Referat af 5. møde i Kronvildtgruppe Djursland, den 27. september 2005

Til stede:
Lars Keiser, Ove Wolff Madsen, Claus Hefting, Birgit Tejg Jensen, Laurits Hougaard, Steen Bonne Rasmussen (SBR)(ref.)
Afbud: Gert Egebæk Sørensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referater fra møderne 22/6-05 og 10/8-05
2. Opsamling krondyrlaug Fuglsø Mose v/Lars Keiser
3. Mulighed for regulering af kronkalve v/Stenn Bonne Rasmussen
4. Oplæg til ansøgning om landdistriktsmidler til forsøgsprojekt (Nyt fra landbrugskonsulent Carsten Wullf Hansen).
5. Nyt fra ”jagtfronten”
6. Forretningsorden
7. Bestandsopgørelser og afskydningstal . Hvad gør vi?
8. Fællesmøde for kronvildtgrupperne 1/11-2005.
9. Evt.

1. Godkendelse af referater fra møderne 22/6-05 og 10/8-05

Rettelse:
Referatet fra 10/8-05 (Claus Hefting): Løvenholm: Der skydes årligt 50-60 dyr indenfor og 30-40 dyr udenfor.
Bemærkninger:
Mogens Rosengårds alarmsystem (besigtiget 10/8-05) virker ikke optimalt:
- kræver daglig justering
- kan ikke justeres af almindelig bruger (kræver specialist)
- meget generende for naboerne
- virker kun indtil afgrøderne bliver rigtig attraktive (ex. modne ærter). Derefter ophører den afskrækkende effekt stort set.

2. Opsamling krondyrlaug Fuglsø Mose

Siden oprettelsen er afholdt et enkelt møde i kronvildtlauget. Stemningen var positiv.

3. Mulighed for regulering af kronkalve

Der er åbnet mulighed for at få dispensation til at regulere kronkalve i perioden 15/7-30/9.
SBR orienterede kort om ordningen og beklagede at materialet ikke var sendt ud inden reguleringsperioden stort set var slut.
Regler og pressemeddelelse vedrørende ordningen udsendes med referatet.


4. Oplæg til ansøgning om landdistriktsmidler til forsøgsprojekt

Der afholdes møde d. 28/9-06 med følgende dagsorden:

  • Dyrkning af kronvildtafgrøder – organisering og afprøvning. Godkendelse af arealer.
  • Afgrødeerstatninger for kronvildtskader – afklaring af behov for regelændringer.
  • Afklaring af det nye lokale kronvildtlaugs ønsker til et landdistriktsudviklingsprojekt
  • Oprettelse af hjemmeside
  • Organisering
  • Afklaring af indsatsområder
  • Rådgivning
  • Afskydningsstatistik
  • Ansøgning om landdistriktsmidler.

Fra kronvildtgruppe Djursland deltager Lars Keiser og Laurits Hougaard.

5. Nyt fra ”jagtfronten”

Der er skudt en del hjorte i området, heriblandt en 12-ender og en 8-ender.
Herefter fulgte en længere diskussion om særfredning af spidshjorte, jagttidens begyndelse og afbalanceret afskydning….

6. Forretningsorden

SBR laver et oplæg, som rundsendes forud for næste møde.

7. Bestandsopgørelser og afskydningstal. Hvad gør vi?

Punktet udsættes til efter fællesmødet for kronvildtgrupperne, hvor der forhåbentlig opsamles erfaringer og udformes fælles retningslinjer for tællingerne. Skal tællinger have nogen statistisk værdi, bør de udføres nogenlunde ens over hele landet.

8. Fællesmøde for kronvildtgrupperne 1/11-2005

Sæt kryds i kalenderen – dagsorden skulle gerne komme inden længe (Mødet er efterfølgende flyttet til 3/2-2006).
Kronvildtgruppe Djursland har foreslået at tællinger og fælles retningslinjer herfor bliver et vigtigt emne på mødet.

9. Evt.

Intet.

Ref/SBR