Plant for vildtet

Ansøg om tilskud:

Ansøgningsskema (højreklik og vælg Gem som)

  • OBS! Det er ikke muligt at søge bævreasp (Populus tremula) til levering foråret 2021.

  • Du kan finde ejerlavskoden og andre oplysninger om den jord, der skal tilplantes i OIS https://ois.dk/ 
     Se evt. vejledning

  • Vær opmærksom på, at alle felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes. Såfremt du ikke ønsker at oplyse CPR-nummeret i ansøgningsskemaet, kan skemaet indsendes via digital post eller CPR-nummeret kan indtelefoneres til 72 54 31 61.

     


Send den udfyldte blanket mærket med teksten "Plant for Vildtet" via e-mail til til Naturstyrelsen:  

Ansøgningsfrister:

  • 30. april for efterårsplantning. 
  • 31. oktober for forårsplantning. 

Forårets planter ventes leveret i uge 13 i perioden 29. – 31. marts 2021

Planterne holder sig 5-7 dage i de lukkede sække, hvis de opbevares køligt og skyggefuldt. Ved ankomst skal sækkene tages ned fra pallerne og stilles enkeltvis.

Baggrund

Tilskudsordningen “Plant for Vildtet” yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet.

Der ydes i øjeblikket tilskud til 39 forskellige træ- og buskearter. Du kan se listen over tilskudsberettigede arter i ansøgningsskemaet og beskrivelser af arterne i Miljøstyrelsens artsleksikon

Plantevalg.dk under punktet Tilskudsordninger og Plant for Vildtet kan du se, hvilke planter som egner sig bedst til at plante på netop din lokalitet.

Tilskuddet er på 75 procent af planteprisen. Tilskuddet samt momsen af tilskuddet er skattepligtigt og indberettes til SKAT.

Afhængig af antallet af ansøgere i den enkelte sæson, kan det eventuelt blive nødvendigt at fastlægge en grænse for, hvor mange planter der gives tilskud til per ansøger, for at imødekomme så mange ansøgninger som muligt. Om det bliver nødvendigt kan først oplyses, når alle ansøgninger er indkommet, og det endelig antal søgte planter kendes.

Naturstyrelsen sikrer, at planterne er af god kvalitet og har den rigtige genetisk oprindelse. Der foretrækkes planter af fortrinsvis hjemmehørende arter for at sikre stabile, klimatilpassede plantninger, som på sigt kan forynge sig selv. Det bidrager til at fremme og bevare den biologiske mangfoldighed i landskabet.

Ud over planternes genetiske kvalitet stiller Naturstyrelsen desuden krav til planternes fysiske kvalitet, der som minimum skal følge Dansk Planteskoleejerforenings Plantestandard gældende for planter af landskabssortering, str. 30-80 med tilsvarende minimumskrav til rodshalsdiameter. Planterne skal være rodskårne, og alle planter undtagen bøg, ask, eg og skovfyr klippes tilbage til cirka 60 cm inden levering for at sikre at rod/top forholdet er optimalt for etablering.

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke gives tilskud til sommerhus- og parcelhusgrunde samt fredskovpligtige arealer. Plantningerne skal være i overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven eller andre bestemmelser i lovgivningen.

Vær opmærksom på, at der er anmeldelsespligt til kommunen for tilplantning af arealer, som ligger i fuglebeskyttelsesområder, og at ansøgning om tilskud til vildtplantning forudsætter, at anmeldelsen er indgivet, samt at kommunalbestyrelsen ikke har indvendinger mod plantningen.

NYTTIGE LINKS:

Vildtplanter

I samarbejde med ING, Københavns Universitet har Naturstyrelsen lavet beskrivelser af en række udvalgte træ- og buskarter. Artsbeskrivelserne er rettet mod brugere af tilskudsordningen ‘Plant for Vildtet’, men kan i ligeså høj grad bruges af alle andre, som ønsker oplysninger om arternes udseende og vækstvilkår i forbindelse med anlæg og plantning i såvel byerne som det åbne land.

På to sider er samlet de vigtigste oplysninger om hver enkelt art, som i kombination med billeder, der illustrerer vigtige kendetegn og/eller voksesteder, giver en god introduktion til arten. Specifikt gives der for hver enkelt art oplysninger om udbredelse, udseende og karakteristika, voksested – herunder under hvilke vilkår arten trives – samt oplysninger om artens anvendelse i landskabsplantninger og i hvor høj grad arten er til særlig gavn for vildt og småfugle.

I alt er 38 træ- og buskarter beskrevet, hvilket inkluderer samtlige tilskudsberettigede arter i ‘Plant for Vildtet’ ordningen.

Alle artsbeskrivelserne:

Almindelig hvidtjørn , Crataegus laevigata

Almindelig hyld , Sambucus nigra

Almindelig hæg , Prunus padus

Almindelig røn , Sobus aucuparia

Almindelig syren , Syringa vulgaris

Avnbøg , Carpinus betulus

Benved , Euonymus europaeus

Blågrøn rose , Rosa dumalis

Bævreasp , Populus tremula

Bøg , Fagus sylvatica

Dunbirk , Betula pubescens

Dunet gedeblad , Lonicera xylosteum

Engriflet hvidtjørn , Crataegus monogyna

Femhannet pil , Salix pentandra

Fjeldribs Ribes alpinum

Fuglekirsebær , Prunus avium

Havtorn , Hippophaë rhamnoides

Hassel , Corylus avellana

Hunderose , Rosa canina

Klitrose , Rosa pimpinellifolia

Kvalkved , Viburnum opulus

Mirabel , Prunus cerasifera

Navr , Acer campestre

Rødel , Alnus glutinosa

Rød kornel , Cornus sanguinea

Sargents æble , Malus sargentii

Selje pil , Salix caprea

Skovfyr , Pinus sylvestris

Skovæble , Malus sylvestris

Slåen , Prunus spinosa

Småbladet lind , Tilia cordata

Spidsløn , Acer platanoides

Stilkeg , Quercus robur

Tørst , Frangula alnus

Vintereg , Quercus petraea

Vortebirk , Betula pendula

Vrietorn , Rhamnus cathartica

Æblerose , Rosa rubiginosa