Krondyr

Krondyrreservatet

Krondyrreservatet i oksbøl rummer en af de stærkeste kronvildtstammer i landet og dyrene herfra kan genetisk spores tilbage til de oprindelige krondyr, der indvandrede til landet efter istiden. Naturstyrelsen – Blåvandshuk står for forvaltningen af reservatet og arbejder løbende med at styrke vilkårene for krondyrene - Danmarks største landlevende pattedyr.

Reservatet
Krondyrreservatet dækker et varieret skov- og klithedelandskab på mere end 16.000 ha og blev oprettet midt i 1940’erne. Arealerne ejes af staten fordelt på Forsvaret og Naturstyrelsen. Området er en mosaik af Oksbøl Skydeterræns åbne hedearealer vekslende med Naturstyrelsens skove. Det er et ideelt leveområde for krondyrene, som kan søge føde på de åbne områder og dækning i skovene. Der er ikke tale om et lukket reservat under hegn, men store sammenhængende områder, hvor krondyrene frit kan vandre rundt.

Formål
Formålet med Krondyrreservatet er at opretholde en stor og sund bestand med en naturlig køns- og aldersfordeling. Forstyrrelse af dyrene søges holdt på et niveau, hvor de har mulighed for at være dagaktive.

Jagt
Der er ikke tale om et reservat, hvor der ikke må drives nødvendig jagt på krondyrene, men om et område hvor  jagten udøves efter fælles målsætninger og retningslinier i et samarbejde mellem de to ejere af arealerne.

En vis regulering af bestanden er nødvendig. Bestanden må ikke blive så stor, at den forårsager uacceptable skader på jordbrugserhvervene i de tilgrænsende områder. Målet for den nødvendige årlige afskydning fastlægges på grundlag af dyrenes vægtudvikling, omfanget af skader på land- og skovbrug samt observationer og tællinger af dyrene.

Betalingsjagt

Læs mere om krondyr