Esrum Sø

Danmarks vandrigeste sø

Esrum sø er Danmarks næststørste sø. Den har et overfladeareal på 17,3 km²
Største dybde er 22,3 m. Med en gennemsnitsdybde på 13,5 m, har søen et vandvolumen på 233 mill. m³, hvilket er Danmarks største.
Søen ejes af staten og administreres af Naturstyrelsen – Nordsjælland

Søen har form som et stort badekar med dybe skrænter ikke langt fra bredden og en stor relativt flad bund. Den er dannet under sidste istid, formentlig ved at en stor isblok er blevet efterladt på stedet.

Oplandsarealet til søen (det landareal hvorfra søen modtager nedbør) er kun på 62 km², hvilket er lille i forhold til søens størrelse. Kun godt 3 gange søens areal. Tilløbene til Esrum sø består af mange små bække. Derudover forsynes søen med vand via nedbør og indsivning af grundvand. Søens afløb sker gennem Esrum Å fra søens nordende til Dronningmølle på nordkysten af Sjælland.

Flodemål

Søens vandstand for henholdsvis sommer og vinter er bestemt ved en højesteretsdom i 1791 og er ikke blevet ændret siden. Der er ved søens udløb sat en flodemålssten, i hvilken der er hugget en rille. Rillens underkant er flodemålet, d.v.s. højeste sommervandstand som ligger 9,38 meter over havet (9,32 DVR90). Vandet må i sommerperioden 1.5. - 30.9. ikke holdes over dette mærke, mens det i de øvrige måneder må holdes 4 tommer (= 10 cm) over.

Afstrømningen gennem Esrum Å er meget lille i forhold til søens areal. Når vi åbner alle sluser kan vi kun sænke vandstanden i søen med ca. 0,6 millimeter i døgnet. Dette betyder at vandstanden i søen i nedbørsrige perioder kan stige op til 30 - 40 centimeter. Den største betydning for vandstanden i sommerhalvåret er fordampningen.
På Esrum Møllegård er der et elværk, der kan udnytte vandkraften i vandrige perioder. I perioden 1985 - 2002 produceredes årligt 10– 60.000 kW. Herudover er der mølle og ålekiste.

Udskiftningen af vandet i søen sker langsomt. I gennemsnit udskiftes vandet over 12,7 år.

Habitatområde

Søen er udlagt som EU-habitatområde.
Læs mere om Natura 2000 på Naturstyrelsen – Nordsjællands hjemmeside. Her finder du også udpegningsgrundlaget for Esrum sø m.m.


Esrum Sø er, gennem omfattende videnskabelige undersøgelser op gennem dette århundrede, en af de bedst undersøgte søer i verden.

Vandkvaliteten er god

om ikter.

I 2014 etablerede Gang i Fredensborg en open water svømmebane

Fuglelivet

Fuglelivet på Esrum sø er mangeartet. Hvinanden, som tidligere var sjælden i Danmark som ynglefugl, er efter en målrettet opsætning af kasser, i dag nærmest en karakterfugl for Esrum Sø.
De almindeligste arter er hvinand , blishøne, gråand, troldand, toppet lappedykker, knopsvane og i de seneste år en betydelig mængde skarv. Antallet af skarver, i kolonien ved Møllekrogen i den sydlige ende af søen, kulminerede i 2004 med 677 reder og er siden faldet jævnt til 349 reder i 2011.


Svanen har mange steder rundt langs bredden nogle store reder gemt i tagrørene.

Langs søbredden kan du se nogle store fuglekasser. Kasserne er opsat til hvinanden, som er en hulrugende fugl.
Læs mere om hvinanden og succesen med kasserne


Fugletårn

Svanen har mange steder rundt langs bredden nogle store reder gemt i tagrørene.

Møllekrogen i den sydlige ende af søen er fuglereservat, her er adgang forbudt. Reservatgrænsen er afmærket med gule bøjer på søen. Fra vores 2 fugletårne er der god udsigt over reservatet.

Mere om reservatet ved Stenholt Mølle

Om Stenholt Mølle

Fiskeri

Ved udgangen af 1997 ophørte erhvervsfiskeriet på søen. Ålefiskeriet var da faldet fra ca. 14 tons årligt til 388kg.
Esrum Søs fiskebestand består af søørred, ål, gedde, aborre, hork, brasen, skalle, suder og løje.
Blandt lystfiskere er søen specielt kendt for sine flotte gedder og store bestand af aborre.
Der findes en lille bestand af søørreder. Den største søørred fanget i 1996 var en hanfisk på 8,25 kg hvilket er danmarksrekord.

Siden erhvervsfiskeriets ophør har ålefiskeri været tilladt.
På et møde i Brugerrådet for Esrum Sø d. 30. 3. 2009 er det besluttet at give fiskeriet frit, dog må der ikke ske færdsel i rørzonen.
Ålestangning, brug af selvfangende redskaber som f. eks. krogline, samt fiskeri med ruser og net (undtagen sænkenet til fangst af agnfisk) er ikke tilladt.
Regler for fiskeri i Esrum Sø (Pdf)

Ved lystfiskeri i Danmark, herunder også i Esrum Sø, skal man have fisketegn. Lystfiskertegnet kan købes på nettet, læs mere her

 

Læs historisk rids om " Erhvervsfiskeriet på Esrum Sø " (134 kb Pdf) og " Lystsejlads og lystfiskeri på Esrum Sø" (149kb Pdf) ved skovrider Lars Toksvig

Jagt

Der drives i dag ingen jagt på Esrum Sø
Læs historisk rids om " Jagten på Esrum Sø " (57 kb Pdf) ved skovrider Lars Toksvig

Sejlads på Esrum Sø

Sejlads med kajak, kano, robåd, windsurfer og sejlbåd er tilladt. Joller og sejlbåde må højst være 7 meter lange og 2,50 meter brede.

Af hensyn til fuglelivet er kitesurfing ikke tilladt.

Katamaraner, tømmerflåder, pontonbåde og lignende må ikke lægges for svaj eller fortøjes ved private broer langs bredden.

Motorsejlads med benzin- og dieselmotorer kræver skriftlig tilladelse fra Naturstyrelsen – Nordsjælland. Naturstyrelsen – Nordsjælland har p.t. udstedt en generel tilladelse til brug af elmotorer, med den begrænsning at der indenfor en afstand af 100 meter fra land maximalt må sejles med 2 knob.

Isætning af både kan ske fra slæbestedet i Sørup havn efter aftale med havnefogeden.

Der må ikke ske færdsel i rørzonen.

Møllekrogen i den sydlige ende af søen er fuglereservat, her er adgang forbudt. Reservatgrænsen er afmærket med gule bøjer på søen.

Det er ikke tilladt at sejle på Esrum Å fra søen til og med Snevret Skov, da der på denne strækning bl.a. er udlagt gydebanker til ørred.

Folder om sejlads på Esrum Sø ( 3Mb pdf )

Folder på engelsk Sailing at Lake Esrum (0,5 Mb pdf)

For robåde gælder ingen max. længde.

Læs bekendtgørelsen om færdsel på Esrum Sø

Havne

Fra søens havneanlæg i Fredensborg og Sørup, dyrkes der udover lystfiskeri også sejl- og rosport.
Havnene ejes af Naturstyrelsen – Nordsjælland som har overladt den daglige drift til lokale brugergrupper.
Ønsker om havneplads rettes til:
Fredensborg Havn:
Administreres af Sejlklubben Esrum Sø

Pladserne til kølbåde er normalt optaget, og der kan forekomme ventetid, dog normalt ikke lang ventetid.

Pladser til andre både med lav dybdegang og pladser på land er der altid god plads til.


Fredensborg Havn er mest til sejlbåde

Sørup Havn: 
Administreres af:
Sørup Havns Bådelav
Lindevej 2
3480 Fredensborg
tlf. 48245330

Henvendelse angående bådplads eller brug af slæbested til:
Havnefoged Britta Christensen
tlf. 26163480
email: 

Øvrig henvendelse til formanden:
Anders Fisker
tlf. 48245330
email:

Friluftsliv

Badning og dykning er tilladt.

Ved Fredensborg Havn er i sommerhalvåret en 1000 meter Open Water svømmebane

På Nødeboholt og ved Sandporten findes primitive overnatningspladser.
Lejrpladsen ved Graverhus skal bookes.

Der findes grillpladser flere steder langs søen.
Se en oversigt over publikumsfaciliteter ved Esrum Sø ,
eller søg på alle grill- og lejrpladser m.m. i hele landet på udinaturen.dk.

Færdsel på isen

Naturstyrelsen måler ikke istykkelse. Det er politiets ansvar at åbne for færdslen, når isen er tyk nok, typisk mindst 13 cm. Det er dog ikke en garanti for, at isen er sikker at færdes på, og derfor tager Naturstyrelsen intet ansvar for, om isen er sikker. Færdsel på isen er på eget ansvar.

I Nordsjællands politikreds er det dog forbudt at færdes på isen, med mindre der er skiltet med, at færdsel på isen er tilladt.

En cykelsti rundt om Esrum Sø er en del af den offentlige planlægning, men realiseringen af projektet er p.t. på vågeblus. Læs mere

Færgefart og bådudleje

Fra skipperhuset drives bådfart på søen. Der sejles indtil videre kun på bestilling, men der er planer om fast rutefart i weekenden eller "telekald".

Bådfartens hjemmeside

Bådfarten kan træffes på telefon 4848 0107

Landgang kan foretages ved Kongens Bøge, Fændrikhus, Dronningens Bøge, I Nødebo ved Kajakklubben, Nødeboholt, Sørup Havn, og ved Skipperhuset.
Læs historisk rids om " Færgefarten på Esrum Sø " (121 kb Pdf) ved skovrider Lars Toksvig.

Brugerråd

Der er nedsat et brugerråd for Esrum Sø

Brugerrådet skal forsøge at koordinere de mange forskellige brugerinteresser, der knytter sig til Esrum sø samt være rådgivende overfor Naturstyrelsen Nordsjælland vedrørende driften og benyttelsen af søen.

Se liste over brugerrådsmedlemmer og mødereferater

Formelt er rådet en arbejdsgruppe tilknyttet Naturstyrelsen Nordsjællands brugerråd .

Regler for søen

Landbrugsministeriets regler af 26. maj 1962 for færdsel m.v. på Esrum Sø er stadig gældende.
Lystfiskeri er nu tilladt for alle. Fiskeri med langliner, ruser o. lign. er ikke tilladt.
Fuglereservatet i Møllekrogen er lukket for adgang. Regler for fuglereservatet.

Broer, bredsikring m.v.
Etablering og hovedrenovering (herunder genopførelse efter periode uden bro) af bådebroer og bredsikring kræver skriftlig tilladelse fra Naturstyrelsen – Nordsjælland og kommunen. Se vejledning i ansøgning og retningslinier for broer og bredsikring .

Bøjer udlagt i søen skal være synlige og forsynet med ejers navn og adresse.

 

Nyttige link og telefonnumre:

Telefon

Færgemanden i Skipperhuset også udleje af både

4848 0107

Sørup Havn

48245330

Sørup Havns Bådelaug

Sejlklubben Esrum Sø

Hillerød Sejlklub

Fredensborg Roklub

Kajakklubben Esrum Sø

Lystfiskerforeningen Fredensborg-Humlebæk

Lystfiskeriforeningen

Hillerød Lystfiskerforening

Fiskeringen

Fiskeridirektoratet

Nødebo Vikingerne

Vejret på Esrum Sø netop nu (privat vejrstation)

Vejrudsigt for Multebjerg

 

Solopgang over Esrum Sø