Referat af 6. møde i Kronvildtgruppe Djursland, den 26. januar 2006

Til stede:
Lars Keiser (LK), Birgit Tejg Jensen, Ove Wolff Madsen, Laurits Hougaard, Steen Bonne Rasmussen (SBR) (ref.)
Afbud:
Claus Hefting, Gert Egebæk Sørensen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra mødet 27/9-2005
2. Nyt siden sidst v./Lars Keiser
3. Forretningsorden (oplæg er tilsendt)
4. Forberedelse til fællesmødet for kronvildtgrupperne 3/2-2006.
5. Afrapportering af kronvildtgruppernes arbejde (paradigma er tilsendt)
6. Evt.

1. Godkendelse af referat fra mødet 27/9-2005

Referatet blev godkendt.

2. Nyt siden sidst v./Lars Keiser

Der er udformet en ansøgning fra Fuglsø Mose Kronvildtlaug til Indenrigsministeriet på i alt 1,2 mio. kr. Ansøgningen er endnu ikke sendt.
Der ansøges efter artikel 33-ordningen.
Hovedpunkterne er:

 • Udvikling og afprøvning af registrerings- og afværgningsudstyr.
 • Hjemmeside
 • Vildtafgrøder (50-75 ha. Fodermarker omkring Fuglsø Mose)
 • Konsulentbistand
 • Vidensformidling (guidede offentlige ture, udsigtstårne m.v.)

Aftalt, at Laurits Hougaard sender teksten elektronisk til gruppens medlemmer.

Fuglsø Mose kronvildtlaug har søgt landdistriktspuljen om 195.000,- kr. til:

 • Opbygning af hjemmeside
 • Udarbejdelse af pjece
 • Undersøgelse af skadesomfang og sammensætning (markskader)

Lars Keiser gennemgik kort den årlige rapport fra schweisshundeudvalget.

Herefter fulgte en længere diskussion om en natjagtstilladelse udstedt af den lokale vildtkonsulent.


3. Forretningsorden

Med en enkelt rettelse blev det udsendte forslag til forretningsorden godkendt. Forretningsordenen er vedlagt referatet.

4. forberedelse til fællesmøde for kronvildtgrupperne 3/2-2006

Lars Keiser står for gruppens afrapportering på mødet.

Gruppens forslag til mødet:

 • Fredning af spidshjorte (evt. kun som forsøgsordning for Djursland)
  For at kunne håndhæve forbuddet skal indføres en passende straf for at skyde spidshjorte.
  Ove Wolff ville foretrække, at et sådant forbud skulle gælde alle ikke-kronebærende hjorte      (< 10-ender)
  Laurits Hougaard mener det vil være svært at ”sælge” en hvilken som helst begrænsning af hjortejagten til landmændene.
  Foreslår at jagttiden udvides (eksempelvis kalve i februar) til gengæld for en fredning af spidshjortene.
 • Vedr. tællinger bør indberetningstidpunktet flyttes tilbage, så det falder sammen med indløsningen af jagttegnet. Vildtudbyttestatistikken bør opdeles kommunevis.

5. Afrapportering af kronvildtgruppens arbejde

Udsættes til efter fællesmødet for at sikre at vi arbejder i et gældende paradigma.
Afrapporteringen søges klaret via mailkorrespondence.

Ref/sbr