Referat af 18. møde i hjortevildtgruppe Djursland - 24. marts 2009

Hos: Erik Skriver

Til stede:
Lars Keiser (LK), Laurits Hougaard (LH), Claus Hefting (CH), Kirsten Jul (KJ), Gert Egebæk Sørensen (GES), Erik Skriver (ES), Steen Bonne Rasmussen (SBR) (ref.)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referater fra 18.11.2008 og 4.2.2009
2. Siden sidst
3. Færdiggørelse af Årsrapport 2009
4. Evt.


1. Godkendelse af referater fra møderne 18.11.2008 og 2.4.2009

Referaterne godkendt

2. Siden sidst

Foreløbigt resultat af kæbeundersøgelsen i 2008/09:
Der er indleveret i alt 171 kæber.
Avisannoncerne hjalp rigtig godt i ”slutspurten”.
De indleverede kæber fordeler sig på:
26 % kalve
11 % smalhinder
29 % hinder
35 % hjorte
I alt 101 %

Der er møde på Kalø om kæbeundersøgelserne 2/4-09
Der er desuden orienteringsmøde om projektet i Fuglsø Mose på Landbocentret i Følle ¼-09.

SBR refererer to landmænd fra området mellem Nimtofte og Ryomgård som i 2008 og 2009 har konstateret en voldsom øgning i forekomsten af kronvildt på deres ejendomme, fra et niveau på 25-50 dyr til 200-300 dyr.
Påstanden er, at der foretages massiv fodring på en eller flere skovejendomme vest for ejendommene, og at denne fodring brat ophører, når jagtsæsonen slutter.
SBR er i færd med at søge at få konkretiseret, hvilke skovejendomme det drejer sig om.
ES+CH sonderer i området.
CH: Gruppen bør tage problematikken omkring massiv fodring på enkelte ejendomme op. Udbredt fodring øger alt andet lige bæreevnen i et givet område, også hvor der er meget kronvildt i forvejen.
LK: Problematikken omkring ophør af fodring ved jagtsæsonens ophør er desværre ikke ukendt.
Hjortevildtgruppen kan imødese tilknytning af ny sekretær på et endnu ukendt tidspunkt i foråret eller forsommeren. SBR overtager sammen med en kollega projektlederfunktionen i 3 år på det nye Feriefondprojekt i Mols Bjerge. I den forbindelse afgiver SBR blandt andet funktionen som vildtkonsulent, som bliver en del af indholdet i en ny stilling, som for øjeblikket er i opslag.


3. Færdiggørelse af Årsrapport 2009

Resten af rapporten gennemdiskuteret. SBR udsender snarest 2. udkast.

4. Evt.

Næste mødedato ikke fastsat. Foreløbig afventes klarhed over hvornår årets ekskursion finder sted.

Ref/SBR