Bolderslev skov - en enestående naturskov i Danmark

Bolderslev Skov danner sammen med Uge Skov en af Danmarks største naturskove med et areal på 157 ha. Skoven har et rigt dyre- og planteliv, og rummer mange sjældne og fredede arter. Den store forekomst af småbladet lind, som var urskovens dominerende træart i Danmark, og områdets urskovsagtige præg gør Bolderslev Skov til noget helt specielt, hvorfor arealet siden 1999 er fredet og udpeget af EU som Natura 2000-område.

Skoven bruges nu til naturvidenskabelige undersøgelser, Især forskere og studerende fra Aarhus Universitet bruger skoven til forskningsprojekter.

Fra 1992 til 1999 blev hele skoven overtaget af staten fra 48 lodsejere, og blev fredet af Naturklagenævnet som urørt skov i 1999. Hele skoven er udpeget som Natura2000 område og er i 2008 udnævnt til " Seværdighed af national interesse". Jagten i skoven er udlejet til en lokal jagtforening. Grøfterne Bolderslev skov blev i 2008 dækket til for at genskabe den naturlige hydrologi i skoven. Dette var en del af fredningsbetingelserne, til at skabe en endnu mere varieret og spændende skov.

Der er afmærket en trampesti i skoven.

I skoven er der registreret ca. 300 arter af urter, busk og træer, hvoraf flere er sjældne bl.a. sort pil og engblomme samt fire fredede arter orkidéer: tyndakset gøgeurt, skovhullæbe, ægbladet fliglæbe, og skovgøgelilje.

Den fredede bjergsalamander har her et af sine få levesteder i Danmark. Bjergsalamanderen kan kendes fra den lille og den store salamander på dens ensfarvede orange bug uden sorte pletter.

På grund af de mange døde og hule træer i skoven yngler der usædvanligt stor flagspætte og korttået træløber.

Beslægtede emner