Referat af 12. møde i kronvildtgruppe Djursland - 4. oktober 2007

Hos: Erik Skriver

Til stede:

Lars Keiser (LK), Erik Skriver (ES), Laurits Hougaard (LH), Claus Hefting (CH), Steen Bonne Rasmussen (SBR) (ref.)

Afbud: Gert Egebæk Sørensen

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra 26.06.2007
 2. Nyt fra formanden
 3. Siden sidst
 4. Evaluering af møde d. 4/9-07 i Grenå
 5. Evaluering af ekskursion til Klosterheden/Oxbøl Statsskovdistrikter d. 21.-22. september 2007
 6. Markskader
 7. Status ansøgning af midler til Fuglsø Mose
 8. Hjortevildthjemmesiden
 9. Evt.
 1. Godkendelse af referat fra mødet 26.06.2007

Referatet godkendt.

 1. Nyt fra formanden

Der er endnu ikke udpeget nogen ny ”grøn” repræsentant til gruppen, men det er på vej. Vedkommende kommer formentlig fra Dyrenes Beskyttelse.

LK: Både nydannede hjortevildtlaug og personer som påtænker at danne lav efterlyser ”køreplaner”/forslag til arbejdsopgaver for nye hjortevildtlaug.

Forslag til arbejdsopgaver for hjortevildtlaugene kunne passende tage udgangspunkt i noget af arbejdsgrundlaget for hjortevildtgrupperne:

 • Udbredelse af de jagtetiske regler (bl.a. via uddeling af den nye brochure, tage ment op på medlemsmøder m.v.)
 • -Opfordring til elektronisk indberetning af vildtudbytte på hjemmesiden
 • -Deltagelse i vurdering af bestandsstørrelse pr. 1. februar 2008 (bestanden af kron- og dåvildt opgøres samtidig på så mange ejendomme i området som muligt. Indberettes senest 15/2-08, så tallet kan komme med i årsrapporten)
 • -Laugene kunne lave deres egen kalender over solens op- og nedgang lokalt.
 • -Andet?

Ovenstående skrives i så konkret form som mulig som en opfordring til hjortevildtlaugene.

LK sender brev til lavene. Brevet udformes evt. sammen med SBR.

Ad bestandopgørelsen pr. 1. februar 2008:

Gruppens medlemmer opfordrer direkte følgende til at deltage:

ES: Skaføgård, Rosenborg, Bøjstrup, Sophie Amaliegård, Skramsø

CH: Løvenholm

LK: Fuglsø Mose Kronvildtlaug, Norddjurs Hjortelaug (incl. Meilgård), eventuelle nydannede lav.

SBR: Mols Bjerge/Ørnbjerg Mølle

LK: ”Kæbeindsamlingsprojektet” i forbindelse med spidshjortefredningen er ikke igangsat endnu, idet man fortsat afventer bevilling. Realistisk set kommer projektet næppe i gang i år.

CH: Vi bør overveje, hvordan vi evaluerer på spidshjortefredningen, når den udløber om 3 år, og har vi gjort os helt klart, hvad målsætningen med fredningen er?

LK: Målsætningen er den samme, som da vi lavede indstillingen om forsøgsfredning: Bedre balance mellem han- og hundyr og flere store hjorte – forhåbentlig med den positive sideeffekt, at de store rudler bliver splittet mere op.

For at der kan evalueres, er det vigtigt, at jægerne melder korrekte afskydningstal ind i 3-års perioden. Hvad kan vi så gøre for at fremme det?:

 • Eksisterende lav opfordres direkte
 • -Større ejendomme bør opfordre jagtlejerne til indberetning
 • -Evt. generel information til lokale jægere?

LK skal til bestyrelsesmøde i Norddjurs Hjortelaug 25/10-07.

LK har været til generalforsamling i Fuglsø Mose Kronvildtlaug i starten af september. Der var ca. 50 deltagere.

Dannelse af nye Hjortevildtlaug:

Forespørgsel fra formanden for Vivild jagtforening om hjortevildtgruppen vil medvirke til dannelse af lokalt laug? LK tager kontakt.

Niels Kanstrup er villig til at medvirke til dannelse af et laug i Mols/Ebeltoft-området. LK vedligeholder kontakt.

SBR: Foreløbig kendskab til 2 tilfælde af nedlagte spidshjorte.

CH forhører sig, om politiet har fundet et niveau for strafudmåling. (Efterfølgende oplyst, at i det ene tilfælde bliver bødeforlægget på kr. 1500 + et konfiskationskrav på kr. 1700 (vildtets kødværdi))

 1. Siden sidst

Er behandlet under punkt 2.

 1. Evaluering af møde d. 4/9-07 i Grenå

Godt møde, gode indlæg fra paneldeltagerne. Lidt skuffende fremmøde.

Mødet forløb næsten for fredeligt. Der måtte gerne have været mere debat.

SBR laver referat af mødet til gruppens hjemmeside.

 1. Evaluering af ekskursion til Klosterheden/Oxbøl Statsskovdistrikterd. 21.-22. september 2007.

Godt og spændende arrangement, hvor d er blandt andet blev set varieret afværgeudstyr.

En del diskussion af, om det ikke var rimeligt, at skovdistrikter udlagde større arealer med velgødede vildtagre, så noget af trykket kunne tages af de omkringliggende landbrug.

En del diskussioner om markskader.

 1. Markskader

Afventer kommende udspil fra vildtforvaltningsrådet.

 1. Status ansøgning Fuglsø Mose

Ansøgningen er sendt til Naturstyrelsen centralt i marts 2007, men er tilsyneladende bortkommet, da ingen åbenbart har set den.

Ansøgningen er nu (ultimo september 2007) genfremsendt til S&N.

Der er foreløbig givet tilsagn om et mindre tilskud på op til kr. 50.000,- fra S&N´s pulje til vildtafværgeinitiativer.

Det tages op om der også kan gives tilskud fra jagttegnsmidlerne.

Ansøgningsteksten var ikke alle gruppens medlemmer bekendt. SBR mailer teksten rundt.

 1. Hjortevildthjemmesiden

Fælles hovedhjemmeside kan findes via Naturstyrelsens hjemmeside www.skovognatur.dk eller mere direkte ved at taste adressen www.hjortevildt.dk

Herfra er der links til de enkelte hjortevildtgruppers hjemmesider.

SBR forhører sig hos formændene for de to eksisterende hjortevildtlaug, om de har oprettet en hjemmeside, så der kan oprettes link dertil fra hjortevildtgruppens hjemmeside.

 1. Evt.

ES: Vi har en uafsluttet sag om brud på de jagtetiske regler på en lokal ejendom.

LK har haft kontakt til udlejer. Der er ingen bestemmelser i jagtlejekontakten der regulerer mængde og fordeling af nedlagt kronvildt.

LK+CH tager kontakt til lederen af jagtkonsortiet på den pågældende ejendom.

LK+CH kontakter efterfølgende udlejer m.h.p. at få denne til at indføje bestemmelser om kvoter og fordeling af nedlagte krondyr i fremtidige jagtlejekontrakter.

Næste møde: Tirsdag d. 4/3-08 kl. 19.00 hos Lars Keiser.

Ref/SBR