Bovbjerg – Blåvands Huk

De danske laguner

Området mellem Bovbjerg og Blåvands Huk udgør den midterste del af den jyske Vesterhavskyst. Kysten er præget af udstrakte strande med klitter bagved. Kun ved Bovbjerg når det dyrkede moræneland helt ud til kysten.

I området ligger Nissum Fjord, Stadil Fjord og Ringkøbing Fjord som laguner eller brakvandsfjorde. Fjordene er beskyttet mod havet af klitklædte tanger.

Flere store åer har udløb i fjordene f.eks. Storå i Nissum Fjord og Skjern Å i Ringkøbing Fjord.

Fra Nymindegab og sydover findes udstrakte områder med flyvesand dækket af klithede og plantage.

Blåvands Huk. Fotograf Ole Malling

Naturen

Lagunerne eller strandsøerne på Danmarks vestkyst er forskellige afhængig af deres alder og de menneskelige indgreb, de har været udsat for. Vest-Stadil Fjord og Filsø er i dag rent ferske søer, der begge er blevet mindre som følge af store afvandinger af rørskovs- og søarealer. I Vest Stadil Fjord har man sidst i halvfemserne gennemført en naturgenopretning, hvor man bl. a. har hævet vandstanden i den nordlige del af fjorden. Man har herved fået skabt en meget vigtig fuglelokalitet, både for yngle- og trækfugle.

I Ringkøbing Fjord er saltholdigheden gennemgående ringere end i Nissum Fjord, og den er efter bygningen af Hvide Sande-Slusen aftaget markant. Vandet i sydenden af fjorden er nu næsten fersk i vintermånederne, hvilket giver ustabile og forringede fødemuligheder for dyrelivet.

Området mellem Blåvand og Ringkøbing Fjord rummer en af landets største bestande af kronvildt. Plantagerne er helt domineret af nåletræ – hovedsageligt bjergfyr. I Kærgård og Blåbjerg kan man se rester af den egeskov, der dækkede områder, før sandflugten satte ind.

I Nissum Fjord reguleres vandstanden med en sluse i Thorsminde. I de lavvandede dele af fjorden, våde enge og rørsumpe raster i træktiderne titusinder af gæs, ænder, svaner og vadefugle. Især Tipperne er et besøg værd.

Om fugle

Om kronvildt

Om områdeudpegninger (dele af området er udpeget som habitat- og fuglebeskyttelsesområde)

Geologi

Kysten er i dag præget af det dynamiske hav, hvor der bliver flyttet rundt på store sandmængder langs kysten. Men for 6.000 år siden var kystlinien mere snoet. Det gamle bakkeølandskab med mellemliggende smeltevandssletter og -dale var blevet oversvømmet i stenalderen, og fordi havet trængte længere ind over landet der hvor de flade sletter lå, blev der skabt havbugter og næs. Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord er sådanne gamle havbugter, der altså er druknede smeltevandssletter. Senere blev havbugterne afsløret ved at sandrevler lukkede helt eller delvist af til havet, så der opstod laguner og nogle steder søer bag kystlinien.

Særlige naturområder – et besøg værd

Nissum Fjord
Fjorden har et vandareal på ca. 7.000 ha (70 km²), og vanddybden er de fleste steder lav. Vandet er brakt, dvs. en mellemting mellem ferskvand og havvand.
Nissum Fjord og det omkringliggende landskab rummer nogle af Vestjyllands vigtigste fuglelokaliteter. Hele Nissum Fjord samt nogle landarealer er udlagt som vildtreservat for at beskytte rastende og ynglende vandfugle.

Nissum Fjord er velegnet til sejlads med mindre både og windsurfere – der er næsten altid god vind, og desuden er fjorden de fleste steder meget lavvandet. De særlige regler for sejlads, også omfattende windsurfing, fremgår af kortet.

Nissum Fjord egner sig ikke til sejlads med kølbåde og større motorbåde. De kan bedre anvendes i Limfjorden eller i Ringkøbing Fjord.

Læs mere

Tipperne. Fotograf Ole Malling

Tipperne
I den sydlige del af Ringkøbing Fjord strækker de store strandenge Værneengene og Tipperne sig ud i fjorden. I områderne kommer en righoldig plantevækst og mange bunddyr fisk og fugle til gode.

Tipperne et af de vigtigste rastepladser for trækfugle i Danmark. Både forår og efterår raster tusindvis af ænder, gæs og vadefugle og i juli-august, hvor vadefugletrækket er på sit højeste, kan man bl.a. se ryler, spover, snepper og hjejler. I vinterhalvåret kan man bl.a. se Danmarks nationalfugl svanen.

For at fuglene ikke skal forstyrres, er Tipperne generelt lukket for publikums adgang. På følgende tidspunkter er der dog mulighed for at komme ind i reservatet:

  • Søndage, fra 1. feb. - 31. marts kl. 10.00 - 12.00
  • Søndage, fra 1. april - 31. aug. kl. 8.00 - 10.00
  • Søndage, fra 1. sep. - 30. nov. kl. 10.00 - 12.00´
  • 1. dec. - 31. jan. lukket

Bilister skal følge vejen helt frem til P-pladsen ved Tipperhuset. Der må ikke gøres ophold undervejs, og det er ikke tilladt at færdes på engene langs vejen. På den måde forstyrres fuglene mindst.

Ved Tipperhuset vil en af Skov- og Naturstyrelsens medarbejdere guide de besøgende. Foruden det store fugletårn er der en udstilling om Tipperne. Det er også muligt at gå en tur på den knap 2 km lange natursti, der begynder ved fugletårnet. Husk kikkert og fuglebog.

Om Tipperne

 

Husby Klitplantage
Plantagen er beliggende langs Vesterhavet syd for Nissum Fjord. Den giver oplevelsesmuligheder, der varierer fra strand, klitarealer og klithede mod vest, og som står i kontrast til klitplantagen. Plantagen har også sin egen variation med løvskov, søer m.m.

Der er udlagt fire vandreruter, ridesti i plantagen samt en skovlegeplads i den nordligste del.

I Skavemosen er der fine bademuligheder. Søen er klarvandet og fin at bade i, og kan specielt anbefales til familier med børn.

Læs mere

 

Vest Stadil Fjord
Fjorden er især kendt for de mange gæs, som raster i området.

Fjordens åbne vand og kornmarkerne omkring fjorden tiltrækker kortnæbbede gæs i tusindtal, når de forår og efterår flyver til og fra ynglepladser på den arktiske øgruppe Svalbard. Også grågæs og bramgæs ses rastende ved fjorden. For at begrænse markskader forårsaget af gæs, fodres der om foråret med korn på udvalgte marker.

Især morgen og aften flyver gæssene mellem ædepladser på markerne og sovepladser på åbne vandflader. Man kan være heldig at se gæssene flyve i store flokke, mens de snakker højlydt med hinanden. Området er desuden en vigtig rasteplads for trækkende ænder, vadefugle og svaner.

Af og til kan man være heldig at finde spor af odder. Odderen lever ved vandløb og søer og kræver megen plads til at finde føde og skjul. Odderen har været tæt på at blive udryddet, men er igen ved at blive mere almindelig i Nord- og Vestjylland. I den nye Vest Stadil Fjord vil den få gode levemuligheder.

Læs mere

Inspiration til andre aktiviteter i området