Referat af 13. møde i kronvildtgruppe Djursland - 4. marts 2008

Hos: Erik Skriver

Til stede:

Lars Keiser (LK), Erik Skriver (ES), Laurits Hougaard (LH), Claus Hefting (CH), Gert Egebæk Sørensen (GES), Kirsten Jul (KJ), Steen Bonne Rasmussen (SBR) (ref.)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra 04.10.2007
 2. Nyt fra formanden
 3. Status ansøgning Fuglsø Mose
 4. Spidshjortesituationen
 5. Hjortevildttællingen 01.02.2008
 6. Årsrapport
 7. Evt.
 1. Udenfor dagsorden

LK bød velkommen til det nye medlem i hjortevildtgruppen, Kirsten Jul, som repræsenterer Friluftsrådet. Herefter en kort præsentationsrunde.

Fremover holdes møderne fast hos Erik skriver på adresssen Sandmarksvej 21, 8544 Mørke, medmindre andet aftales.

 1. Godkendelse af referat fra mødet 04.10.2007

Referatet godkendt.

Opfølgning:

SBR: Hjortevildtlaugene har ikke oprettet hjemmesider endnu, og forventer ikke at have ressourcer til det i overskuelig fremtid.

Besluttet, at hjortevildtlaugene, så længe de endnu ikke selv har en hjemmeside, kan få en plads på Hjortevildtgruppens hjemmeside, hvis de ønsker det.

Norddjurs Hjortelaug har efterfølgende indsendt materiale, som vi forsøger at få på hjemmesiden.

CH: Når man prøver at gå ind på www.hjortevildt.dk for at komme ind på hjemmesiden, sker der ikke noget.

SBR har fået oplyst, at der var tale om en midlertidig fejl, som skulle være rettet.

Uafsluttet sag om brud på de jagtetiske regler: LK har flere gange talt telefonisk med jagtlejeren på ejendommen. Jagtlejeren giver udtryk for, at han har forstået budskabet.

Nogen utilfredshed i gruppen med, at der ikke var blevet afholdt et møde med jagtlejeren som aftalt. Længere snak om forløbet i sagen og om vigtigheden af at følge op på trufne beslutninger.

Ejendommen er i mellemtiden blevet solgt. LK kontakter den nye ejer. Der foretages i øvrigt ikke mere i den konkrete sag.

Udarbejdelse af ”køreplaner”/forslag til arbejdsområder for eksisterende og kommende hjortevildtlaug, som blev besluttet på mødet 4/10-07, er udskudt indtil videre.

Udsendelse af brev til hjortevildtlaugene (besluttet 4/10-07) omkring udbredelse af de jagtetiske regler, opfordring til elektronisk indberetning af vildtudbytte, deltagelse i hjortevildttælling 01.02.08 og udarbejdelse af lokal kalender over solens op- og nedgangstider, er ikke gennemført.

 1. Nyt fra formanden

”Vildtinformation ´08” indeholder indlæg om spidshjortefredningen. LK har bidraget.

Vigtigt med hjortevildtkoordinator/kontaktperson i hver jagtforening.

Formidles via Jagtkredsformændene i Norddjurs og Syddjurs. LK har opfordret til at JKF kontakter jagtforeningerne derom. LK og KJ følger op.

Fuglsø Mose Kronvildtlaug har oprettet en SMS-kæde, hvor der SMS´es rundt, hvis der falder skud før skydetid. Det har tilsyneladende haft stor præventiv virkning.

Der er nu 75 medlemmer i Fuglsø Mose Kronvildtlaug.

Fuglsø Mose Kronvildtlaug og Norddjurs Hjortelaug planlægger at lave en fælles kalender over solens op- og nedgangstider.

Fælles møde med begge hjortevildtlaug på Norddjursland d. 28.02.2008.

Nyt fælles møde aftalt d. 15.04.08 i Stenvad Mosebrugscenter, hvor der vil være indlæg fra Elisabeth Svendsen, Lindenborg, og Carsten Riis Olesen – sidstnævnte om kæbeindsamlingsprojektet. Samtidig holdes trofæaften.

 1. Status ansøgning Fuglsø Mose

Trods flere rykkere havde man intet hørt fra Skov- og Naturstyrrelsen centralt efter at ansøgningen var sendt. På seneste møde i Vildtforvaltningsrådet tog adskillige medlemmer sagen op.

Der er efterfølgende d. 15.02.08 afholdt møde med Niels Helweg-Larsen og Sandor Hestbech Marcus fra SNS centralt. Ansøgningen er efterfølgende ændret og genfremsendt d. 21.02.08.

Der afventes nu svar.

LK: Efterfølgende meddelt fra Christian Thomsen, at han har fået tilsagn om pengene fra Naturstyrelsen centralt. De manglende 70.000 kroner må søges skaffet via sponsorer.

 1. Spidshjortesituationen

ES: Gruppen har et vist ansvar for, at de som har nedlagt en spidshjort i fredningstiden også er registreret hos politiet. Gruppen har kontaktet politiet herom og har sendt en liste over gruppens kendskab til nedlæggelser af spidshjorte. En af disse havde politiet ikke kendskab til i forvejen.

Der er p.t. kendskab til 5 personer som samlet har nedlagt 6 spidshjorte.

Der er ikke bevilget midler til Carsten Riis Olesens kæbeindsamlingsprojekt i år. Projektet er høj grad tænkt som dokumentation af, om spidshjortefredningen virker efter hensigten.

 1. Hjortevildttællingen 01.02.08

Hjortevildttællingen er ikke gennemført som aftalt på mødet d. 04.10.08.

Kun på statens areal ved Ørnbjerg Mølle er der talt hjortevildt. Her blev set 17 stk., heraf én stor, kronebærende hjort. Afstanden var for stor til nærmere køns- og aldersbestemmelse.

I stedet er foretaget bestandsvurdering på en enkelt ejendom, samt afskydningstal for 4 ejendomme, hvilket dog langtfra dækker hele området.

Generel melding fra lavene: Der er skudt færre krondyr end sidste år.

Der søges at fremskaffe flere tal. Disse indrapporteres til SBR sammen med input til årsrapporten.

 1. Årsrapport

Punktet blev kun kortvarigt behandlet på mødet p.g.a. det fremskredne tidspunkt.

De enkelte medlemmer sender bidrag til årsrapporten til SBR, helst inden påske, men senest tirsdag d. 25.03.08 om morgenen .

SBR sørger for sammenskrivning af bidragene, så vidt muligt så korrektur kan sendes rundt og suppleres og kommenteres inden afleveringsfristen, som er d. 31.03.08.

 1. Evt.

LH bidrog med høstudbytte fra mark med kronvildtskader, besigtiget august 2007. Udbyttet blev ca. 1.700 kg/ha. Forventningen var 3.000-3.500 kg/ha. Nabomark som var skadet af galmyg, men kun i mindre grad af kronvildt, gav omtrent tilsvarende udbytte.

LH vender tilbage med høstudbytte 2008 fra anden mark på lignende bonitet, som ikke er skadet af kronvildt indeværende vinter.

Hjortevildtekskursionen 2008 afholdes i Hjortevildtgruppe Djurslands område.

LK kontakter Mads Flinterup vedr. fastsættelse af dato.

Forslag til emner for ekskursionen meldes ind til LK.

Næste møde :

Onsdag d. 07.05.08 hos Erik skriver, Sandmarkvej 21, 8544 Mørke.

Ref. SBR