Referat af 8. møde i Kronvildtgruppe Djursland, den 3. oktober 2006

Til stede:
Lars Keiser (LK), Birgit Tejg Jensen (BTJ), Gert Egebæk Sørensen, Claus Hefting, Erik Skriver (ES), Laurits Hougaard (LH), Steen Bonne Rasmussen (SBR) (ref.)

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra mødet 22/6-2006
2. Siden sidst
3. Nyt fra Fuglsø Mose
4. Nyt fra Norddjurs Vildtforvaltning
5. Drøftelse af kontaktpersoner til oprettelse af lav på det øvrige Djursland
6. Evt.

BTJ: Synes det er påfaldende, at LK laver stort set alt ”benarbejdet” i gruppen.
Ønsker en diskussion af, om andre i gruppen skal spille en mere aktiv rolle.
BTJ spørger desuden til, om alle har en klar fornemmelse af hvad deres bagland er, og hvilken støtte de har dér?
BTJ kunne ønske en klarere profilering af de enkelte medlemmer.
Herefter en rundbordssnak om emnerne.

1. Godkendelse af referat fra mødet 22/6-2006

SBR undskylder, at referatet fra sidste møde er kommet alt for sent ud.

Referatet:
Rettelse vedr. Fuglsø Mose Kronvildtlaug: Man er ikke enedes om at frede spidshjorte. De fleste medlemmer har dog valgt frivilligt at frede spidshjorte. Nogle freder også frivilligt 8- og 10-endere.
Referatet herefter godkendt.

2. Siden sidst

Ansøgningen om landdistriktsstøttemidler:
Århus amt har bevilget kr. 375.000,- over 5 år. Forudsætningen er, at man finder et tilsvarende beløb selv.
Der kommer ingen statslige midler. For at projektet kan løbes i gang, skal der altså skaffes flere penge.
Forslag:
a) Profilere projektet mere som et forskningsprojekt og alliere sig med DMU.
b) Søge jagttegnsmidler til projektet.

Projektet søges ændret, så der er mindre vægt på erstatninger og køb af aflastningsarealer og større vægt på forsøg/forskning i afgrødevalg, dyrkning og aflastningsarealer i Fuglsø Mose området. Desuden søges formidlingsdelen styrket.
Alt for at gøre projektet mere fremadrettet.
Djurslands landboforening er fortsat tovholder og initiativtager i forhold til projektet.
LK taler med Christian Thomsen, Djursland landboforening.
SBR forespørger S&N centralt, hvordan man søger jagttegnsmidler.

ES taler med Tommy Asferg om at få amtsvise afskydningstal for kronvildt dækkende de seneste 3 år.
Lokale tællinger er foreløbig udsat. Vi er kommet sent i gang, der er mange jagtforeninger og mange af arealerne i området er lejet ud til konsortier udefra.

3. Nyt fra Fuglsø Mose Kronvildtlaug

14/8-06 er afholdt generalforsamling med vedtagelse af vedtægter og valg af en egentlig bestyrelse.
LK sender de endelige vedtægter til gruppens medlemmer.
Der er lavet en fredningsordning, hvor man kan tilslutte sig på 3 niveauer:

  1. Ingen fredning
  2. Fredning af spidshjorte
  3. Fredning af spidshjorte samt 8- og 10-endere

Tilmeldingerne påføres løbende et opdateret kort.


I starten af december laves et arrangement med en kok, som laver udskæringer og retter af krondyr.


4. Norddjurs Vildforvaltning

Der er afholdt møde d. 31/8-06, hvor det blev vedtaget at danne et egentligt kronvildtlaug.
Der er nedsat en arbejdsgruppe af jægere og landmænd jævnt geografisk fordelt i området. Arbejdsgruppen skal fremkomme med et oplæg på førstkommende generalforsamling vedrørende dannelse af et kronvildtlaug i området.
Arbejdsgruppen har afholdt møde 28/9-06 og afholder nyt møde 16/11-06.
Der er meget forskelligartede opfattelser i området af om der skal fredes og i givet fald hvad der skal fredes.


5. Drøftelse af kontaktpersoner til oprettelse af lav på det øvrige Djursland

LK har talt med kontakter i Rostved-området om eventuel dannelse af et lav i området.
Gruppens medlemmer overvejer, om der er personer i Løvenholm og Skaføgård/Rosenholm-området som kan opfordres til at tage initiativ til at danne lokale kronvildtlaug.

6. Evt.
Forslag til fremtidig vildtudbyttestatistik:

  • Indberettes fremover kommunevis
  • Indberetningen bør kobles sammen med udstedelse af nyt jagttegn (som tidligere)
  • Kronvildt bør indberettes som han, hun eller kalv.
    SBR forespørger hvornår årsberetningerne fra kronvildtgrupperne forventes behandlet i vildtforvaltningsrådet.

Kronvildtgruppen fremsætter forslag til vildforvaltningsrådet om lokale jagttider på Djursland.
SBR renskriver synspunkter fra mødet i forslag, som sendes til medlemmerne til debat og kommentering.

Ref/SBR


Næste møde:   10. januar 2007 kl. 19.30
Hos: Laurits Hougård