Esrum Sø

Danmarks vandrigeste sø

Esrum sø er Danmarks næststørste sø. Den har et overfladeareal på 17,3 km²
Største dybde er 22,3 m. Med en gennemsnitsdybde på 13,5 m, har søen et vandvolumen på 233 mill. m³, hvilket er Danmarks største.
Søen ejes af staten og administreres af Naturstyrelsen – Nordsjælland

Esrum Sø med dybdekurver

Søen har form som et stort badekar med dybe skrænter ikke langt fra bredden og en stor relativt flad bund. Den er dannet under sidste istid, formentlig ved at en stor isblok er blevet efterladt på stedet.

Oplandsarealet til søen (det landareal hvorfra søen modtager nedbør) er kun på 62 km², hvilket er lille i forhold til søens størrelse. Kun godt 3 gange søens areal. Tilløbene til Esrum sø består af mange små bække. Derudover forsynes søen med vand via nedbør og indsivning af grundvand. Søens afløb sker gennem Esrum Å fra søens nordende til Dronningmølle på nordkysten af Sjælland.

Flodemål

Søens vandstand for henholdsvis sommer og vinter er bestemt ved en højesteretsdom i 1791 og er ikke blevet ændret siden. Der er ved søens udløb sat en flodemålssten, i hvilken der er hugget en rille. Rillens underkant er flodemålet, d.v.s. højeste sommervandstand som ligger 9,38 meter over havet (9,32 DVR90). Vandet må i sommerperioden 1.5. - 30.9. ikke holdes over dette mærke, mens det i de øvrige måneder må holdes 4 tommer (= 10 cm) over.

Afstrømningen gennem Esrum Å er meget lille i forhold til søens areal. Når vi åbner alle stemmeværker kan vi kun sænke vandstanden i søen med ca. 0,6 millimeter i døgnet. Dette betyder at vandstanden i søen i nedbørsrige perioder kan stige op til 30 - 40 centimeter. Den største betydning for vandstanden i sommerhalvåret er fordampningen.
På Esrum Møllegård er der et elværk, der kan udnytte vandkraften i vandrige perioder. I perioden 1985 - 2002 produceredes årligt 10– 60.000 kW. Herudover er der mølle og ålekiste.

Udskiftningen af vandet i søen sker langsomt. I gennemsnit udskiftes vandet over 12,7 år.

Habitatområde

 

  Søen er udlagt som EU-habitatområde. 


Esrum Sø er, gennem omfattende videnskabelige undersøgelser op gennem dette århundrede, en af de bedst undersøgte søer i verden.

Fuglelivet

Fuglelivet på Esrum sø er mangeartet. Hvinanden, som tidligere var sjælden i Danmark som ynglefugl, er efter en målrettet opsætning af kasser, i dag nærmest en karakterfugl for Esrum Sø.

Hvinand han og hun
Hvinand han og hun

De almindeligste arter er hvinand , blishøne, gråand, troldand, toppet lappedykker, knopsvane og i de seneste år en betydelig mængde skarv. Antallet af skarver, i kolonien ved Møllekrogen i den sydlige ende af søen, kulminerede i 2004 med 677 reder og er siden faldet jævnt til 314 reder i 2019.

Skarv på rede

Møllekrogen i den sydlige ende af søen er fuglereservat, her er adgang forbudt. Reservatgrænsen er afmærket med gule bøjer på søen. Fra vores fugletårn er der god udsigt over reservatet.

Læs om reservatet ved Stenholt Mølle

Læs om Stenholt Mølle

Sultne gråænder

Det er fristende at fodre ænderne, men gør det med omtanke. 
Læs her om andefodring.

Friluftsliv

I forhold til mange andre danske søer, er Esrum Sø meget ren og vandet er normalt godt at bade i. Badning og dykning er tilladt.

Der har siden sommeren 2002 hvert år været nogle få tilfælde, hvor badende er blevet generet af ikter, som hører til den rene søs dyreliv.

Læs mere om ikter.

Ved Fredensborg Havn er i sommerhalvåret en 1000 meter Open Water svømmebane

På Nødeboholt findes en primitiv overnatningsplads.
Lejrpladsen ved Graverhus og bålshelteret ved Sandporten skal bookes.

Booking skal ske på book.naturstyrelsen.dk

Familieudflugt på grillplads nord for Tumlingehus

Der findes grillpladser flere steder langs søen. 

Læs mere om publikumsfaciliteterne på Udinaturen.dk

Fiskeri

Med fiskeklubben i båd på Esrum Sø

Ved udgangen af 1997 ophørte erhvervsfiskeriet på søen. Ålefiskeriet var da faldet fra ca. 14 tons årligt til 388kg.
Esrum Søs fiskebestand består af søørred, ål, gedde, aborre, hork, brasen, skalle, suder og løje.
Blandt lystfiskere er søen specielt kendt for sine flotte gedder og store bestand af aborre.
Der findes en lille bestand af søørreder. Den største søørred fanget i 1996 var en hanfisk på 8,25 kg hvilket er danmarksrekord.

På et møde i Brugerrådet for Esrum Sø d. 30. 3. 2009 var der opbakning til at give lystfiskeriet frit, dog må der ikke ske færdsel i rørzonen.
Ålestangning, brug af selvfangende redskaber som f. eks. krogline, samt fiskeri med ruser og net (undtagen sænkenet til fangst af agnfisk) er ikke tilladt.
Regler for fiskeri i Esrum Sø (Pdf)

Ved lystfiskeri i Danmark, herunder også i Esrum Sø, skal man have fisketegn. Lystfiskertegnet kan købes på nettet.
læs mere her om Fisketegn 

 

Læs historisk rids om " Erhvervsfiskeriet på Esrum Sø " (134 kb Pdf) og " Lystsejlads og lystfiskeri på Esrum Sø" (149kb Pdf) ved skovrider Lars Toksvig

Jagt

Der drives i dag ingen jagt på Esrum Sø
Læs historisk rids om " Jagten på Esrum Sø " (57 kb Pdf) ved skovrider Lars Toksvig

Sejlads på Esrum Sø

Kajakklubben på tur

Sejlads med kajak, kano, robåd, windsurfer og sejlbåd er tilladt. Joller og sejlbåde må højst være 7 meter lange og 2,50 meter brede. For robåde gælder ingen max. længde.

Af hensyn til fuglelivet er kitesurfing ikke tilladt.

Katamaraner, tømmerflåder, pontonbåde og lignende må ikke fortøjes ved private broer langs bredden.
Det er ikke tilladt at lægge både for svaj i søen, medmindre det sker i forbindelse med en skriftlig broaftale.

Motorsejlads med benzin- og dieselmotorer kræver skriftlig tilladelse fra Naturstyrelsen – Nordsjælland og udstedes normalt kun til åbne lystfiskerforeninger og søsportsklubberne.
Naturstyrelsen – Nordsjælland har p.t. udstedt en generel tilladelse til brug af elmotorer, med den begrænsning at der indenfor en afstand af 100 meter fra land maximalt må sejles med 2 knob.

Isætning af både kan ske fra slæbestedet i Sørup havn efter aftale med havnefogeden.

Der må ikke ske færdsel i rørzonen.

Møllekrogen i den sydlige ende af søen er fuglereservat, her er adgang forbudt. Reservatgrænsen er afmærket med gule bøjer på søen.

Det er ikke tilladt at sejle på Esrum Å fra søen til og med Snevret Skov, da der på denne strækning bl.a. er udlagt gydebanker til ørred.

Aftensejlads i kano

Folder om sejlads på Esrum Sø ( 3Mb pdf )

Folder på engelsk Sailing at Lake Esrum (0,5 Mb pdf)

Læs bekendtgørelsen om færdsel på Esrum Sø

Havne

Fra søens havneanlæg i Fredensborg og Sørup, dyrkes der udover lystfiskeri også sejl- og rosport.
Havnene ejes af Naturstyrelsen – Nordsjælland som har overladt den daglige drift til lokale brugergrupper.
Ønsker om havneplads rettes til:
Fredensborg Havn:
Administreres af Sejlklubben Esrum Sø

 

Pladserne til kølbåde er normalt optaget, og der kan forekomme ventetid, dog normalt ikke lang ventetid.

Pladser til andre både med lav dybdegang og pladser på land er der altid god plads til.

Ydermolen i Fredensborg Havn
Fredensborg Havn er mest til sejlbåde

Slæbestedet i Sørup HavnDer er slæbested i Sørup Havn

Sørup Havn: 
Administreres af:
Sørup Havns Bådelav
Lindevej 2
3480 Fredensborg
tlf. 48245330

Henvendelse angående bådplads eller brug af slæbested til:
Havnefoged Henrik Kragh 
tlf. 2616 3480
email: Obfuscated Email

Øvrig henvendelse til formanden:
Anders Fisker
tlf. 48245330
email: Obfuscated Email

Færdsel på isen

Naturstyrelsen måler ikke istykkelse. Det er politiets ansvar at åbne for færdslen, når isen er tyk nok, typisk mindst 13 cm. Det er dog ikke en garanti for, at isen er sikker at færdes på, og derfor tager Naturstyrelsen intet ansvar for, om isen er sikker. Færdsel på isen er på eget ansvar.

I Nordsjællands politikreds er det dog forbudt at færdes på isen, med mindre der er skiltet med, at færdsel på isen er tilladt.

 

Færgefart og bådudleje

Bådfarten har 2 større åbne både Rolf og Viking

Fra skipperhuset drives bådfart på søen. Der sejles indtil videre kun på bestilling.

Bådfartens hjemmeside

Bådfarten kan træffes på telefon 4848 0107

Landgang kan foretages ved Kongens Bøge, Fændrikhus, Dronningens Bøge, I Nødebo ved Kajakklubben, Nødeboholt, Sørup Havn, og ved Skipperhuset.

Fænrikhus
Der kan sejles til Fændrikhus i Gribskov, hvor der er cafe.


Læs historisk rids om " Færgefarten på Esrum Sø " (121 kb Pdf) ved skovrider Lars Toksvig.

Brugerråd

Der er nedsat et brugerråd for Esrum Sø

Brugerrådet skal forsøge at koordinere de mange forskellige brugerinteresser, der knytter sig til Esrum sø samt være rådgivende overfor Naturstyrelsen Nordsjælland vedrørende driften og benyttelsen af søen.

Se liste over brugerrådsmedlemmer og mødereferater

Formelt er rådet en arbejdsgruppe tilknyttet Naturstyrelsen Nordsjællands brugerråd .

Regler for søen

Landbrugsministeriets regler af 26. maj 1962 for færdsel m.v. på Esrum Sø er stadig gældende.
Lystfiskeri er nu tilladt for alle. Fiskeri med langliner, ruser o. lign. er ikke tilladt.
Fuglereservatet i Møllekrogen er lukket for adgang.
Læs mere:Regler for fuglereservatet.

Broer, bredsikring m.v.
Etablering og hovedrenovering (herunder genopførelse efter periode uden bro) af bådebroer og bredsikring kræver skriftlig tilladelse fra Naturstyrelsen – Nordsjælland og kommunen.
Se vejledning i ansøgning og retningslinier for broer og bredsikring .

Bøjer udlagt i søen skal være synlige og forsynet med ejers navn og adresse.

 

Nyttige link og telefonnumre:

Færgemanden i Skipperhuset 4848 0107

Sørup Havns Bådelav

Sejlklubben Esrum Sø

Hillerød Sejlklub

Fredensborg Roklub

Kajakklubben Esrum Sø

Lystfiskerforeningen Fredensborg-Humlebæk

Lystfiskeriforeningen

Hillerød Lystfiskerforening

Fiskeringen

Nødebo Vikingerne

Vejret på Esrum Sø netop nu (privat vejrstation)

En friskfanget aborre fra Esrum Sø