Amtets ekspropriation til stiprojekter om Arresø og Esrum Sø tilsidesættes af Vejdirektoratet

Frederiksborg Amts ekspropriation til etablering af en cykel- og gangsti omkring de store søer Arresø og Esrum Sø skal nu trækkes tilbage.

Efter knap 2 år har Vejdirektoratet afgjort, at de ekspropriationer Frederiksborg Amt foretog til anlæg af et sammenhængende stisystem omkring de de store søer Arresø og Esrum Sø d. 14. december 2006 nu skal gå tilbage.

Vejdirektoratet har d. 7. nov. 2008 sendt enslydende breve til de berørte kommuner herom.

Kopi af brevet til Halsnæs Kommune

Vejdirektoratets begrundelse for at Esrum Sø stien ikke kan realiseres er, at Fredningsnævnet, for at undgå beskadigelser af bredder og skrænter på en del af strækningen ved Såne af forsigtighedsgrunde, ønsker stien flyttet et antal meter væk fra søen. Fredningsnævnet har her givet en principtilladelse til stianlægget.

Fredningsnævnets afgørelse af 3. september 2007

Naturklagenævnets afgørelse af 14. juli 2008

Vejdirektoratets begrundelse for at Arresøstien ikke kan realiseres er, at Halsnæs Kommune på en delstrækning over 2 matrikler ikke ønsker en cykelsti, men alene en trampesti (ingen grusbelagt sti).

Skovrider Jens Bjerregaard Christensen udtaler:
"Vi er overraskede over Vejdirektoratets afgørelse. Vi vil nu sætte os sammen med kommunerne, for at afgøre hvad der skal ske. Vi synes at det stierne er gode projekter som sikrer gode adgangsmuligheder fra både byer og sommerhusområder til store naturområder.
Kort sagt: de øger velfærd, sundhed og livskvalitet ved at forbedre mulighederne for friluftslivet. Det er også derfor Naturstyrelsen har støttet amtet i deres arbejde med stierne og givet tilskud til projektet"

Etablering af rekreative stier omkring Arresø og Esrum Sø er  en del af Regionplan 2005, der skal indarbejdes i kommuneplanerne.

"Stierne forbedrer den offentlige adgang til skove, søer, og vandløb  til gavn for både lokalbefolkningen og turismen, herunder den voksende oplevelsesøkonomi, uden at natur- og landskabsinteresser tilsidesættes, og de kommer flot rundt i den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland" udtaler skovrider Jens Bjerregaard Christensen.

Sådan vurderede vi projektet ved amtets nedlæggelse

Nedenstående billeder er fra stien ved Bastrup Sø, som blev indviet april 2005. Dette stiprojekt har været Frederiksborg Amts referanceprojekt i arbejdet søstierne

Foto: Ole Andersen april 2008

Foto: Ole Andersen april 2008

Foto: Ole Andersen april 2008