Referat af 16. møde i hjortevildtgruppen Djursland - 18. november 2008

inimum oplysninger om ejendomsstørrelse, afgrøder etc.

Hos: Erik Skriver

Til stede:

Lars Keiser (LK), Erik Skriver (ES), Laurits Hougaard (LH), Claus Hefting (CH), Kirsten Jul (KJ), Gert Egebæk Sørensen (GES), Steen Bonne Rasmussen (SBR) (ref.)

Dagsorden :

  1. Godkendelse af referat fra 19.08.2008
  2. Siden sidst
  3. Evaluering af ekskursion
  4. Vildtafværgeprojektet
  5. Kæbeindsamling
  6. Evt.

Godkendelse af referat fra mødet 19.08.2008

Ejer af tidligere diskuteret lokal ejendom har ringet retur til LK. LK har gjort opmærksom på, at det vil være en god idé ikke at skyde uforholdsmæssigt mange hjorte i den kommende sæson.

Vedrørende hjortevildtfarme mangler SBR tilbagemelding fra Landscentret i Skejby.

LH undersøger mulighederne for en ny undersøgelse om markskader.


Siden sidst

Diskussion af rapport fra DMU, som blandt andet konkluderer at der er plads til mere kronvildt i Danmark, herunder i den kommende nationalpark i Mols Bjerge, og at det er jagten der er den væsentligste begrænsende faktor. Længere diskussion om det er ønskeligt eller ej med øget kronvildtbestand i nationalparkområdet.

LK: Vurderingen ud fra tilbagemeldinger fra en række lokale er, at der som resultat af spidshjortefredningen allerede nu er betydeligt flere 6- og 8-enderhjorte i området.

LK: Fuglsø Mose Kronvildtlaug laver nu solkalender. Dialogen internt i lauget begynder at give gode resultater.

Møde på Meilgård 16/12-2008 afholdt af Skovforeningen (tema: Kronvildtskader i skov). CH + LH deltager.

Avisartikel om kæbeundersøgelsen havde desværre hovedfokus på afgrødeskader på en majsmark tæt på en skov.

LK: Der er givet tilladelse til tørvegravning i Fuglsø Mose. Der vil formentlig ske en vis omfordeling af kronvildtet i området som følge heraf.

KJ: Friluftsrådets formand har fremsat tre forslag til målsætninger på Friluftsrådets generalforsamling:

  • -  ret til fladefærdsel i privatejede skove
  • -ret til færdsel døgnet rundt i privatejede skove
  • -ret til færdsel langs ledelinjer i det åbne land.

Det har affødt heftig debat internt i Friluftsrådet.

Evaluering af ekskursion

Generelt positive tilbagemeldinger fra deltagerne.

Oplagt at det forsøg med GPS-pejling af kronvildt, som nu foretages i St. Hjøllund, gentages på Norddjursland – først og fremmest af hjorte, som ingen tilsyneladende véd hvor er om sommeren.

Konklusionen, blandt andet fra besøget på Rosenborg, er at grundlaget for en stor kronvildtbestand er ro, føde og dækning.

Vildtafværgeprojektet

LH: 40-50 ha. Tilsås i 2009.

Parallelforsøget er mislykkedes, idet etableringen var dårlig, og det hele er ædt.

Mangel på kvælstof har været et problem.

ES: Kløvergræsmarker i 2-3 år kan være en god idé, både som kvælstofsamler og til bekæmpelse af rodukrudt.

Kæbeindsamling

LK er blevet bedt om at skrive et kort indlæg til Vildtinformation om kæbeundersøgelsen.

Der er foreløbig ikke kommet mange kæber ind, men der forventes flere ved udgangen af sæsonen.

Der kunne med fordel have været udleveret en ”kæbefriskærelsesinstruks” og en forsendelsespose. Folderen kom for sent ud og kunne trænge til et ”serviceeftersyn”.

Folk skal opfordres til aflevering af kæber ved enhver given lejlighed, og det er en fordel at ”sælge” undersøgelsen som en lodtrækning.

Evt.

LK: Der bør arbejdes på at danne et lav sydøst for Løvenholm.

Kronkalveregulering: Der har været 10 ansøgninger. Der er givet 9 reguleringstilladelser til i alt 16 kronkalve. Der er skudt 14 kalve.

Forespørgsel om der ved udstedelse af natjagtstilladelser lokalt kan tilgå kopi til hjortevildtgruppen – eller som m

LH har været til møde i Dansk Landbrug 10/11-08, bl.a. om diskussionen i Vildtforvaltningsrådet om fastsættelse af norm for bestanden i lokale områder. For Gludsted-området er der foreslået en bestand på 1 dyr pr.20 ha.

CH: Skal man bare i nærheden af en sådan bestandsstørrelse på Norddjursland, kræver det i første omgang en revision af målsætningen om at kronvildtbestanden på Djursland skal øges.

CH: Forslag om at diskussionen om kronvildtbestanden fortsat skal have lov til at brede sig eller om den i stedet bør begrænses, tages op på et af de kommende møder.

Snak om afværgeafgrøder: Italiensk rajgræs, timoté og kløvergræs er godt. Havre + stubturnips er godt som vinterafgrøde til vildtafværgning af skader på skov samt til vinterfodring.

Ref/SBR