Dyr og planter i Bjerreskov

Dyr

Bjerreskov er nyplantet skov på tidligere landbrugsjord, og i forhold til dyreliv er skovkanterne mest interessante. Her er der plantet en del bærbuske, som er et yndet tilholdssted for mange småfugle på træk august til oktober. Der er også mange hyldebuske rundt i kanterne, som er interessante for både dyr og mennesker, når de bugner af sorte bær først på efteråret. 

Dyr i åen

Bjerreskov_Tved_A_Nar_Kant_Vegetation_Per_Flong

Tved Å indeholder en række interessante vandløbsinsekter, som især lever i rene vandløb. Blandt andet er Danmarks største døgnflue (Ephemera Danica) almindelig i vandløbet. Den kaldes i daglig tale for majfluen, da den klækker sidst i maj og indtil ultimo juni. I denne periode ses den i mindre sværme ”danse” op og ned henover vegetationen, små buske og træer langs vandløbet. Senere søger den til vandløbet for at lægge sine æg. Kort tid derefter dør den. Majfluen flyver opstrøms i vandløbet, før de lægger deres æg. Det er nødvendigt for, at majfluens vandlevende nymfe de næste to-tre år bliver i vandløbet. Nymfen lever nedgravet i iltrigt organisk materiale, hvor den søger rundt og finder sin føde. Undervejs skifter den hud, samtidig med at den vokser.

Odderen er tilbage i Tved Å. Under den seneste kortlægning (2011) af odderens forekomst i Danmark, fandt man tydelige spor efter odder langs hele Tved Å. Endda helt nede på kanten af Ribe By. Odderen er nataktiv, hvor den søger føde. Alle former for fisk indgår i diæten. Langs Tved Å ser man mange spor efter odderen, som ofte går på land for at markere sit territorium. Den afsætter sine ekskrementer på udvalgte ”toiletter” og laver samtidig ofte nogle karakteristiske skrab på sandbanker. Ekskrementerne kendes blandt andet på deres form og ofte massive indhold  af fiskeben og fiskeskæl. I snerige vintre kan man nogle gange se ”rutchebaner” på vandløbets brinker, hvor odderen glider i vandløbet med høj fart.

Læs om odderen i artsleksikonet: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/artsleksikon/dyr/pattedyr/rovdyr/odder/

Derudover er der mange fisk i Tved Å. Der er blandt andet ørred, laks, snæbel, lampretter, hundestejler, almindelig skalle, strømskalle, aborre, gedde og ål. Især ørred og laks trives godt i vandløbet og flere års indsats til forbedring af disse fisks gydeforhold har sikret naturlige bestande.

Kreaturer

I sommerhalvåret græsser kreaturer på området nord for Høllet Bæk.

Planter

I kanterne af Bjerreskov kan man flere steder se de fine gamle tjørnehegn, der stod i markskellene, før skoven blev etableret. 

Træer

Bjerreskov_Unge_Traer_Sundhedssporet_Naletraer_Per_Flong

Jorden er meget sandet, men grundvandsnær, så den er egnet til blandt andet eg, lind og birk. Der er også plantet skovfyr og lærk. På beskyttede steder er der plantet bøg og sitka- og douglasgran. Der er også plantet forskellige frugttræer i Bjerreskov. 

Planter i åen

Bjerreskov_Tved_A_Nar_Kant_Vegetation_Per_Flong

I åen er de dominerende vandplanter vandranunkel, pindsvineknop, høj sødgræs og svømmende vandaks. Derudover er kildemos også normalt forekommende.