Plant for vildtet

Ansøg om tilskud:

Ansøgningsskema (højreklik og vælg Gem som)

  • Du kan finde ejerlavskoden og andre oplysninger om jorden, der skal tilplantes i OIS. Se evt. vejledning
  • Vær opmærksom på, at alle felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes. Såfremt du ikke ønsker at oplyse CPR-nummeret i ansøgningsskemaet, kan skemaet indsendes via digital post eller CPR-nummeret kan oplyses til Denise ved at ringe til 72 54 31 61.

 

Efterårets planter leveres mellem d. 8. november 2021 - 10. november 2021.

Det er desværre ikke muligt for planteskolen at levere  Vrietorn, Fjeldribs og Kvalkved, Alm. røn og Spidsløn i foråret 2022. Der kan derfor ikke søges om disse arter ved ansøgningsrunden i efteråret 2021.

Send ansøgningen mærket med teksten "Plant for Vildtet" via e-mail til Naturstyrelsen: Obfuscated Email

Ansøgningsfrister:

  • 30. april til efterårplantning
  • 31. oktober til forårsplantning

 

Baggrund

Tilskudsordningen “Plant for Vildtet” yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet.

Der er i øjeblikket tilskud til 39 forskellige træ- og buskearter. Du kan se listen over tilskudsberettigede arter i ansøgningsskemaet og beskrivelser af arterne i Miljøstyrelsens artsleksikon

Plantevalg.dk under punktet Tilskudsordninger og Plant for Vildtet kan du se, hvilken planter som egner sig til at plante på netop din lokalitet.

Tilskuddet er på 75 procent af planteprisen. Tilskuddet samt momsen af ​​tilskuddet er skattepligtigt og indberettes til SKAT.

Afhængigt af funktioner af ansøgere i den enkelte sæson, kan det eventuelt blive nødvendigt at fastlægge en grøn for, hvor mange planter der giver tilskud til per ansøger, for at imødekomme så mange ansøgninger som muligt. Om det bliver nødvendigt kan først oplyses, når alle ansøgninger er indkommet og det endelige antal søgte planter kendes.

Naturstyrelsen sørger, at planter er af en god kvalitet og har den rigtige genetiske oprindelse. Der foretrækkes planter af hjemmehørende arter for at sikre stabile, klimapassede planter, som kan forsyne sig selv. Det bidrager til at fremme og bevare den biologiske mangfoldighed i landskabet.

Ud over planternes genetiske kvalitet stiller Naturstyrelsen desuden krav til planternes fysisk, der som minimum skal følge Dansk Planteskoleejers Plantestandard gældende for planter af landskabssortering, str. 30-80 med tilsvarende minimumskrav til rodshalsdiameter. Planterne skal være rodskårne, og alle planter undtagen bøg, spørge f.eks. Og skovfyr klippes tilbage til cirka 60 cm inden levering for at sikre at stang / top forholdet er optimalt til etablering.

Det er nødvendigt at bemærke, at der ikke gives tilskud til sommerhus- og parcelhusgrunde samt fredskovpligtige arealer. Plantninger skal være i overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven eller andre bestemmelser i lovgivningen.

Vær opmærksom på, at der er anmeldelsespligt til kommunen til tilplantning af arealer, som ligger i fuglebeskyttelsesområder, og at ansøgning om tilskud til vildtplantning forudsagt, at der er indgivet, samt at kommunalbestyrelsen ikke har indvendinger mod plantningen.

NYTTIGE LINKS:

Vildtplanter

I samarbejde med ING, Københavns Universitet har Naturstyrelsen lavet beskrivelse af en række udvalgte træ- og buskarter. Artsbeskrivelserne er rettet mod brugere af tilskudsordningen 'Plant for Vildtet', men jeg kan ligeså høj grad bruge af alle andre, som ønsker information om arternes udseende og vækstvilkår i forbindelse med anlæg og plantning i såvel byerne som det åbne land.

På siderne er der samlet de nødvendige oplysninger om hver enkelt art, som i kombination med billeder, der illustrerer vigtige kendetegn og / eller voksende, giver og god introduktion til arten. Specifikt giver der for hver enkelt artsinformation om udbredelse, udseende og karakteristika, voksested - herunder under hvilke vilkår arten trives - samt information om artens anvendelse i landskabsplantninger og hvor høj grad arten er til særlig gavn for vildt og småfugle.

Nedenfor er der beskrevet 39 tilskudberettigede træ -og buskarter i Plant for Vildtet ordningen.

Alle artsbeskrivelser:

Almindelig hvidtjørn , Crataegus laevigata

Almindelig hyld ,  Sambucus nigra

Almindelig hæg, Prunus padus

Almindelig røn, Sobus aucuparia

Almindelig syren , Syringa vulgaris

Ask , Fraxinus excelsior

Avnbøg , Carpinus betulus

Benved , Euonymus europaeus

Blågrøn rose , Rosa dumalis

Bævreasp ,  Populus tremula

Bøg ,  Fagus sylvatica

Dunbirk ,  Betula pubescens

Dunet gedeblad , Lonicera xylosteum

Engriflet hvidtjørn , Crataegus monogyna

Femhannet pil ,  Salix pentandra

Fjeldribs ,  Ribes alpinum

Fuglekirsebær ,  Prunus avium

Havtorn , Hippophaë rhamnoides

Hassel ,  Corylus avellana

Hunderose ,  Rosa canina

Klitrose ,  Rosa pimpinellifolia

Kvalkved , Viburnum opulus

Mirabel , Prunus cerasifera

Navr , Acer campestre

Rødel , Alnus glutinosa

Rød kornel , Cornus sanguinea

Sargents æble , Malus sargentii

Selje pil , Salix caprea

Skovfyr , Pinus sylvestris

Skovæble , Malus sylvestris

Slåen , Prunus spinosa

Småbladet lind , Tilia cordata

Spidsløn , Acer platanoides

Stilkeg , Quercus robur

Tørst , Frangula alnus

Vintereg , Quercus petraea

Vortebirk , Betula pendula

Vrietorn , Rhamnus cathartica

Æblerose , Rosa rubiginosa