Referat af 9. møde i kronvildtgruppe Djursland, den 14. marts 2007

Til stede:
Lars Keiser (LK), Gert Egebæk Sørensen (GES), Claus Hefting, Erik Skriver (ES), Laurits Hougaard (LH), Steen Bonne Rasmussen (SBR) (ref.)
Fraværende:
Birgit Tejg Jensen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra 03.10.2006
2. Siden sidst
3. Orientering vedr. Møder (Fælles møde Kalø, møde Ryomgård, Evt. nyt stormøde)
4. Orientering vildtudbyttestatistik v. ES
5. Orientering vildtafværgeprojekt Fuglsø Mose v LK
6. Årsrapport
7. Evt.

1. Godkendelse af referat fra mødet 03.10.2006

LH ønsker under referatets pkt. 6 tilføjet: Ønske om øget mulighed for beskydning af hundyr og kalve i januar i ½-1 time før solopgang på ejendomme, hvor kronvildtet forvolder skade.
Gerne som en samlet tilladelse til flere ejendomme i et geografisk afgrænset område, hvor der gives en samlet tilladelse til nedlæggelse af et antal dyr. Betingelse, at reguleringen foretages fra hochsitz eller hochstand. Naboorientering er en forudsætning.

2. Siden sidst

Forslaget om lokal fredning af spidshjorte på Djursland i en 3-årig forsøgsperiode faldt bort. DJ og den ene landbrugsrepræsentant stemte imod.
Se i øvrigt under pkt. 3

3. Orientering vedr. møder

Møde i Ryomgård d. 8/3-07 (kun for jægere, ikke i regi af kronvildtgruppen). Ca. 150 deltagere.
Mødet var kun annonceret i en snæver kreds, og tilsyneladende indkaldt med det primære formål at undgå fredning af spidshjorte på Djursland.
Svarene på et omdelt spørgeskema (104 besvarelser) blev benyttet i vildtforvaltningsrådet i diskussionen for og imod fredning af spidshjorte på Djursland. Dette blev ikke oplyst før eller undr mødet.

Fælles møde for kronvildtgrupperne, Kalø.
Meget forskellige grupper, som arbejder med meget forskelligt fokus.
En del grupper har afholdt stormøder. Flere grupper er begyndt at arbejde med tællinger i 1 eller 2 dage om året. Nogle arbejder meget med markskader, andre mest med jagtetiske regler, øget udbredelse af kronvildtet eller dannelse af kronvildtlaug.
Højt prioriteret er opstart af en hjemmeside (Ole Daugaard, vildtkonsulent Oxbøl distrikt, er tovholder) og ny udgave af pjecen om de jagtetiske regler. Begge dele var meget efterspurgt på mødet.

Nyt stormøde:
Der er behov for et stormøde i regi af kronvildtgruppen.
Programskitse/ønskede indlægsholdere:

  • Ulrik Lorenzen (½ time om jagtetiske regler) (SBR kontakter)
  • Poul Hald Mortensen, DN (10 min.) (GES kontakter)
  • Henrik Bertelsen, landbruget (10 min.) (LH kontakter)
  • Norbert Ravnsbæk, DJ (10 min.) (LK kontakter)
  • Lars Møller Nielsen eller Jan Søndergaard, dansk skovbrug (10 min.) (ES kontakter)
  • Kaffe
  • Debat ½ time
  • Carsten Riis Olesen (½ time om kronvildtundersøgelsen) (LK kontakter)

Sted:
Tirstrup.
Alternativt Hornslet-hallen , Auning-hallen eller Kalø landbrugsskole.

Mulige tidspunkter:
Uge 36: tir 4/9, ons 5/9, tor 6/9
Uge 37: tir 11/9, ons 12/9, tor 13/9

Tidsfrister:
De ønskede indlægsholdere kontaktes for at klarlægge, om uge 36 og/eller uge 37 er realistiske.
22/3-07: seneste tilbagemelding til SBR herom. (21/3 er modtaget tilbagemelding fra LH og GES).
23/3-07: SBR udsender kalenderblad til indlægsholderne for at finde en mødedato.
30/3-07: Frist for indlægsholderes tilbagemelding til SBR. Mødedato udsendes.

4. Vildtudbyttestatistik

Der er afholdt møde på DMU 13/3-07 med Carsten Riis Olesen og Tommy Asferg.
Der findes ingen kendte statistisk sikre tællemeteoder.
Bedste og sikreste indgang er fortsat vildtudbyttestatistikken.
Oplæg om ændring af den årlige indberetning om vildtudbytte:
a) Den obligatoriske del: Kronvildt specificeres til handyr, hundyr og kalve.
b) En frivillig del med mulighed for specifikation af afskydningen af kronvildt (tidspunkt, jagtform, terræn etc.) Denne del ønskes udfyldt med udgangspunkt i kronvildtregioner i stedet for kommuner.

Forslag til detaljeret skema til den frivillige del blev fremlagt på mødet. Det er vigtigt at skemaet er brugervenligt – det bør forenkles i forhold til oplægget på mødet.
Anonymitet er vigtig.
LK og ES samler op (modtager gerne yderligere kommentarer) og melder tilbage til DMU.

5. Orienering vildtafværgeprojekt Fuglsø Mose

Møde mandag d. 19/3-07 med Djurslands Landboforening (Christian Thomsen).
Møde i Fjerup Gårde forsamlingshus 22/3-07 med deltagelse af Lars Skov Glerup m.h.p. igangsættelse af projektet.
De sidste penge er ikke fundet endnu, men projektet skal startes nu, hvis den først givne bevilling skal udnyttes.
DMU forsøges inddraget (forsknings- og forsøgsprojekt).
Det undersøges, om det er muligt at få bevilget penge fra jagttegnsmidlerne eller Aage V. Jensens fonde.

6. Årsrapport

Rapportens enkelte punkter blev hurtigt gennemgået på mødet.
SBR sammenskriver til et udkast.
Udkastet sendes til korrektur hos gruppens medlemmer senest 23/3-07.
Kommentarer retur til SBR (med kopi til alle gruppemedlemmer) senest 27/3-07.
2. udkast – hvis der bliver behov herfor – udsendes til gruppens medlemmer senest 29/3-07.

7. Evt.

Ønske om tal for eftersøgninger med schweisshund indenfor gruppens område. SBR kontakter Mads Flinterup.

Næste møde: Tirsdag d, 26/6-07 kl. 19.00 hos Lars Keiser.

Ref/SBR