Referat af 14. møde i hjortevildtgruppe Djursland - 7. maj 2008

Hos: Erik Skriver

Til stede:

Lars Keiser (LK), Erik Skriver (ES), Laurits Hougaard (LH), Claus Hefting (CH), Gert Egebæk Sørensen (GES), Kirsten Jul (KJ), Steen Bonne Rasmussen (SBR) (ref.)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra 04.03.2008
 2. Nyt fra formanden (Fuglsø Mose, kæbeindsamling)
 3. Evaluering af årsrapport
 4. Evaluering af årsmøde Kalø
 5. Ekskursion hjortevildtgrupperne på Djursland 29/8-30/8 2008
 6. Evt.
 1. Godkendelse af referat fra mødet 04.03.2008

Referatet godkendt.

Aftalt, at LK kontakter jagtkonsortium på tidligere omtalt ejendom, hvor der har været uforholdsmæssig stor afskydning af hjorte m.h.p. møde inden sommerferien.

 1. Nyt fra formanden

LK: Projekt Filsø Mose:

Der er bevilget jagttegnsmidler til projektet efter at projektansøgningen var ændret på en række punkter, så ansøgningen kun gik på tiltag til gavn for vildtet.

Der mangler fortsat kr. 70.000,-, som skal søges dækket via sponsorer.

Carsten Riis Olesen har lavet afgrødeforslag sammen med Lars Glerup, og projektet startede så småt i 2007 med tilsåning af ca. 10- 12 ha .

I foråret 2008 tilsås ca. 35 ha .

Projektet (”Kronvildtvision 2007- 11” ) forventes at løbe 2007-11.

LH/LK sender projektbeskrivelse + budget rundt til medlemmerne.

Carsten Riis Olesen er i gang med overvågnings- og dataindsamlingsdelen.

LK: Kæbeindsamling

Carsten Riis Olesen (CRO) har været til møde med Vildtforvaltningsrådets Hjortevildtgruppe vedrørende kæbeindsamlingsprojektet.

Projektet skal løbe over 5 år.

Oplæg om præmiebetaling for indsendelse af kæber samt 2 kronvildtjagtpladser (lodtrækning blandt indleverere af kæber).

CRO laver oplæg om kriterier og indsamlingssystem.

Indsamlingsprojektet skal gøres kendt (Lokalaviser, jagtblad, informationsmøder m.v.)

LK orienterer, når der er nyt.

 1. Evaluering af årsrapport

2009 skal processen startes tidligere.

Input fra deltagerne skal komme så tidligt, at SBR kan skrive 1. udkast til årsrapporten inden møde primo marts.

Årsrapporten skal være eneste – eller som minimum første punkt – på dagsordenen til mødet primo marts 2009.

Forslag om rundspørge til landmænd om markskader (jfr. 2002-undersøgelsen i årsrapporten).

LH undersøger mulighederne for at lave en ny undersøgelse hhv. lokalt og på landsplan, primært for at søge at få faktuelle tal for markskader.

 1. Evaluering af årsmøde Kalø

Kort beretning v. LH, suppleret med noter fra SBR

Meget fokus på øget udlæg af vildtagre (som skal gødskes) i skovene, specielt i statsskovene.

”Rå” indberetninger af nedlagt hjortevildt til vildtudbyttestatstikken: Ud af i alt 6.400 har 350 specificeret indberetningen.

Vestjylland holder møder med jagtkonsortier, hvor man diskuterer jagtparoler.

Sydjylland: Fællesmøder med deltagelse af hjortevildtlaug.

Sønderjylland: Registrering (ofte 2.-3. hånds) af nedlagt hjortevildt via netværk af kontaktpersoner.

Registrering (kun intern) på matrikelniveau for at forebygge overlappende oplysninger.

Eksternt oplyses tal på kommuneniveau for at sikre anonymitet.

Generelt indtryk: Der er ved at være mere gang i arbejdet rundt omkring i landet.

 1. Ekskursion Hjortevildtgrupperne på Djursland 29/8-30/8 2008

Forslag til program blev omdelt på mødet.

 1. Evt.

Ønske om viden om Kronvildtfarme og dåvildtfarme i Norddjurs og Syddjurs kommuner

SBR spørger Fødevareregion Århus.

Næste møde:

Tirsdag d. 19/8-08 kl. 19.00 hos Erik Skriver