Flyvesandet

Fugletårn

Flyvesandet ligger på spidsen af Agernæs og er Fyns nordligste punkt. Som navnet fortæller, er sand fløjet fra forstranden og har dannet klitter - som et af de få steder på Fyn. Flyvesandet er en vigtig lokalitet for planter. Her vokser bl.a. den sjældne nikkende kobjælde. Der er campingplads på stedet, her er gode badestrande og en mindre hundeskov. Mod vest er der et fugletårn, hvor der er plancher, der fortæller om landskabets udvikling og om fuglelivet.

Vest for Flyvesandet – på den modsatte side af indløbet til Nærå Strand – ligger Nørreby Hals. Nørreby Hals er en landtange, der beskytter Nærå Strand mod bølgerne fra Kattegat. Området har et rigt fugleliv.

Nærå –Agernæs Vildtreservat dækker det lavvandede havområde mellem Æbelø, Nærå Strand og Flyvesandet. Her er flere små holme og ved lavvande tørlægges Agernæs Flak, der er et af Fyns største vadeområder. Nærå Strand og Agernæs Flak er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde. Her findes mange arter af vadefugle, ænder, gæs og knopsvaner.

Rapporter:

Sommerfugle 2020-2021


Områder markeret med en rød strej ejes af Naturstyrelsen.


Udsnit af Geodatastyrelsens kortmateriale er gengivet i henhold til tilladelse G18/1997.