Dyr og planter i Brokholm Sø og Havbjerg Skov

Dyr

Selv om Havbjerg Skov er en forholdsvis ny skov, er der både råvildt, sika- og dåvildt i skoven. Jagten i skoven er udlejet. Der er stadig adgang til skoven under jagt, men vis gensidigt hensyn.

Der er grævling og ræv. I skovsøerne i skoven er der blandt andet frøer og vandsalamandere. Ved fugletårnet, vandløbet mellem mosen og søen og i selve mosen er der set oddere. Der er intet fiskeri i søen, så der er masser af fisk. Blandt andet skaller, karusser og små hundestejler. Og så er den store rovfisk, gedden.

Grævling

Fugle

Ved søen og i luften over den er masser af andefugle som pibeand, hvinand, krikand, gråand, gravand, spidsand, skeand og troldand. Nogle af dem hører til, andre er bare på træk. Grågæs og knopsvaner yngler ved søen og i Gåsemosen, ligesom der ofte ses sangsvaner. Der er skallesluger, vibe og strandskade.

Af rovfugle ser vi rørhøg, musvåge og Europas største hejre: Fiskehejren.

Der har også været nilgæs forbi, der har forsøgt at yngle. Da søen blev etableret, blev der gravet to øer beregnet til, at fuglene kunne yngle på. De er forsvundet med tiden.

hejre

Planteliv

Der er gøgeurt i mosen og på marken ved P-pladsen er også en koloni af gøgeurt. I mosen er bittersød natskygge, der er en giftig plante. Der vokser mange kamille, ligesom der er engbrandbæger (giftig for kreaturer) og tveskægget ærenpris.

Skoven er blandingsskov med eg, lærk, rødgran, bøg, birk, skovfyr.

På nordsiden af søen holder græssende kreaturer væksten nede. På den vestlige side er der meget ufremkommeligt på grund af rørskov – og netop af hensyn til fuglelivet kan man ikke gå hele vejen rundt om Brokholm Sø.

blomst