Farum Sø

Farum Sø ligger i Mølleådalen nordvest for København, lige syd for Farum og nord for Værløse. Søen er den tredjestørste sø i Mølleåesystemet efter Furesø og Bagsværd Sø. I søen findes to øer, Svaneholm og Klavs Nars Holm - sidstnævnte er privatejet og beboet.

I dele af Farum Sø er bunden sandet, og bundvegetationen er derfor udpræget sparsom. Rørskoven langs søen har stor betydning for områdets fugleliv. Søen har et meget varieret fugleliv, eks. hvinand og stor skallesluger på søen og en masse sangfugle i rørskoven. Fuglene kan blandt andet iagttages fra fugletårnet, der er placeret ved den sydlige søbred.

Fakta om Farum Sø
 • Areal: 126 ha
 • Middeldybde: 6,3 meter
 • Største dybde: 14,7 meter
 • Volumen: 7,9 mio. m3
 • Vandspejl: 20 meter over havoverfladen
 • Vandets opholdstid: 1 til 2 år

Sejlads på Farum Sø

 • Sejlads med motor er ikke tilladt.
 • Bredejere langs Farum Sø kan sejle i søen efter forud indhentet tilladelse fra Naturstyrelsen.
 • Medlemmer af kano- og kajakklubber kan sejle i søen med kano eller kajak, hvis klubben har en aftale med Naturstyrelsen.
 • Der må gøres landgang på landgangsstederne, som er markeret med skiltning.

Læs bekendtgørelsen om færdsel på Farum Sø

Fiskeri

 • Lystfiskeri på søen er udlejet til SU (Sjællandske Sports- og lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg). Kontakt SU .
 • Bredfiskeri er tilladt for alle med gyldigt lystfiskertegn (se www.fisketegn.dk). Dog er færdsel i siv- og rørskov samt brug af waders ikke tilladt.

Generelle reglers for Farum Sø

 • Etablering af broer og kystsikring kræver tilladelse fra Naturstyrelsen.
 • Det er ikke tilladt at fjerne rørskov, træer etc. For evt. spørgsmål kontakt Naturstyrelsen.

For information vedrørende skel, ejerforhold m.v. se www.miljoeportal.dk


Bekendtgørelser, retningslinjer og aftaler om Farum Sø.

Natura 2000 er den almindelige betegnelse for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder i EU. Arealerne er udpeget for at beskytte bestemte naturtyper og arter of dyr og planter, som det er beluttet kræver særlig beskyttelse i EU.


Udpegede Natura 2000-arealer