden

Kæbeindsamling: Der er kommet forholdsvis få kæber ind, men forhåbentlig kommer der flere i den kommende tid.
Ifølge LK kom der flere kæber ind efter annonceringen. I alt er der indkommet ca. 170 kæber.
Ide´: Uddanne repræsentanter i hver jagtforening, som kan tage kæber ud, hvis folk ikke kan eller vil selv.
SBR sørger for annonce i Lokalavisen Norddjurs og Syddjurs med påmindelse om kæbeindsamlingen og afleveringsfrist.
Fuglsø Mose Kronvildtlaug: Afholdt gourmetaften i Stenvad: 82 deltagere.
De lokale Hjortevildtlaug har fået oprettet hjemmesider. SBR søger at sikre links til og fra Hjortevildtgruppe Djurslands hjemmeside.

3. Siden sidst

SBR har foretaget politianmeldelse af indberettet nedlagt spidshjort.
Der ses rigtig mange mellemstore hjorte.

4. Referat fra skovmøde 16/12-08 på Meilgård

LH: Udtalelse fra Dansk Skovforenings repræsentant: ”Statsskovene får årligt 1500 kr./ha. Til de bløde værdier – en del af det kan passende bruges på fodermarker”.
SBR: Det kunne være interessant at vide, hvor den pågældende repræsentant har tallet fra, for det lyder fuldstændig grebet ud af luften. Umiddelbart virker det som om, at man har taget den samlede omsætning i Naturstyrelsens drift og fordelt den ud pr. hektar – så passer tallet beløbsniveauet meget godt.
På mødet en del snak om krondyrskader og fælles interesser mellem skov- og landbrug.

5. Evt. oprettelse af nye laug

Nyt hjortevildtlaug er under dannelse omkring Løvenholm.
LK har fundet kontaktperson i Auning.
LK og CH arbejder videre sammen med vedkommende.

6. Årsrapport 2009

Dele af årsrapporten gennemgået. Afsnittene om markskader og øvrige emner, samt opgørelser omkring afskydning mangler, og er udsat til næste møde.

7. Evt.

Næste møde flyttes fra 11. marts 2009 kl. 19.00 til 24. marts 2009 kl. 13.00 – fortsat mødested Sandmarkvej 21, 8544 Mørke.

Ref/SBR