Referat 25 august 2021

Referat fra mødet i Hjortevildtgruppe Djursland den 13. august 2021

Sted: Løvenholm kl. 08.30-10.30

Deltagere:
Jens Christian Dahl (Formand) (Land- og skovbrug)
Per Therkildsen (Danmarks Jægerforbund)
Michael Iuel (Skovbrug)
Klaus Fogh (Friluftsrådet)
Laurits Hougaard (Landbrug)
Poul Kroier (DN)
Sandor Hestbæk Markus (Sekretær NST)
Dagsordenpunkter og referat:

1) Godkendelse af referat
a. Referatet er godkendt. Proceduren for udsendelse af referat blev gennemgået.

2) Orientering om nyt fra Den Nationale Hjortegruppe
Sandor orienterede om at:
a. Det aftalte møde mellem formændene, næstformænd, den nationale hjortevildtgruppe og vildtforvaltningsrådets formand d. 20. september er aflyst – der kommer en ny dato ud.
b. Det bliver igen muligt at få jagttid på kronkalv i september.
c. Årsrapporten kan bare sendes afsted.

3) Indstilling fra HVG Djursland, angående:
a. Samforvaltning:
i. HVG Djursland ønsker ikke tage teten på at etablere et samforvaltningsområde på Djursland, men vil selvfølgelig bakke op om evt. tiltag så frem der er ressourcer til det.
b. Skumringsjagten:
i. Muligheden for skumringsjagt skal bortfalde.
ii. Dæmringsjagt skal være muligt 1 time før solopgang:
1. Kronkalv i første halvdel af september (1/9-15/9)
2. Kronhind og kalv i sidste halvdel af november, december og januar (16/11 – 31/1).
c. Jagttid:
i. Kronkalv 1/9 – 31/1
ii. Kronhind 1/10 - 31/1
iii. Spidshjort 16/10 – 31/1
iv. Kronhjort større end spidshjort 16/9 – 15/11 incl. sprossefredning
1. Kun kronhjorte med mindst 5 sprosser på en stang og opefter.
v. Dåvildt bør følge landsjagttiden.

4) Gennemgang af tilsendte indspark fra Per Therkildsen
a. Emnet drøftes på næste møde.

5) Evt.
a. Næste møde er den 9. februar 2022.
b. Drøftelse af fodring af hjortevildt:
i. Anbefalingen fra Hjortevildtgruppen er et totalt forbud mod fodring af hjortevildt med roer, gulerødder og majs. Dette skal også fremgå af årsrapporten