Cykel- og gangsti rundt om Arresø og Esrum Sø nu vedtaget.

Amtsrådet for Frederiksborg amt har d. 14. december 2006 endelig besluttet at ekspropriere arealer til et cykel- og gangstiforløb rundt om Arresø og Esrum Sø. Projektet overdrages nu til Naturstyrelsen, som står for udførelsen

Nedenstående tekst er fra Naturstyrelsens hjemmeside i 2006

Rekreative stier rundt om Arresø og Esrum Sø har været en del af den regionale planlægning i Hovedstadsrådet og siden hen i Frederiksborg Amt fra 1980’erne til og med forslag til Regionplan 2005. Det overordnende mål er for begge stiers vedkommende at skabe sammenhængende og ubrudte stiforløb for gående og cyklister rundt om søerne.

Cyklister langs søbredden. Foto: Ole Andersen

Området omkring Arresø og Esrum Sø rummer værdifulde landskabs-, natur- og kulturværdier og er derfor i forslag til Regionplan 2005 udpeget som beskyttelsesområde for disse værdier med retningslinie om, at der skal ”... tilstræbes størst mulig adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af landskabs-, natur- og kulturværdierne.”

Sammen med eksisterende strækninger af offentligt tilgængelige stier og veje, samt frivillige aftaler på private arealer, udgør de eksproprierede strækninger et samlet forløb omkring søerne.

Der er tale om rekreative stier, hvor brugernes oplevelse af natur, kultur, og landskab er og har været højt prioriteret i planlægningsprocessen. Dette er baggrunden for, at en del af stierne lægges ude i terrænet langs søerne og ikke på kommuneveje i baglandet. Derudover er stiforløbet lagt med størst mulig hensyntagen til private boliger. Dette er gjort ved i størst mulig grad at holde afstand til private boliger, samtidig med at indsynet til boliger på hovedparten af forløbet begrænses af terræn, levende hegn eller skovområder.

Arresø ca. 57 km cykel- og gangsti:

Der har den 26., 28. og 29. september 2006 været afholdt åstedsforretning.
I forlængelse af åstedsforretningen, der omfattede 22 lodsejere, er der efter åstedsforretningen indkommet bemærkninger fra 12 lodsejere til projektet. En enkelt lodsejer er udgået af ekspropriationen, fordi der efter åstedsforretningen er indgået frivillig aftale om stiføringen.

Åstedsforretningerne resulterede i, at kommissionen anbefaler en delstrækning af stiforløbet taget ud. Det drejer sig om trampestien mellem Lykkesholm og Præsthøjvej, som efter kommissionens vurdering ikke med den foreslåede linieføring rummer tilstrækkelige kvaliteter til at begrunde ekspropriation. Det betyder, at syv af de 22 lodsejere udgår af ekspropriationen.

Ud af stiens samlede længde på ca. 57 km ( 49 km gang- og cykelsti og 8 km gangsti), er 3,2 km eksproprieret. Derudover er der indgået frivillige aftaler med 8 lodsejere om etablering af i alt 2,6 km sti.

Se kort over Arresøstien

Esrum Sø ca. 33 km cykel- og gangsti:

Ud af stiens samlede længde på ca. 33 km ( 28 km gang- og cykelsti og 5 km gangsti) er 9,9 km berørt af ekspropriation.

Se kort over Esrum Søstien

Aftale med Naturstyrelsen om overdragelse af projektet

Overdragelse af uafsluttede dele af projektet til Naturstyrelsen indgår i delingsaftalen mellem Stat, Region, Amt og kommuner. Naturstyrelsen har i juni 2006 tilsluttet sig, at amtet efter gennemførelsen af ekspropriation og inden årets udgang overdrager alle rettigheder og forpligtelser vedr. stien - herunder de tilhørende udgifter og inkl. de eksproprierede arealer til Naturstyrelsen.

Frederiksborg Amtsråd har på sit møde den 14. december 2006 truffet endelig beslutning om at ekspropriere nødvendige arealer til cykelstierne.

Frederiksborg statsskovdistrikt vil stå for den praktiske udførelse af stierne.

Vi glæder os til at komme igang.

Cykelsti i naturen. Foto: Ole Andersen

Sådan skrev vi i 2006, men planerne har desværre været i modvind siden.

Læs nyt om udviklingen i stisagen