Referat af 3. møde i Kronvildtgruppe Djursland, den 22. juni 2005

Til stede:
Lars Keiser, Laurits Hougaard, Claus Hefting, Ove Wolff Madsen, Birgit Tejg Jensen, Gert Egebæk sørensen, Steen Bonne Rasmussen samt P.V. Ejlersen, Jens Vester Legarth, Ole Villadsen og Karl Erik Sejersen.

Dagsorden
1. Kronvildtskader
2. Kronvildtalarmer
3. Drøftelse af det besigtigede på ”Markvandringen” og evt. løsningsmuligheder
4. Oplæg til møde om evt. dannelse af krondyrlaug i Fuglsø Mose – området
5. Eventuelt


1. Kronvildtskader

Besigtigelse på Hagenbjerggård (ejes af Anders Levring) v. Karl Erik Sejersen.
Majsmark, hvor der kunne konstateres omfattende bidskader, især langs skovkanter og hegn.
En række løsningforslag blev diskuteret:

 1. Hegn
  2,00 meter krondyrhegn koster 40-50 kr/m incl. opsætning
  Strømførende hestebånd koster til sammenligning ca. 10 kr/m og er lettere at flytte. Muligvis er hestebåndene ikke effektive nok i områder med meget stort kronvildttryk.
 2. Såning af vildtafgrøder i brakarealer, især i lange striber langs kanter, evt. mod større tilskud.
  God effekt. Vildtagre og brakmarker har dog ikke kvælstofnormer med sig, og gødskning er nødvendig, hvis vildtagrene skal være attraktive (Laurits).
  Et alternativ kunne være en naturordning/krondyrordning i udvalgte områder som alternativ til brakordningen.
 3. Fjernbrak
  Mulighed for at samle brakmarkerne på udvalgte ejendomme i kerneområderne – mod betaling.

2. Kronvildtalarmer

Besigtigelse af afprøvning af Mogens Rosengaards kronvildtalarm på ærtemark v/Ole Villadsen, samt besigtigelse af nærliggende rugmark, som endnu ikke er skadet, men som erfaringsmæssigt vil blive det inden høst.
Omkring marken var opstillet 3 sæt alarmer. Hvert alarmsæt kan dække en strækning på 200 meter.
Alarmerne koster 8.000 kr./sæt og kræver ofte flere dages kalibrering ved hver opstilling for at fungere optimalt. Alarmer virker godt, men vurderes som en dyr løsning. Ofte vil det være billigere at hegne.
I Vestjylland er udviklet et lignende system. Naturstyrelsen har foreløbig indkøbt ét sæt til forsøgsopstilling på Oxbøl, Klosterheden, Feldborg og Fussingø distrikter. Apparaturet starter på Oxbøl distrikt.
Der er ikke mange indtægtsmuligheder fra kronvildtet udover jagtudleje. Et muligt alternativ kunne være ”kronvildtsafarier” (i stil med udflugterne til ”sort sol”), evt. med landdistriktsudviklingsstøtte.

3 . Drøftelse af det besigtigede på ”markvandringen” og evt. løsningsmuligheder

En stor del af diskussionen blev taget i løbet af markvandringen.

Lars Keiser orienterede om, at ministeren har afslået at oprette kompensations- og forsikringsordninger til dækning af økonomiske tab forvoldt af kronvildt, bl.a. begrundet i, at sådanne ordninger vil kræve alt for megen kontrol og administration.

Birgit: Landdistriktsmidler til  ”særligt følsomme naturområder” – hvad er der af muligheder?
Claus: Der forhandles i øjeblikket om, hvad der kan komme ind under ordningen.
Birgit  og Laurits undersøger mulighederne.

Vildtagre og fodring i Fuglsø Mose, som er kerneområde for kronvildt, vil kunne nedbringe skaderne i de omkringliggende områder. Lars kontakter ejeren.

4. Oplæg til møde om evt. dannelse af krondyrlaug i Fuglsø Mose- området

Jens Vester Legarth har påtaget sig at invitere til stiftende møde i et kronvildtlaug for området omkring Fuglsø Mose. Oplæg til invitation blev omdelt på mødet.
Lars Keiser deltager i mødet med oplæg om kronvildtforvaltning.
Det forsøges desuden at finde en oplægsholder fra et eksisterende, velfungerende kronvildtlaug. Lars  forhører sig hos de andre kronvildtgruppeformænd, Steen forhører sig hos sine vildtkonsulentkolleger.

5. Eventuelt

Næste møde:
Onsdag d. 10. august 2005 kl. 18.00 hos P.V. Ejlersen. Besigtigelse af skader samme steder som på mødet d. 20/6-05.
Derefter kl. 19.30 (formentlig Fjerup Gårde forsamlingshus) deltagelse i stiftende møde for Kronvildtlaug Fuglsø Mose.

Næstfølgende møde:
Uge 39 (sidste uge i september). Steen udsender mødedato, så snart der er tilbagemelding fra alle.

Steen: Der arbejdes på at få oprettet en kronvildthjemmeside til information, dataopsamling og erfaringsudveksling, med afdelinger for hver kronvildtgruppe.

Ref/sbr