Året rundt i Brokholm Sø og Havbjerg Skov

Forår

Ligesom om efteråret er der om foråret masser af vandfugle, der raster på deres træk ved søen for at tanke op inden det videre træk.

Der er ynglende andefugle, viber osv. Strandskade. Grågæs, knopsvane, gråand. Hvinand kan ses ude i vandet ved det sydlige udsigtspunkt.

Majgøgegurt blomstrer i maj.

April-maj. Frøer der kvækker og lægger haletudseæg i skovsøerne oppe i skoven

Sommer

Både om foråret og i juli helt frem til september kan der ses flere arter af vadefugle, fx forskellige slags klirer. Tættere på vinter måske større flokke af hjejler og en del bekkasiner i fugtige områder langs søbredden.

Gøgen kukker i mosen.

gøg

Efterår

Mange vandfugle på træk gør holdt i strandengene. Der kan blandt andet5 ses grågæs, skeand, taffeland, troldand og hvinand på træk.

Vinter

Vejret – især temperaturen – afgør, hvad der kan ses af fugle om vinteren. Er søen islagt, er der dødt. Er der åben vandflade kan der være hundredvis af gæs, svaner og ænder.

Sangsvanerne kommer til landet nordfra i oktober og forsvinder nordpå igen i april – afhængig af, om vandet fryser til.

Hvis vinteren er mild, og vandet ikke fryser til, bliver de i landet. De fouragerer på vintergrønne marker, stubmarker og grønne enge og sover på søerne. De kan som knopsvaner også æde af de af søens bundplanter, der kan nås fra søfladen.