Referat af møde i Kronvildtgruppen Djursland den 14. april 2005

Til stede:
Lars Keiser, Laurits Hougaard, Claus Hefting, Ove Wolf Madsen og Birgit Tejg Jensen


1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Rettelser: Lars er medlem af DN´s lokalkomite Nørre Djurs. Laurits har sendt mail med rettelser til Steen vedr. størrelsen af hans landbrugsejendom og vildtafværgning på ejendommen. Birgit har arbejdet på Aarhus Universitet som lektor i miljøkemi.
Med indføjelse af disse rettelser er referatet godkendt.

2. Meddelelser fra Formanden.
Lars har deltaget i årsmøde for Jagtforeningens kreds 4. i Grenå og omtalt formålet med arbejdet i Kronvildtgrupperne. Han vil også præsentere arbejdet på Dåvildtmødet på Meilgård.

3. Opfølgning på mødet i Horsens 28.02.05.
Lars refererede de vigtigste indtryk af mødet af hensyn til de medlemmer, der ikke kunne deltage. Referatet gav anledning til en start på diskussion om gruppens indsatsområder i 2005. Se punkt 5.

4. Forretningsordenen.
Diskussionen tog udgangspunkt i punkterne i ”Skitse til forretningsorden” (Publikation 1.: Retningslinier for arbejdet i de regionale kronvildtgrupper, side 2) og konkluderede at forretningsordenen kunne opfattes som en sammenfatning af formelle oplysninger, der allerede foreligger samt omskrivning af publikation 1. Det overlades til Steen Bonne Rasmussen at udarbejde et forslag til forretningsorden til næste møde.
Kommentarer til: Skitse til forretningsorden:
a. Formålet med arbejdet. De regionale hovedopgaver (Publikation 1., side 1) er formålet med gruppens arbejde, men det blev understreget at gruppen ikke kan agere, hvis der konstateres brud på de jagtetiske regler.
b. Målgrupper og Koordinering med evt. øvrige lokale arbejdsgrupper. De foreninger som medlemmerne repræsenterer på landsplan og regionalt: Dansk Landbrug, Jagtforeningen, Skovbrugsforeningen, Danmarks Naturfredningsforening. Medlemmerne vil udbrede kendskab til gruppens arbejde ved artikler i foreningsbladene og deltagelse i lokale møder. Specielt vil gruppens medlemmer udnytte deres lokalkendskab til at informere naboer til krondyrenes kerneområder.
c. Arbejdsprogram: Se punkt 5.

5. Indsatsområder 2005.
Gruppen havde følgende ideer til indsatsområder:

  1. Muligheder for at løse landbrugets problemer med gener/skader fra kronvildt.
    Erstatninger for afgrødeskader er administrativt tungt og de midler der kan forventes utilstrækkelige. Gruppen ønsker at undersøge muligheder for at lave dyrkningsplaner og naturplaner, der dels tilgodeser krondyrenes livsvilkår, dels udnytter de muligheder for økonomiske tilskud, der er aktuelle eller kunne komme på tale. For eksempel: brakordninger, specialafgrøder, skovrejsning, ledelinier i landskabet (læhegn), etablering af søer. Et andet syn på vildtet, såsom vildt som en afgrøde og som en investering (forhøjelse af ejendommens herlighedsværdi).
  2. Ønsker vi større bestand og udbredelse af kronvildt på Djursland? Stikord: Hvor ønskes nye bestande etableret? (Mols nationalparken). Afskydningspolitik (køns- og aldersfordeling, jagttider). Krav til indberetning af afskydning.
  3. Interesse for forsøg med Krondyr laug, samarbejde om og kendskab til jagtpolitik (Claus). Ole vil undersøge og rapportere om resultater og erfaringer fra laug på Norddjursland, Mejlgård og Emmedsbo.

Disse 3 forslag er hovedpunkterne på dagsordenen for næste møde i Kronvildtgruppen.

6. Næste møde.
Det næste møde afholdes i første halvdel af juni. Steen melder straks ud med forslag til mødedatoer, hvorefter han hurtigt giver meddelelse om det fastsatte tidspunkt.

7. Eventuelt.
Ingen bemærkninger.


Lystrup d. 18.04.2005


Birgit Tejg Jensen