Referat af 10. møde i kronvildtgruppe Djursland, den 26. juni 2007

Til stede:
Lars Keiser (LK), Gert Egebæk Sørensen (GES), Erik Skriver (ES), Laurits Hougaard (LH), Steen Bonne Rasmussen (SBR) (ref.)
Fraværende:
Claus Hefting

Dagsorden:
1. Besigtigelse af rapsmark
2. Godkendelse af referat fra 14.03.2007
3. Nyt fra formanden
4. Siden sidst
5. Planlægning af stormøde d. 4/9-07
6. Evt.

1. Besigtigelse af rapsmark

Besigtigelse af rapsmark, som blev diskuteret i.f.m. afslag på reguleringstilladelse januar 2007. Hele marken bevokset med raps. Ifølge LH vil marken dog kun give halvt udbytte af normalt. LH melder tilbage til gruppen vedr. udbyttet, når marken er høstet.

2. Godkendelse af referat fra mødet 14.03.2007

Referatets punkt 1:
”LH ønsker under referatets pkt. 6 tilføjet: Ønske om øget mulighed for beskydning af hundyr og kalve i januar i ½-1 time før solopgang på ejendomme, hvor kronvildtet forvolder skade.
Gerne som en samlet tilladelse til flere ejendomme i et geografisk afgrænset område, hvor der gives en samlet tilladelse til nedlæggelse af et antal dyr. Betingelse, at reguleringen foretages fra hochsitz eller hochstand. Naboorientering er en forudsætning.”
Efter ønske fra LH ændres starten af linje 1 fra ”LH ønsker” til ”Gruppen ønsker”. Resten af kronvildtgruppen tilsluttede sig dette.
Referatet herefter godkendt.

3. Nyt fra formanden

Norddjursland Hjortelaug stiftet 29/3-07. Et enkelt bestyrelsesmøde er afholdt.

4. Siden sidst

”Notat vedrørende krondyr nedlagt på Djursland i jagtsæson 2001/2002” af Carsten Riis Olesen blev fremlagt på mødet.
SBR forespørger Carsten Riis Olesen, om notatet er tilgængeligt på elektronisk form, så det kan rundsendes til gruppemedlemmerne.
Det har ikke været muligt at komme i kontakt med Carsten Riis Olesen. SBR rundsender derfor en papirudgave af notatet.

Med afsæt i brev fra skovrider Uffe Laursen, Fussingø (svar på klage fra LH over afslag på natjagtstilladelse januar 2007) fornyet diskussion om natjagtstilladelser.
Gruppen mener ikke, at landmandens frie valg af afgrøder må anfægtes.
Gruppen mener, at der skal stilles færre krav om afværgeforanstaltninger i forbindelse med ansøgning om reguleringstilladelse (natjagtstilladelse) på kronvildt.
LH ønsker i forbindelse med kommende reguleringsansøgninger meget håndfaste retningslinjer for hvilke vildtafværgemidler der skal benyttes og hvor længe, for at der kan opnås en reguleringstilladelse.
Flere medlemmer af gruppen anfører, at der generelt bør åbnes for natjagt i udvalgte områder med stor kronvildtbestand, så der kan blive nedlagt flere dyr.
SBR anfører, at det ikke hører hjemme under ”Bekendtgørelse om vildtskader”. En udvidelse af skydetiden/jagttiden hører hjemme under ”Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.”. Hvis gruppen ønsker det, kan der stilles forslag herom i den næste årsrapport.

5. Planlægning af stormøde d. 4/9-07

Der blev rejst tvivl om datoen for mødet, d. 4/9-07, var meldt ud til de inviterede indlægsholdere. SBR kontrollerer.
Datoen er meldt ud til indlægsholderne d. 2/4-07. Eneste smutter er muligvis, at SBR ikke har fortalt Carsten Riis Olesen, at han ikke skal komme alligevel. Er der andre, som har gjort det?

Mødet afholdes i Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenå.
Tid 19.30 – 22.00
LK undersøger priser og muligheder for servering.
Pris: 20 kr. pr. person for kaffe og kage. Aftalt at Fussingø distrikt betaler kaffe og kage i forbindelse med dette første stormøde. Øl og vand kan købes.

Forslag til ordstyrer: Niels Kanstrup (LK kontakter)
Annoncering:

  • ”Jæger” (er indleveret, annoncetekst udsendes sammen med referat. Der er mulighed for tekstændring i forhold til de øvrige annonceringer. Det skulle gå lidt hurtigt.).
  • Grenå-bladet
  • Adresseavisen (Rønde)
  • Lokalavisen (Hornslet)
  • Landboforenings hjemmeside.

GES kontakter lokalavis i Syddjurs kommune m.h.p. artikel.
LK kontakter ”Jæger” m.h.p. foromtale.
SBR kontakter foredragsholdere vedr. overskrift på indlæg.
Poul Hald Mortensen har meldt afbud, og har tidligere været kontaktet m.h.p. substitut. SBR kontakter igen.
Poul Hald Mortensen kan muligvis deltage alligevel, hvis hans indlæg blev sat på sidst på aftenen, hvilket er gjort. (PHM har møde i København kl. 15.00). Alternativt har han lovet at finde en substitut inden længe.
Overhead med program til mødet medbringes af SBR.


6. Evt.

Ønske om tal for eftersøgninger med schweisshund indenfor gruppens område. SBR kontakter Mads Flinterup. Det lykkedes ikke at komme i kontakt med Mads Flinterup forud for mødet. Punktet medtages derfor i referatet.

ES: Ønske om øget fokus på sporings- og afværgeudstyr i forbindelse med slåning og høst.
Den nye hjemmeside er et oplagt medie.

ES: Der bør reageres på et brud på de jagtetiske regler: Nedlæggelse af 9 kronhjorte på ca. 300 ha. På lokal ejendom.
Jagten i skovene er udlejet. LK tager kontakt til udlejeren.

Næste møde: Torsdag d, 4/10-07 kl. 19.00 hos Erik Skriver.

Ref/SBR