Dyr og planter Blykobbe

Dyr

I Blykobbe plantage kan du blandt andet opleve rådyr, mus og flagermus. Rådyrene opholder sig mest i den nordlige del af plantagen på grund af hundeskoven mod syd. Fuglelivet er rigt, og fra skoven høres ofte stor flagspættes højlydte banken, skovskadens hæse skælden ud og de mange sangfugle – især om foråret.


Planter

Træerne

Blykobbe Plantage består af en blanding af løv- og nåletræer, omtrent halvt af hver. Fordi plantagen er anlagt på gamle sandflugtsarealer, er jorden, især ud mod havet, meget sandet. Den vestlige rand af plantagen er udlagt som urørt skov, og her vokser skovfyr, der blev plantet i 1800tallet.

I den sydlige del af plantagen er jordbunden næringsfattig. Her vokser birk og forskellige nåletræer som skovfyr og sitkagran. Nogle steder vokser også de i danske forhold lidt usædvanlige contortafyr og weymouthfyr. I den nordlige ende af plantagen ved Birke Allé, hvor den frodige jordbund findes, vokser der bøg og eg. Ved Blykobbe Å findes et område med ask og rødel.

De steder, hvor træarterne står i den ”forkerte” jord for den art, er væksten lav og træerne mistrives. Det gælder for eksempel bøgene mellem Rævehøj og havet.

Plantagen drives naturnært og har i mange år udelukkende været forynget ved hjælp af træernes egen frøsætning.

I skovbunden

I skovbunden vokser almindelige planter som anemone, stor fladstjerne, skovsyre og brombær. Af mere usædvanlige arter kan nævnes orkideen tyndakset gøgeurt, som visse steder i plantagen er så talrig, at den ligefrem er tæppedannede. I nærheden af Prinsekilden findes en mindre bestand af almindelig månerude, som trods navnet er temmelig ualmindelig i Danmark. Ved Blykobbe Å er der store områder dækket af ramsløg.

Månerude

Rynket rose- en invasiv art

Ved kysten er der områder med rynket rose, eller hybenroser, som de ofte kaldes. Rynket rose har flotte blomster med en skøn duft og får spiselige hyben, men rynket rose er desværre en såkaldt invasiv art, der hurtigt breder sig og kvæler de planter, der hører naturligt til på stranden. Naturstyrelsen forsøger derfor så vidt muligt at begrænse rynket rose i dens udbredelse.