Referat af 19. møde i hjortevildgruppe Djursland - 2. september 2009

Den 2. september 2009 KL. 15.00 – 18.00, DJ, Vildtforvaltningsskolen, Kalø


Til stede:
Formand:   Lars Keiser (LK)
Dansk Landbrug:   Laurits Hougaard (LH)
Friluftsrådet:   Kirsten Jul (KJ)
Danmarks Naturfredningsforening:  Gert Egebæk Sørensen (GES)
Dansk Skovforening:   Erik Skriver (ES),
Dansk Forening/Dansk Landbrug:  Claus Hefting (CH)
Sekretær for gruppen:  Sandor H. Markus (SHM)

Steen Bonne Rasmussen er startet som projektleder i forbindelse med Nationalpark Mols Bjerge, og Sandor H. Markus indtræder som ny vildtkonsulent på enheden Kronjylland og dermed som sekretær for hjortevildtgruppen.


Ad dagordenspunkt:

1. Godkendelse af referat

Ingen kommentar til referatet.

LK: Som opfølgning på referatet bør punktet fodring drøftes i gruppen på et senere møde.

2. Meddelelser fra:

LK: Tælling af dyr – d. 15/4 var der 10 mand (5 hold), der talte kronvildt i området fra Skaføgaard til Emmedsbo. På 2 timer mellem kl. 19 og kl. 21 taltes der ca. 1200 dyr. Der var tale om en forsøgsoptælling, men på baggrund af erfaringerne er konklusionen, at der bør iværksættes en udvidet tælling til næste år.

Der er rundt sendt mail om datoerne for møder/opstart af hjortelaugene – medlemmerne fra gruppen bør deltage, hvis det er muligt.

GES: DN er lokalt blevet spurgt, hvilken holdning hjortvildtgruppen har til kronvildt i Nationalparken Mols Bjerge. Kort drøftelse i gruppen. Der er enighed om, at de ser positivt på udbredelse af kronvildtet også til Mols Bjerge – det er jo en del af gruppens opgave.

LH: Landboforeningen oplever en stigning i antallet af landmænd, der har problemer med markskader fra kronvildt. Der er meldinger fra både Gjerild, Ørsted og Stenalt, hvor kronvildtet forsagere skader.

Kort drøftelse om bestandsstørrelsen i området.

Sekretariatet v/ SHM: Der er udstedt tre tilladelser til regulering af kronvildtkalve hen over sommeren, og der er reguleret tre kalve i den forbindelse.

3. Rapporten til den nationale hjortevildtgruppe – drøftelse

LH finder rapporten er blevet for ”tynd” på gruppens svar om markskader. Skades niveauet er større, end rapporten giver udtryk for.

Konklusion: Rapporten skal præciseres på dette område næste gang.

4. Kæbeindsamling – drøftelse

LK oplyser, at der kommer resultater fra indsamlingen af kæber i september – der er indsamlet i alt 165 kæber, men ikke ret mange fostre. Kan hjortevildtgruppen gøre mere for indsamling af kæber og fostre i den kommende sæson?

Konklusion: Emnet bør nævnes på de kommende møder for opstart af kronvildtlaugene. Derudover kan gruppen lave en pressemeddelelse til lokal presse med en opfordring til bl.a. indsendelse af kæber.

5. Eventuelt

SHM laver et udkast til en pressemeddelelse omhandlende hjortevildtgruppens budskaber til hjortevildtjægerne i denne sæson.