Plant for vildtet

Ansøg om tilskud:

Ansøgningsskema  (højreklik og vælg Gem som)

  • Du kan finde ejerlavskoden og andre oplysninger om jorden, der skal tilplantes i OIS  https://ois.dk/  
     Se evt. vejledning

  • Vær opmærksom på, at alle felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes. Såfremt du ikke ønsker at oplyse CPR-nummeret i ansøgningsskemaet, kan skemaet indsendes via digital post eller CPR-nummeret kan indtaste telefoner til 72 54 31 61.

Efterårets planter leveres mellem d. 8. november 2021 – 10. november 2021.

Det er desværre ikke muligt for planteskolen at levere alm. røn og spidsløn i foråret 2022. Der kan derfor ikke søges om disse arter ved ansøgningsrunden i efteråret 2021.


Send ansøgningen mærket med teksten "Plant for Vildtet" via e-mail til til Naturstyrelsen: Obfuscated Email

Ansøgningsfrister:

  • 30. april for efterårsplantning. 
  • 31. oktober for forårsplantning. 

 

Det er desværre ikke muligt for planteskolen at levere alm. røn og spidsløn i foråret 2022. Der kan derfor ikke søges om disse arter ved ansøgningsrunden i efteråret 2021.

 

Baggrund

Tilskudsordningen “Plant for Vildtet” yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet.

Der er i øjeblikket tilskud til 39 forskellige træ- og buskearter. Du kan se lytte over tilskudsberettigede arter i ansøgningsskemaet og beskrivelser af arterne i Miljøstyrelsens artsleksikon

Plantevalg.dk under punktet Tilskudsordninger og Plant for Vildtet kan du se, hvilken plante som egner sig til at plante på netop din lokalitet.

Tilskuddet er på 75 procent af planteprisen. Tilskuddet samt momsen af ​​tilskuddet er skattepligtigt og indberettes til SKAT.

Afhængig af funktioner af ansøgere i den enkelte sæson, kan det eventuelt blive nødvendigt at fastlægge en grøn for, hvor mange planter der giver tilskud til per ansøger, for at imødekomme så mange ansøgninger som mulig. Om det bliver nødvendigt kan først oplyses, når alle ansøgninger er indkommet og det endelige antal søgte planter kendes.

Naturstyrelsen gør, at planterne er af god kvalitet og har den rigtige genetiske oprindelse. Der foretrækkes planter af fortrinsvis hjemmehørende arter for at sikre stabile, klimatilpassede plantninger, som på sig kan forynge sig selv. Det bidrager til at fremme og bevare den biologiske mangfoldighed i landskabet.

Ud over planternes genetisk kvalitet stiller Naturstyrelsen desuden krav til planternes fysiske kvalitet, der som minimum skal følge Dansk Planteskoleejerforenings Plantestandard gældende for planter af landskabssortering, str. 30-80 med tilsvarende minimumskrav til rodshalsdiameter. Planterne skal være rodskårne, og alle planter undtagen bøg, spørge f.eks. Og skovfyr klippes tilbage til cirka 60 cm inden levering for at sikre at stang / top forholdet er optimalt til etablering.

Det er nødvendigt at bemærke, at der ikke giver tilskud til sommerhus- og parcelhusgrunde samt fredskovpligtige arealer. Plantninger skal være i overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven eller andre bestemmelser i lovgivningen.

Vær opmærksom på, at der er anmeldelsespligt til kommunen til tilplantning af arealer, som ligger i fuglebeskyttelsesområder, og at ansøgning om tilskud til vildtplantning forudsagt, at der er indgivet, samt at kommunalbestyrelsen ikke har indvendinger mod plantningen.

NYTTIGE LINKS:

Vildtplanter

I samarbejde med ING, Københavns Universitet har Naturstyrelsen lavet beskrivelse af en række udvalgte træ- og buskarter. Artsbeskrivelserne er rettet mod brugere af tilskudsordningen 'Plant for Vildtet', men kan jeg ligeså høj grad brug af alle andre, som ønsker information om arternes udseende og vækstvilkår i forbindelse med anlæg og plantning i såvel byerne som det åbne land.

På at siderne er samlet de nødvendige oplysninger om hver enkelt kunst, som i kombination med billeder, der illustrerer vigtige kendetegn og / eller voksende, giver og god introduktion til arten. Specifikt giver der for hver enkelt kunstinformation om udbredelse, udseende og karakteristika, voksested - herunder under hvilke vilkår arten trives - samt information om artens anvendelse i landskabsplantninger og hvor høj grad arten er til særlig gavn for vildt og småfugle.

Jeg alt er 38 træ- og buskarter beskrevet, hvilken mulighed samtlige tilskudsberettigede arter i 'Plant for Vildtet' ordningen.

Alle artsbeskrivelser:

Almindelig hvidtjørn , Crataegus laevigata

Almindelig hyld , Sambucus nigra

Almindelig hæg , Prunus padus

Almindelig røn , Sobus aucuparia

Almindelig syren , Syringa vulgaris

Avnbøg , Carpinus betulus

Benved , Euonymus europaeus

Blågrøn rose , Rosa dumalis

Bævreasp , Populus tremula

Bøg , Fagus sylvatica

Dunbirk , Betula pubescens

Dunet gedeblad , Lonicera xylosteum

Engriflet hvidtjørn , Crataegus monogyna

Femhannet pil , Salix pentandra

Fjeldribs Ribes alpinum

Fuglekirsebær , Prunus avium

Havtorn , Hippophaë rhamnoides

Hassel , Corylus avellana

Hunderose , Rosa canina

Klitrose , Rosa pimpinellifolia

Kvalkved , Viburnum opulus

Mirabel , Prunus cerasifera

Navr , Acer campestre

Rødel , Alnus glutinosa

Rød kornel , Cornus sanguinea

Sargents æble , Malus sargentii

Selje pil , Salix caprea

Skovfyr , Pinus sylvestris

Skovæble , Malus sylvestris

Slåen , Prunus spinosa

Småbladet lind , Tilia cordata

Spidsløn , Acer platanoides

Stilkeg , Quercus robur

Tørst , Frangula alnus

Vintereg , Quercus petraea

Vortebirk , Betula pendula

Vrietorn , Rhamnus cathartica

Æblerose , Rosa rubiginosa