Referat af 7. møde i Kronvildtgruppe Djursland, den 22. juni 2006

Til stede:
Lars Keiser (LK), Birgit Tejg Jensen (BTJ), Gert Egebæk Sørensen, Claus Hefting, Erik Skriver (ES), Laurits Hougaard, Steen Bonne Rasmussen (SBR) (ref.)

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra mødet 26/1-2006
2. Siden sidst v./Lars Keiser
3. Nyt fra Fuglsø Mose Kronvildtlaug
4. Ansøgning om landdistriktsstøttemidler
5. Nye tiltag
6. Evt.

0. Velkomst

Ove Wolff Madsen har solgt sin skov og er derfor gået ud af udvalget. Velkommen til Erik Skriver, som er hans afløser.

1. Godkendelse af referat fra mødet 22/1-2006 (samt af årsrapporten )

Referatet:
Ansøgningen på 1,2 mio. kr. fra landdistriktsstøttemidlerne er fra Djurslands Landboforening, ikke fra Fuglsø Mose Kronvildtlaug
Referatet blev herefter godkendt.
Årsrapporten:
BTJ: Ved udarbejdelse af næste års rapport:

  1. Kommentarer og indlæg skal sendes hele vejen rundt i maillisten.
  2. Der var for mange indlæg og synspunkter, som først dukkede op i årsrapporten uden først at have været diskuteret i gruppen.

2. Siden sidst v./Lars Keiser

LK refererede fra et møde mellem Lars Keiser, Jens Vester Legarth, Uffe Laursen (skovrider Fussingø skovdistrikt) og Steen Bonne Rasmussen som dannede afrunding af diskussionen om natjagtstilladelsen i januar.
LK har været til møde i Norddjurslands Vildtforvaltningsråd. Det er aftalt, at der forsøges dannet et Norddjurs Kronvildtlaug som omfatter områderne omkring Sostrup, Emmedsbo og Mejlgård.
Der arbejdes på et opstartsmøde i august.
Kronvildtlaug fra Sydjylland (hjemmeside: www.kronvildt.dk ) har inviteret medlemmer fra kronvildtgruppen til møde på Houborg kro 10/8-2006.

BTJ refererede fra et week-end møde i DN-regi vedr. kronvildt. Mødet har givet god sammenhængskraft og koordinering af indsatsen hos DN´s medlemmer af kronvildtgrupperne.
Refererede bl.a. Poul Hald Mortensen for at den normale fordeling i en krondyrbestand er ca. lige mange hanner og hunner.

3. Nyt fra Fuglsø Mose Kronvildtlaug

15/3-06 og 14/6-06 er afholdt møder i Fuglsø Mose Kronvildtlaug.
Der er nedsat en arbejdsgruppe og udarbejdet udkast til vedtægter.
Der er lavet oversigt over alle lodsejere omkring Fuglsø Mose.
Man er enedes om at frede spidshjorte.
Næste møde, som afholdes 14/8-06, er en egentlig generalforsamling med valg af bestyrelse.

4. Ansøgning om landdistriktsstøttemidler

Fugløs Mose Kronvildtlaug har fået afslag på deres ansøgning.
Landboforeningens ansøgning: Der er bevilget 375.000,- kr. fra Århus amt. Der afventes stadig svar hvad angår den statslige del af midlerne.
Landboforeningen beder om støtteerklæring fra kronvildtgruppen for at styrke ansøgningen. Besluttet at LK skriver støtteskrivelse.
Det forudsættes at der trækkes på konsulentbistand fra relevante eksperter.

5. Nye tiltag

Datatindsamling afskydning:

  1. Kontakt større ejendomme
  2. Kontakt jagtforeningsformændene m.h.p. at de står for indberetningen.
    SBR: Adresser på formænd
    LK: Kontakter formændene
  3. Presse:LK

6. Evt.

ES: På Skaføgård sås 20-40 meter brede striber med kløvergræs ind mod skovkanter som aflastningsarealer. Tiltaget virker godt. Kløvergræsset afhøstes og sælges til naboer.
ES: Jo større arealstørrelser på vinterrapsmarker, desto større er chancen for at få noget ud af afgrøden.
Diskussion om jagttid:
Ingen jagt på krondyr (heller ikke hjorte) førend 15/9 eller 1/10.
Evt. udvidelse af jagttiden, så den også omfatter februar måned.
Alternativt udvidelse af skydetiden til en halv time før solopgang, evt. også en halv time efter solnedgang, på betingelse af at beskydning skal ske fra hochstand eller hochsitz. Evt. kun gældende hundyr og kalve.

Næste møde :
3. oktober 2006 kl. 19.30
Hos:
Birgit Tejg Jensen