Hjortevildtgruppen Sønderjylland

Gruppens medlemmer

For regionen nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 6 personer, dækkende følgende foreninger, organisationer m.v.:

  • 1 repræsentant for Danmarks Jægerforbund.
  • 1 repræsentanter for Dansk Landbrug.
  • 1 repræsentant for Dansk Skovforening.
  • 1 repræsentant, der i fællesskab udpeges af Dansk Landbrug og Dansk Skovforening.
  • 2 repræsentanter med biologisk og jagtmæssig indsigt, dækkende de grønne foreninger i Vildtforvaltningsrådet, heraf mindst 1 person fra Danmarks Naturfredningsforening.

Formand:

Jens Hangaard Nielsen, Danmarks Jægerforbund

Næstformand:

Flemming Post, Dansk skovforening

Øvrige medlemmer:

Torben Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening

Jesper Fink, Fællesrepræsentant for Landbrug og Fødevarer og Dansk skovforening

Henrik Jessen, Landbrug og Fødevarer

Ejler Tang, Dyrenes beskyttelse

 

Gruppen har vedtaget at tildele Arne Bondo-Andersen (Friluftsrådet) en observatørpost i gruppen.

Naturstyrelsen Vadehavet varetager sekretariatsfunktionen.